Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Xuân Phú

Đăng lúc: 23/02/2022 (GMT+7)
100%

Ngày 23/2/2022, UBND huyện Thọ Xuân đã ra Thông báo số 41/TB-UBND Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Xuân Phú

 Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp(CCN); Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN; Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển (CCN) và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN; Căn cứ Quyết định số 5083/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CCN trên địa bàn các huyện: Hà Trung, Nông Cống, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Thường Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa vào Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 29/1/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Căn cứ Công văn số 411-CV/VPHU ngày 17/2/2022 của Văn phòng Huyện uỷ thông báo ý kiến của Thường trực Huyện uỷ về đồng ý chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Xuân Phú;

1. Giới thiệu chung về dự án cụm công nghiệp Xuân Phú

- Tên CCN: Cụm công nghiệp Xuân Phú.

- Địa điểm: Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Diện tích: Khoảng 48,5ha (xã Xuân Phú 41,1ha; xã Luận Thành 7,4 ha).

Ranh giới như sau:

+ Phía Tây giáp: Hành lang đường Hồ Chí Minh;

+ Phía Nam giáp: Đất sản xuất lâm nghiệp;

+ Phía Đông giáp: Đất sản xuất và khu dân cư hiện trạng;

+ Phía Bắc giáp: Hành lang đường điện 500 kV, khu dân cư;

2. Hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp và trình tự thực hiện Doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Xuân Phú có đầy đủ hồ sơ và thực hiện trình tự được quy định tại Điều 11, 12-Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

3. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ UBND huyện Thọ Xuân nhận được Đơn số 02/ĐK-ĐT ngày 26/01/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Giang Sơn đăng ký chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

 - UBND huyện Thọ Xuân thông báo cho các nhà đầu tư quan tâm đề nghị nộp hồ sơ về UBND huyện Thọ Xuân (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trong thời hạn kể từ ngày ban hành thông báo này cho đến 16 giờ 00phút ngày 08/3/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trên đây là Thông báo của UBND Thọ Xuân về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp Xuân Phú. Giao Trung tâm Văn hóa Thông tin,Thể thao và Du lịch huyện đăng tải Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử của huyện Thọ Xuân và thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn; đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải thông báo này trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá, đề nghị Báo Thanh Hoá thông tin trên Báo Thanh Hoá để nhà đầu tư quan tâm được biết và thực hiện./.

Theo UBND huyện Thọ Xuân