Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Chỉ đạo, điều hành

TB-CNVPĐKĐĐ

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AD 819109, số vào sổ H 01087, cấp cho hộ ông Lê Văn Sáu và bà Nguyễn Thị Tơ, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, ...
Xem thêm

CTr-HĐND

Công tác năm 2024 của Thường trực HĐND huyện Thọ Xuân
Xem thêm

NQ-HĐND

Chương trình giám sát chuyên đề năm 2024
Xem thêm

TB - TTr

Về việc công khai Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Xem thêm

TB-UBND

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2024
Xem thêm

KL/TTra

KẾT LUẬN THANH TRA
Xem thêm