Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

THANH TRA HUYỆN

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

THANH TRA HUYỆN

Địa chỉ: khu I, Thị Trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

I. THÔNG TIN CHUNG

Danh sách lãnh đạo

1. Chánh Thanh tra:

Đồng chí: Nguyễn Văn Vinh

Ngày, tháng, năm sinh: 19/05/1972

Quê quán: Xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: Anh B1 châu âu; Tin học B

Nơi ở hiện nay: Khu 4, Thị trấn Thọ Xuân

Điện thoại: 038.7163.999

Phụ trách chung. Phân công và điều hành công việc theo quy định của pháp luật và Chủ tịch UBND huyện giao.

2. Phó Chánh Thanh tra:

Đồng chí: Lê Văn Diệp

Ngày, tháng, năm sinh: 03/06/1986

Quê quán: Xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội - Kỹ sư Kinh tế Nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Chứng chỉ: Tiếng anh B, Tin học B

Nơi ở hiện nay: Xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0914.977.246

Giúp Chanh thanh tra chỉ đạo một số lĩnh vực được phân công.

Nhiệm vụ của lãnh đạo đơn vị:

a. Chánh Thanh tra:

- Phụ trách chung và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật.

- Quản lý, điều hành hoạt động của các Đoàn thanh tra.

- Phụ trách Thanh tra kinh tế- xã hội, công tác phòng chống tham nhũng; xử lý sau thanh tra; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập các đoàn thanh tra, thẩm tra, xác minh đơn thư khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ;

- Chỉ đạo xử lý đơn khi có ý kiến của Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện biện pháp xử lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện;

- Tham gia tiếp dân với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Trực tiếp ký các văn bản báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra tỉnh và làm Chủ tài khoản của Thanh tra;

b. Phó Chánh Thanh tra

- Giúp Chánh thanh tra tham mưu biện pháp xử lý đơn khiếu nại thuộc các phường, xã được phân công theo dõi do Chủ tịch UBND huyện giao.

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra huyện như tham gia các Đoàn Thanh tra và được phân công làm Trưởng Đoàn thanh tra; thẩm tra, xác minh đơn thư.

- Tham gia tiếp dân với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Tham mưu cho Chánh Thanh tra về công tác thanh tra, thẩm tra, xác minh đơn thư.

II. Chức năng nhiệm vụ:

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có trách nhiệm giúp UBND huyện Thọ Xuân quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra huyện chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

 - Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch;

+ Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

 + Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hiện hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra huyện.

       - Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

       + Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã;

+ Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã;

+ Thanh tra việc khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

III. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai, thực hiện tại đơn vị:

- Nhiệm vụ công tác thanh tra kinh tế xã hội: Thực hiện chương trình thanh tra kinh tế xã hội hàng năm sau khi được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. Tập trung vào công tác thanh tra về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đối với các xã, thị trấn, các trường Trung học cơ sở, các HTX.

- Nhiệm vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+ Duy trì chế độ tiếp dân theo luật định.

+ Hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu tố của công dân.

+ Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền mới phát sinh, không để tồn đọng.

+ Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết dứt điểm các vụ việc đang thụ lý.

+ Liên tục rà soát để tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý dứt điểm các vụ việc sau kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Nhiệm vụ công tác chống tham nhũng: Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuộc địa bàn huyện trong công tác thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, thực hiện các quy định về Cải cách hành chính và thực hiện các quy định theo Quy chế dân chủ tại cơ sở.

- Thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra: Tiếp tục đôn đốc trưởng các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn có liên quan thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra. 

IV. Thành tích nổi bật:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định cộng nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2015

Chi bộ Trong sạch vững mạnh

 Số 65-QĐ/ĐU, ngày 22/12/2015, Đảng ủy CQ UBND huyện

2016

Chi bộ Trong sạch vững mạnh

Số 59-QĐ/ĐU, ngày 30/12/2016,Đảng ủy CQ UBND huyện

2019

Danh hiệu tập thể LĐ tiên tiến

Sô 109-QĐ/UBND, ngày 17/01/2020, Chủ tịch UBND huyện