Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỌ XUÂN

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỌ XUÂN

 

 

Đồng chí

HOÀNG VĂN ĐỒNG

PBT- CT.UBND HUYỆN

 

Description: a (3).JPG   

Đồng chí

NGUYỄN XUÂN HẢI

TVHU-PCT UBND HUYỆN

Đồng chí

NGUYỄN HỮU DŨNG

TVHU-PCT TTr.UBND HUYỆN

Đồng chí

LÝ ĐÌNH SĨ

HUV-PCT.UBND HUYỆN

A. Chức năng:

Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN

1. VĂN PHÒNG HĐND - UBND        

7. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

2. PHÒNG NỘI VỤ                      

8. PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

3. PHÒNG TƯ PHÁP                         

9. PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

4. THANH TRA HUYỆN

10. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

5. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG        

11. PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT

6. PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH           

12. PHÒNG Y TẾ

 

13. CHI CỤC THỐNG KÊ