Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỌ XUÂN

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỌ XUÂN

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
 Email:

 

I. THÔNG TIN CHUNG

a. Liên đoàn Lao động huyện Thọ Xuân có trụ sở làm việc tại: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, số điện thoại của cơ quan 02373.833.280, địa chỉ Gmail: thoxuanldtha@gmail.com

Quá trình thành lập và phát triển:

Cơ cấu tổ chức:

b. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Nguyễn Thành Luân

+ Địa chỉ:

+ Email: thoxuanldtha@gmail.com

+ Điện thoại: 02373.833.280         DĐ: 0983.541.376

II. DANH SÁCH CÁN BỘ

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên:

Trịnh Ngọc Tấn

Quê quán:

Xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân

Năm sinh:

 

Thường trú:

Xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân

Chức vụ :

Chủ tịch

Điện thoại

 

 2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:

Nguyễn Danh Thắng

Quê quán:

Xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân

Năm sinh:

1977

Thường trú:

Xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân

Chức vụ :

Phó Chủ tịch

Điện thoại

0984.338.559

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:

 

Quê quán:

 

Năm sinh:

 

Thường trú:

 

Chức vụ :

 

Điện thoại

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng, nhiệm vụ:

 Liên đoàn lao động huyện được tổ chức theo đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, do liên đoàn lao động tỉnh, thành phố quyết định thành lập hoặc giải thể và chỉ đạo trực tiếp.

2. Đối tượng tập hợp của liên đoàn lao động huyện là đoàn viên, người lao động trên địa bàn cấp huyện.

3.Liên đoàn lao động huyện quyết định thành lập hoặc giải thể và chỉ đạo trực tiếp công đoàn giáo dục huyện; ra quyết định thành lập, giải thể hoặc công nhận và chỉ đạo trực tiếp các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn đóng trên địa bàn (trừ những công đoàn cơ sở đã trực thuộc liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác).

Nhiệm vụ, quyền hạn của liên đoàn lao động huyện:

a. Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước

b. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện, công đoàn ngành địa phương và tương đương để kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.

c. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở khi người lao động ở đó yêu cầu. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.

d. Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng và nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình; tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động.

đ. Vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

e. Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.

g. Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

   IV. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Năm

Hình thức

Số, ngày tháng năm của Quyết định công nhận

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành Quyết định

2016

Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh

Quyết định số 01/QĐ-LĐLĐ ngày 03/01/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa

2017

Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Quyết định số 171/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2018

Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh

Quyết định số 07/QĐ-LĐLĐ ngày 04/01/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa