Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN THỌ XUÂN

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN THỌ XUÂN    
Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa.

I. THÔNG TIN CHUNG

Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Đỗ Đình Quân – Chi cục Trưởng

+ Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân,  Huyện Thọ Xuân

+ Email:

+ Điện thoại:                            DĐ: 0912957868

          II. DANH SÁCH CÁN BỘ:​

          1. Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê​ 

   

 

Đồng chí: Đỗ Đình Quân

Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1977

Quê quán: Xuân Trường - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Chứng chỉ: 

Nơi ở hiện nay: Thôn 4 - Xuân trường - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại: 0912957868

Phụ trách chung. Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật. và của Cục Trưởng cục Thống kê Thanh Hoá

III. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn

1. Vị trí và chức năng

Chi cục Thống kê huyện Thọ Xuân là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê Thanh Hoá, giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trong phạm vi huyện; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền huyện và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

          2. Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin từ báo cáo thống kê cơ sở và các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

          3. Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các phòng, ban, UBND xã, thị trấn thuộc huyện và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện cung cấp.

          4. Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.

          5. Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá.

          6. Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

          7. Phổ biển, tuyên truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

          8. Phối hợp với Thanh tra Cục Thống kê và các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành pháp luật thống kê của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

          9. Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí.

          10. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính.

          11. Quản lý biên chế, tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề thống kê và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác của cán bộ, công chức; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

          12. Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật.

            13. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.
          14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá giao./.