Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1220
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5300
Tháng này:
26115
Tất cả:
766046

Đến ngày 25/9/2017 huyện Thọ Xuân đạt 616 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ngày 29/09/2017 15:44:38

Thực hiện Quyết định số: 1415/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020. Tính đến ngày 25/9/2017, tổng số tiêu chí trên địa bàn huyện đạt 616 tiêu chí, bình quân 16,65 tiêu chí/xã, tăng 27 tiêu chí so với đầu năm; trong đó, có 22 xã đạt 19/19 tiêu chí chiếm 59,5%; 7 xã đạt từ 14-16 tiêu chí chiếm 18,9%; 8 xã đạt 9-13 tiêu chí chiếm 21,6%.

Đoàn thẩm định NTM tỉnh thẩm định tại xã Thọ Trường

Năm 2017, toàn huyện phấn đấu có 10 xã về đích nông thôn mới, gồm: Xuân Lập, Xuân Phong, Thọ Lộc, Xuân Khánh, Thọ Trường, Xuân Yên, Phú Yên, Xuân Tân, Thọ Minh, Xuân Hưng và phấn đấu có 30 thôn trở lên về đích nông thôn mới. Các xã về đích năm 2018 – 2019 phải đạt từ 2 tiêu chí trở lên. Ngày 23, 24/8/2017, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thẩm định và lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại 4 xã, gồm: Xuân Yên, Phú Yên, Thọ Lộc, Thọ Trường.

Đoàn thẩm định NTM tỉnh thẩm định tại xã Xuân Yên

Để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, huyện chỉ đạo đối với các xã đã hoàn thành xây dựng NTM tập trung củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đối với 6 xã còn lại phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2017, gồm: Xuân Khánh, Xuân Hưng, Thọ Minh, Xuân Phong, Xuân Lập, Xuân Tân cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại theo kế hoạch để hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình Hội đồng thẩm tra của huyện thẩm định trước 30/9/2017 và báo cáo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh.

Đoàn thẩm định kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại xã Xuân Yên

Đoàn thẩm định của tỉnh đang đi thẩm định tại xã Thọ Lộc

Đoàn thẩm định của tỉnh đang đi thẩm định tại xã Phú Yên

Đối với các xã hoàn thành nông thôn mới, giai đoạn 2018-2019, cần chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đảm bảo thực hiện đạt các nhiệm vụ đã đề ra. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện, xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, cùng các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là các xã về đích nông thôn mới trong năm 2017.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Đến ngày 25/9/2017 huyện Thọ Xuân đạt 616 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 29/09/2017 15:44:38 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số: 1415/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020. Tính đến ngày 25/9/2017, tổng số tiêu chí trên địa bàn huyện đạt 616 tiêu chí, bình quân 16,65 tiêu chí/xã, tăng 27 tiêu chí so với đầu năm; trong đó, có 22 xã đạt 19/19 tiêu chí chiếm 59,5%; 7 xã đạt từ 14-16 tiêu chí chiếm 18,9%; 8 xã đạt 9-13 tiêu chí chiếm 21,6%.

Đoàn thẩm định NTM tỉnh thẩm định tại xã Thọ Trường

Năm 2017, toàn huyện phấn đấu có 10 xã về đích nông thôn mới, gồm: Xuân Lập, Xuân Phong, Thọ Lộc, Xuân Khánh, Thọ Trường, Xuân Yên, Phú Yên, Xuân Tân, Thọ Minh, Xuân Hưng và phấn đấu có 30 thôn trở lên về đích nông thôn mới. Các xã về đích năm 2018 – 2019 phải đạt từ 2 tiêu chí trở lên. Ngày 23, 24/8/2017, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thẩm định và lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại 4 xã, gồm: Xuân Yên, Phú Yên, Thọ Lộc, Thọ Trường.

Đoàn thẩm định NTM tỉnh thẩm định tại xã Xuân Yên

Để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, huyện chỉ đạo đối với các xã đã hoàn thành xây dựng NTM tập trung củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đối với 6 xã còn lại phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2017, gồm: Xuân Khánh, Xuân Hưng, Thọ Minh, Xuân Phong, Xuân Lập, Xuân Tân cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại theo kế hoạch để hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình Hội đồng thẩm tra của huyện thẩm định trước 30/9/2017 và báo cáo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh.

Đoàn thẩm định kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại xã Xuân Yên

Đoàn thẩm định của tỉnh đang đi thẩm định tại xã Thọ Lộc

Đoàn thẩm định của tỉnh đang đi thẩm định tại xã Phú Yên

Đối với các xã hoàn thành nông thôn mới, giai đoạn 2018-2019, cần chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đảm bảo thực hiện đạt các nhiệm vụ đã đề ra. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện, xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ, cùng các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là các xã về đích nông thôn mới trong năm 2017.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân