Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông tin quy hoạch, kế hoạch

Hồ sơ: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa

Mô tả: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

Hồ sơ: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Mô tả: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Thọ Xuân

Căn cứ Điều 43 Luật Đất đai năm 2013; Điều 8, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Điều 57 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định ...
Xem thêm

Triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch để huyện Thọ Xuân trở thành trung tâm kinh tế động lực theo định hướng của tỉnh

Công tác quy hoạch, kế hoạch nói chung trong những năm qua luôn được huyện Thọ Xuân chú trọng nhằm khai thác có hiệu quả lợi thế vị trí địa lý, lợi thế trong chiến lược phát triển của tỉnh Thanh Hóa.
Xem thêm

Quyết định công nhận đô thị loại IV

Về việc công nhận Khu vực Thị trấn Lam Sơn, Thị trấn Sao Vàng và khu vực dự kiến mở rộng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại IV
Xem thêm

Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân năm 2019

Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070
Xem thêm