Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Địa chỉ:  Khu I thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

I. DANH SÁCH CÁN BỘ

1. CHỦ TỊCH MTTQ

Họ và tên:

Lê Thị Hạnh

Quê quán:

Xuân Phong, Thọ Xuân

Năm sinh:

1976

Thường trú:

Khu 5 TT Thọ Xuân

Chức vụ :

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện Thọ Xuân

Điện thoại

0919.617.286

 

2. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Họ và tên:

Đỗ Văn Triệu

Quê quán:

xã Xuân Trường, Thọ Xuân

Năm sinh:

20/10/1962

Thường trú:

xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân

Chức vụ :

Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ huyện Thọ Xuân

Điện thoại

0934.606.585

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:

Lê Thị Lập

Quê quán:

xã Quảg Phú, huyện Thọ Xuân

Năm sinh:

06/5/1969

Thường trú:

Khu 5 TT Thọ Xuân

Chức vụ :

Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện Thọ Xuân

Điện thoại

0965.129.378

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng

Tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Bàn được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

Khi phối hợp và thống nhất hành động, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Bàn tuân theo  Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam cấp huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;

2. Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;

3. Góp ý kiến, kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước;

4. Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

5. Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

6. Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết.

III. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

Năm

Hình thức

Số, ngày tháng năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành Quyết định

2010

Huân chương LĐ Hạng Ba

QĐ số 989/QĐ-LĐLĐ, ngày 12/7/2010:của Chủ tịch nước đã có thành tích xuất  sắc trong công tác từ năm 2005 đến năm 2009 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc;

  2012

Cờ thi đua

Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2012 của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

2014

Cờ thi đua

Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

2015

Cờ thi đua

Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

2017

Cờ thi đua

Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

2017

Bằng khen

Quyết định số 1842/QĐ- MTTQ, ngày 17/01/2018 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017.

2018

Bằng khen

Quyết định số 412/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 19/12/2018 khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa có  thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018.

2020

Bằng khen

QĐ số 67/QĐ-MTTQ, ngày 10/6/2020 của ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, giai đoạn 2015 -2020

2020

Bằng khen

QĐ số 134/QĐ-MTTQ, ngày 26/10/2020 của ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" giai đoạn 2016 -2020

2017

Bằng khen

Quyết định số 1842/QĐ- MTTQ, ngày 17/01/2018 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017.