Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    
Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Lê Huy Nhị, Trưởng phòng.

+ Địa chỉ:

+ Email: nhipgdtx@gmail.com

+ Điện thoại:                            DĐ: 0904.574.688

2. Danh sách cán bộ:

2.1. Trưởng phòng

  

Đồng chí:  Lê Huy Nhị.

Ngày, tháng, năm sinh:  13/11/1970.

Quê quán: Xuân Quang (nay là Xuân Sinh), Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Toán học.

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp lí luận – Chính trị - Hành chính.

Chứng chỉ:  Tin học; Tiếng Anh.

Nơi ở hiện nay:  Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Điện thoại: 0904.574.688

Phụ trách chung, cấp tiểu học, cấp trung học.

 2.2. Phó Trưởng phòng

  

Đồng chí: Lê Thị Bảy

Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1973.

Quê quán: Xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học SPMN, Thạc Sĩ quản lý giáo dục

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: Tin học; Tiếng Anh

Nơi ở hiện nay: Xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0987529354

Phụ trách bậc học mầm non 


 

II. Vị trí và chức năng:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Thọ Xuân, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Uỷ ban nhân dân  huyện:

a. Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND cấp tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

b. Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn;

c. Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường Trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp Trung học phổ thông), trường Tiểu học, cơ sở giáo dục Mầm non và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;

d. Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường Trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp Trung học phổ thông), trường Tiểu học, cơ sở giáo dục Mầm non; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện  sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện  xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện , trình cấp có thẩm quyền quyết định.

7. Giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của UBND cấp tỉnh và quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính.

9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND huyện.

11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND huyện

12. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện  và Sở Giáo dục và Đào tạo.

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện  giao và theo quy định của pháp luật.

 IV. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

Năm

DHTĐ - HTKT

Số, ngày, tháng, năm của quyết định cộng nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2006

Huân chương lao động hạng Nhì

QĐ của Chủ tịch nước

2012

Bằng khen Thủ tướng

QĐ của Thủ tướng Chính phủ

2014

Cờ thi đua

QĐ số 3646/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

2015

Bằng khen

QĐ số 3565/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

2016

Bằng khen

5363/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2017

Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

QĐ số 5174/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

2018

Bằng khen

QĐ số 3463/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

2019

Cờ thi đua

QĐ số 3499/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa

2020

Bằng khen

QĐ số 5153/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa