Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Định hướng chiến lược

QUYẾT ĐỊNH UBND HUYỆN THỌ XUÂN

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đồng Mường xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân
Xem thêm

Dự án quy hoạch khu dân cư Thọ Xương

Dự án quy hoạch khu dân cư Thọ Xương
Xem thêm

Lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng đến năm 2040

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân.

Ngày 28/10/2021, UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành Quyết dịnh số 2480/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân. Quyết định nêu rõ:
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân.

Ngày 28/10/2021, UBND huyện Thọ Xuân ban hành Quyết định số 2478 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân. Quyết định nêu rõ:
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đồng Mả Cố Dưới, thôn Phong Lạc, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân.

Ngày 28/10/2021, UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đồng Mả Cố Dưới, thôn Phong Lạc, xã Nam Giang, huyện Thọ ...
Xem thêm

Huyện Thọ Xuân: Thông báo về việc công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Thực hiện Khoản 2, Điều 48, Luật đất đai năm 2013, được sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Điều 68 Thông tư số ...
Xem thêm