Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân,  tỉnh Thanh Hóa

          I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Hà Thị Ngân - Trưởng phòng

+ Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân,  Huyện Thọ Xuân

+ Email: ngantam@gmail.com

+ Điện thoại:                            DĐ: 0906.067.878

          2. Danh sách cán bộ

2.1. Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội​:

  

 

Đồng chí: Hà Thị Ngân

Ngày, tháng, năm sinh: 5/9/ 1971

Quê quán: xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

Chứng chỉ: CVC; Anh B; THCP

Nơi ở hiện nay: xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0906. 067.878

        Phụ trách lĩnh vực: lao động-việc làm; xuất khẩu lao động, dạy nghề;   tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động, bảo hộ lao động; thực hiện các quyết định theo luật lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; công tác tổng hợp thông tin báo cáo.

2.2. Phó trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội​:​


 

Đồng chí: Khương Thị Tịnh

Ngày, tháng, năm sinh: 1974

Quê quán: xã Xuân Hoà, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Y khoa

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: CVC; Anh B; Tin B

Nơi ở hiện nay: Khu 4, TT Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 

Phụ trách lĩnh vực: trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác xóa đói, giảm nghèo; Bảo trợ xã hội; tiền điện hộ nghèo, chế độ Mai táng phí các loại; công tác Bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ.

II. Vị trí, Chức Năng:

          1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công với cách mạng;  bảo trợ  xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẵng giới; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự  ủy quyền của Ủy ban nhân dân và theo quy định pháp luật.

          2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

          III. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình UBND Huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người có công với cách mạng và xã hội; cải cách hành chính, xã hội thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND Huyện ban hành các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, người có công với nước và xã hội trên địa bàn Huyện sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực được giao.

3. Giúp UBND Huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công với nước và xã hội theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn Huyện phân theo cấp, ủy quyền.

5. Giúp UBND Huyện tổ chức thực hiện thủ tực đăng ký dạy nghề; tổ chức quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động dạy nghề của các cá nhân, tổ chức theo phân cấp của UBND huyện.

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang; bia, đài tưởng niệm; các công trình ghi công liệt sỹ, quỹ đền ơn đáp nghĩa.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND xã, thị trấn trong việc thực hiên nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, nhười có công với cách mạng và xã hội.

8. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với nước và các đối tượng chính sách xã hội. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện giảm nghèo trên địa bàn.

9. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công với cách mạng và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyện môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công với cash mạng và xã hội.

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thục hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đại ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bổi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.

13. Quản lý tải chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND Huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.