Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

PHÒNG NỘI VỤ

Đăng lúc: 17/02/2021 (GMT+7)
100%

PHÒNG NỘI VỤ

Địa chỉ: Khu I, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu: Vũ Mạnh Hà, Trưởng phòng

+ Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

+ Email:

+ Điện thoại:                            DĐ: 0917.0689.636

2. Danh sách cán bộ:

2.1. Đồng chí Trưởng phòng Nội vụ

Đồng chí: Vũ Mạnh Hà

Ngày, tháng, năm sinh: 28/03/1971

Quê quán: Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chứng chỉ: Chuyên viên chính

Nơi ở hiện nay: Khu 5, Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Điện thoại: 0917689636

1. Trưởng phòng phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện; đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng, phụ trách công tác tổ chức bộ máy, biên chế; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của phòng được pháp luật và UBND huyện quy định theo chế độ Thủ trưởng. Triệu tập và chủ toạ các cuộc họp của phòng theo định kỳ và đột xuất.

3. Phân công công tác cho Phó Trưởng phòng, công chức của phòng đảm nhiệm các công việc cụ thể, phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và tính chất công việc được giao.

4. Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

5. Chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng tài sản của phòng được cơ quan và các sở chuyên ngành trang cấp. Là chủ tài khoản ký duyệt chi, thanh toán trong việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.

6. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời những đề nghị, khiếu nại của công chức, người lao động trong phòng và phối hợp giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng hoặc đến công chức của phòng theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia các Hội đồng, các Ban chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện khi được phân công và một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện  giao.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

III. Thành tích nổi bật:

100% cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng; có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tập thể luôn gương mẫu, đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt công tác Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý công chức viên chức; công tác cải cách hành chính; địa giới hành chính; chính quyền địa phương; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng.

Thành tích những năm gần đây:

100% cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng; có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tập thể luôn gương mẫu, đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt công tác Tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, thuyên chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ quản lý các trường MN, TH, THCS, Trung tâm GDTX-DN trên địa bàn huyện; xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện; quản lý công chức viên chức đảm bảo theo quy định của pháp luật, tham mưu ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức khối hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ, công chức cấp xã, xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo Nghị định 108/2015/NĐ-CP; tham mưu tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được các tổ chức, công dân và dư luận xã hội đánh giá cao; tham mưu tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; làm tốt công tác quản lý địa giới hành chính; tham mưu quản lý cán bộ, công chức xã, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được đảm bảo; quản lý công tác hội, tổ chức phi chính phủ đúng quy định của pháp luật; công tác văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo, thanh niên được đảm bảo; công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, tham mưu ban hành kế hoạch đổi mới công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện, quyết định phân cụm thi đua và hướng dẫn các cụm thi đua thực hoạt động đi vào nền nếp, tổ chức thành công Hội nghi thi đua yêu nước huyện Thọ Xuân giai đoạn 2015-2020 được tỉnh đánh giá cao.