Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông tin quy hoạch, kế hoạch

Huyện Thọ Xuân: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân.

Ngày 28/10/2021, UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành Quyết dịnh số 2480/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân. Quyết định nêu rõ:
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân.

Ngày 28/10/2021, UBND huyện Thọ Xuân ban hành Quyết định số 2478 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân. Quyết định nêu rõ:
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đồng Mả Cố Dưới, thôn Phong Lạc, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân.

Ngày 28/10/2021, UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đồng Mả Cố Dưới, thôn Phong Lạc, xã Nam Giang, huyện Thọ ...
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân: Thông báo về việc công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Thực hiện Khoản 2, Điều 48, Luật đất đai năm 2013, được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Điều 68 Thông tư số ...
Xem thêm

Hồ sơ: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Thọ Xuân

Mô tả: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Thọ Xuân
Xem thêm

Hồ sơ: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Mô tả: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020
Xem thêm

Hồ sơ: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

Mô tả: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030
Xem thêm

Hồ sơ: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và mở rộng thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Mô tả: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và mở rộng thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Xem thêm

Hồ sơ: Quy hoạch chung xây dựng đô thị Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
Xem thêm

Hồ sơ: Quy hoạch phân khu theo tỷ lệ 1/2000 - Phân khu số 1 khu dân cư đô thị thuộc đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân

Mô tả: Quy hoạch phân khu theo tỷ lệ 1/2000 - Phân khu số 1 khu dân cư đô thị thuộc đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân
Xem thêm