Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Chỉ đạo, điều hành

CV /HU

V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ và pháo trên địa bàn.
Xem thêm

CT- UBND

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Thọ Xuân.
Xem thêm

KH-UBND HUYỆN

KẾ HOẠCH Thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc dự án 9 “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ...
Xem thêm

KH-UBND HUYỆN

KẾ HOẠCH Thực hiện Dự án 10 “Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào ...
Xem thêm

THÔNG BÁO - UBND HUYỆN

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị nghe báo cáo tiến độ phát triển vùng nguyên liệu trồng cây gai xanh trên địa bàn huyện năm 2022; kế hoạch trồng cây gai xanh năm 2023
Xem thêm

THÔNG BÁO - VPHU

kết luận hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Xem thêm

THÔNG BÁO - UBND HUYỆN

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ UBND huyện tuần 42
Xem thêm