Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN  
 Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
 Email:

I. THÔNG TIN CHUNG

Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Đặng Thế Hoan – Phó Giám đốc

+ Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân,  Huyện Thọ Xuân

+ Email:                     Điện thoại:                            DĐ: 

II. DANH SÁCH CÁN BỘ

1. GIÁM ĐỐC

 

 

 

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Họ và tên:

Đặng Thế Hoan

Quê quán:

Xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân

Năm sinh:

1980

Thường trú:

TT Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân

Chức vụ :

Phó giám đốc

Điện thoại

0919607137

 

 

3. Danh sách phòng, ban chuyên môn

3.1. Kế toán trưởng

- Đồng chí: Lê Thị Thanh                            - Năm sinh: 1981

Quê quán: Xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa

Điện thoại: 0907253525

3.2. Phòng Kỹ thuật – thẩm định

- Đồng chí Hoàng Văn Phúc              - Năm sinh: 1985

Quê quán: Xã Thọ Lâm                     Điện thoại: 0934502468

- Đồng chí: Mai Thanh Hải               - Năm sinh: 1984

Quê quán: TT Thọ Xuân                            Điện thoại: 0916051638

- Đồng chí: Đỗ Anh Bình                            - Năm sinh: 1980

Quê quán: Xã Xuân Trường              Điện thoại: 0914346475

- Đồng chí: Trịnh Đình Thắng           - Năm sinh: 1980

Quê quán: TT Thọ Xuân                            Điện thoại: 0984437669

- Đồng chí: Nguyễn Minh Phương     - Năm sinh: 1987

Quê quán: TT Thọ Xuân                            Điện thoại: 0936563693

- Đồng chí: Lê Văn Sự                       - Năm sinh: 1994

Quê quán: Xã Xuân Giang                Điện thoại: 0946430960

- Đồng chí: Lê Duy Chung                - Năm sinh: 1984

Quê quán: Xã Xuân Hồng                 Điện thoại: 0975171800

3.3. Phòng Kế hoạch – Tài chính – Kế toán

- Đồng chí: Vũ Bá Thịnh                            - Năm sinh: 1989

Quê quán: Xã Xuân Hồng                 Điện thoại: 0904941078

- Đồng chí: Lê Huy Hoàn                            - Năm sinh: 1993

Quê quán: Xã Trường Xuân              Điện thoai: 0839365296

3.4. Văn phòng Ban quản lý

- Đồng chí: Phạm Thanh Loan          - Năm sinh: 1988

Quê quán: TP Thanh Hóa                           Điện thoại: 091647367

- Đồng chí: Ngô Hoàng Dũng            - Năm sinh: 1993

Quê quán: TT Thọ Xuân                            Điện thoại: 0797546888

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân thực hiện chức năng theo quy định tại Khoản 2 Điều 63 của Luật Xây dựng, Khoản 3 Điều 17, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: 

a) Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao; căn cứ điều kiện cụ thể của huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định giao cho Ban quản lý dự án thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể;

b) Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

d) Thực hiện các chức năng khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng;

đ) Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;

e) Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 68, Điều 69 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, cụ thể:

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:

a) Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

b) Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận , giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

c) Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

d) Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;

đ) Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định;

e) Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban quản lý dự án; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g) Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với Chủ tịch UBND huyện, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án, gồm:

a) Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng năm 2014;

b) Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do Chủ tịch UBND huyện, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

2.3. Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

2.4. Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.