Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

VB chỉ đạo, điều hành

CV/BCĐ

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT năm 2023
Xem thêm

TB - UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị làm việc với các xã, thị trấn xây dựng Đô thị văn minh.
Xem thêm

THÔNG BÁO - VPHU

kết luận hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Xem thêm

THÔNG BÁO - UBND HUYỆN

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ UBND huyện tuần 42
Xem thêm

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế

Nhận thức và trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế vẫn còn hạn chế. Ban Bí thư yêu ...
Xem thêm

Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 08/4/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05-CT/TW) về "Đẩy mạnh học ...
Xem thêm