Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông tin quy hoạch, kế hoạch

Hồ sơ: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Thọ Xuân

Mô tả: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Thọ Xuân
Xem thêm

Hồ sơ: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Mô tả: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020
Xem thêm

Hồ sơ: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

Mô tả: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030
Xem thêm

Hồ sơ: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và mở rộng thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Mô tả: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và mở rộng thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

Hồ sơ: Quy hoạch chung xây dựng đô thị Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
Xem thêm

Hồ sơ: Quy hoạch phân khu theo tỷ lệ 1/2000 - Phân khu số 1 khu dân cư đô thị thuộc đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân

Mô tả: Quy hoạch phân khu theo tỷ lệ 1/2000 - Phân khu số 1 khu dân cư đô thị thuộc đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân
Xem thêm

Hồ sơ: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa

Mô tả: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

Hồ sơ: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Mô tả: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Thọ Xuân

Căn cứ Điều 43 Luật Đất đai năm 2013; Điều 8, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Điều 57 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định ...
Xem thêm
12