Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

I. THÔNG TIN CHUNG

          a. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thọ Xuân có trụ sở làm việc tại: Khu 5, thị trấn Thọ Xuân, số điện thoại của cơ quan: 0373.833167,  địa chỉ Gmail: phunuthoxuan@gmail.com

Quá trình thành lập và phát triển:

Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mở ra một bước ngoặt quyết định cho phong trào phụ nữ Việt Nam. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi “Nam nữ bình quyền” Đảng sớm nhận rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.

                   Chính những đóng góp to lớn của chị em phụ nữ; ngày 20/10/1930 Hội LHPN chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử quan trọng này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức Hội phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Ngày 15/10/2010 tại Thông báo số 382 - TB/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã thống nhất lấy ngày 20/10 hàng năm là Ngày Phụ nữ Việt Nam.

 Cùng với sự trưởng thành của phong trào phụ nữ Việt Nam, tại nhà cụ Trịnh Khắc Sản làng Long Linh Ngoại xã Thọ Trường, chi hội phụ nữ đầu tiên của huyện Thọ Xuân và cũng là chi hội phụ nữ giải phóng đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá được thành lập. Từ khi được thành lập, phụ nữ huyện Thọ Xuân dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ, các ban, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội trong huyện, Hội đã tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, cống hiến cho Đảng, cho cách mạng những thành tích vô cùng to lớn.

15 năm hoạt động bí mật đầy hy sinh gian khổ, phụ nữ tham gia làm giao thông liên lạc, rải truyền đơn, tham gia các cuộc mít tinh, biểu tình, tham gia các lực lượng vũ trang, đi dân công thượng Lào, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Toàn huyện có trên 400 chị xung phong vào dân quân du kích, chăm sóc thương binh, tham gia mua công trái Quốc gia, công phiếu kháng chiến, xây dựng hũ gạo tiết kiệm.

 Sau hoà bình lập lại năm 1954, phụ nữ Thọ Xuân tiếp tục tham gia cải tạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong phong trào lao động sản xuất có 21.000 gia đình viết đơn xin vào hợp tác xã Nông nghiệp. Thời kì này có các đơn vị Xuân Thành, Đông Phương Hồng Thọ Hải là lá cờ đầu trong phong trào thâm canh của Miền Bắc và được Hội đồng Nhà nước tặng Huân Chương lao động năm 1963. Được Bác Hồ gửi thư khen.

  Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, trong công tác và xây dựng cuộc sống gia đình, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã dũng cảm vượt khó khăn, thử thách đạt được thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, đảm đang lo toan cuộc sống gia đình, nuôi dạy con góp phần quan trọng xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước.

 Trải qua 25 kỳ Đại hội, Đại hội đại biểu lần thứ XXV nhiệm kì 2016-2021 với mục tiêu: Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng và phát triển, phát huy tiềm năng vị thế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

          Cơ cấu tổ chức của Hội:

b. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Lê Thị Thanh Tâm

+ Địa chỉ: Hội LHPN huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

+ Email: lethithanhtamthe@gmail.com

+ Điện thoại:                            DĐ: 0948502911

II. DANH SÁCH CÁN BỘ

1. CHỦ TỊCH

Họ và tên:

Lê Thị Thanh Tâm

Quê quán:

Xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân

Năm sinh:

02/12/1981

Thường trú:

Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân

Chức vụ :

Chủ tịch

Điện thoại

0948502911

 

 

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:

Hoàng Thị Hồng

Quê quán:

Xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân

Năm sinh:

21/02/1979

Thường trú:

Xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân

Chức vụ :

Phó Chủ tịch

Điện thoại

0948570411

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

-  Theo Điều lệ thì Hội Liên hiệp phụ nữ có chức năng: “Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước. Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới”

- Nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp:

+ Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 + Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ.

+ Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em.

 + Xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh.

 + Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

   IV. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành

2015

Tập thể lao động xuất sắc

Số 1636/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh: Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015.

2016

Cờ thi đua

Số 1409/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016

2. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành

Nội dung khen thưởng

2015

Bằng khen

QĐ số 827/QĐ-BTV ngày 24/12/2016 của BTV Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua năm 2015.

2016

Bằng khen

QĐ số 1115/QĐ-BTV ngày 29/11/2016 của BTV Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua năm 2016.

 

2016

 

Bằng khen

Số 4896/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Đã hoàn thành xuất sắc tiêu biểu trong tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

 

2017

Bằng khen

Số 1036/QĐ-ĐCT ngày 29/12/2017 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2017

2018

Bằng khen

Số 137/QĐ-BTV ngày 10/12/2018 của BTV Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua năm 2018

2019

Bằng khen

Số 1856/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

 

Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 - 2018

2019

Giấy khen

Số 1659/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND huyện Thọ Xuân

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, giai đoạn 2011 - 2020.

2019

Bằng khen

Số 226/QĐ-BTV ngày 12/12/2019 của BTV Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá

Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua  năm 2019

2020

Bằng khen

Số 4486/QĐ-ĐCT ngày 06/5/2020 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

2020

Bằng khen

Số 4391/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” từ tháng 01/2020 đến ngày 30/9/2020.

2020

Bằng khen

Số 5554/QĐ-ĐCT ngày 17/12/2020 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2020.