Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH    
Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Hà Đình Cường, Trưởng phòng

+ Địa chỉ: Thôn 4, xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

+ Email: 

+ Điện thoại:                            DĐ: 0912338216

2. Danh sách cán bộ:

2.1. Trưởng phòng

 

Đồng chí: HÀ ĐÌNH CƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 22/6/1984

Quê quán: xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân KT, Ths Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chứng chỉ: CVC; Anh B; Tin T03

Nơi ở hiện nay: Thôn 4, xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0912338216


Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng xây dựng quy chế làm việc,báo cáo thực hiện nhiệm vụ trước Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện khi được yêu cầu; trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị trong lĩnh vực tài chính ngân sách; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài chính, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, ngân sách huyện, quản lý tổ chức biên chế, thi đua, khen thưởng, đào tạo, bố trí sắp xếp cán bộ, chuyên viên và phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng phòng. Quản lý cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, thẩm định vốn đầu tư xây dựng cơ bản, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, thi hành án; thẩm định giá trị quyết toán xây dựng cơ bản các công trình do cấp huyện làm chủ đầu tư. Chủ trì các hội nghị, giao ban của phòng.

2.2. Phó Trưởng phòng

 
 

Đồng chí: Trương Hùng Thanh

Ngày, tháng, năm sinh: 29/9/1979

Quê quán: xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ:CVC; Anh B; Tin B

Nơi ở hiện nay: Khu 6, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0915599299

Phụ trách tham mưu cho Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ chung và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực: Quản lý tài chính ngân sách xã, các hợp tác xã; giải phóng mặt bằng, tài sản công, thẩm định giá, đấu giá tài sản, công tác thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực mình được phụ trách; kiểm tra, thẩm định các công trình quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản do cấp xã làm chủ đầu tư. Lập, phân bổ dự toán ngân sách cấp xã, tổng hợp quyết toán thu NSNN, chi ngân sách xã theo dõi dự toán thu NSNN, chi ngân sách cấp xã, các chương trình mục tiêu ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho các xã, thị trấn, phối hợp với bộ phận trong phòng cấp phát kinh phí theo các chương trình, kịp thời, đúng chế độ, và thực hiện một số nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

III. Vị trí, chức năng

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký hộ kinh doanh, tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính.

IV. Nhiệm vụ và quyền hạn

Về lĩnh vực tài chính:

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của phòng.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp UBND huyện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư trên địa bàn.

3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân huyện.

4. Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình Ủy ban nhân dân huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc cấp huyện.

6. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

Thẩm tra các dự án đầu tư do cấp xã thực hiện đầu tư (nếu có) để làm căn cứ phê duyệt quyết toán đối với dự án giao Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt; hướng dẫn UBND cấp xã công tác quản lý dự án đầu tư theo quy định và phân cấp của cấp huyện.

8. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

Tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trình UBND huyện phê duyệt, gửi Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính trực thuộc Sở Tài chính thực hiện.

9. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

11. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

Về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện:

a) Dự thảo các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của huyện; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành cấp thành phố đã được phê duyệt;

b) Dự thảo các quyết định, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân huyện là chủ đầu tư;

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

4. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

6. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:

a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn huyện;

c) Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Thành phố;

d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về lĩnh vực khác:

1. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính – đầu tư và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

2. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân huyện, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

V. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định cộng nhận

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2014

Bằng khen

Quyết định số: 1408/ QĐ-TTg, ngày 15/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ

2014

Bằng khen

Quyết định số:4669/QĐ-UBND, ngày 25/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

2015

Giấy khen

Quyết định số: 1204/QĐ - UBND, ngày 04/04/2016, của Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.

2015

Giấy khen

Quyết định số: 3247 /QĐ - UBND, ngày 18/12/2015, của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân

2016

Giấy khen

Quyết định số: 2858/QĐ - UBND, ngày 22/12/2016, của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân

2017

Giấy khen

Quyết định số 3314/QĐ-UBND ngày 25/12/20107 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân

2018

Giấy khen

Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân