Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị thông qua Dự thảo Kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020.

Ngày 24/04/2020 14:51:10

Ngày 20/4/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị thông qua Dự thảo Kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020, do đồng chí Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện chủ trì; tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng các phòng, ngành có liên quan.

Tại hội nghị, sau khi nghe Dự thảo Kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020; các ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Kế hoạch Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu 2020

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các phòng, ngành Văn phòng Nông thôn mới hoàn thiện Kế hoạch để ban hành và triển khai thực hiện. Trong đó lưu ý: Trong quá trình chỉ đạo về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải chú ý đến việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới.

1.1. Đối với hồ sơ xã NTM nâng cao của Xuân Hòa, Bắc Lương

Hiện nay, mới có 14/20 Sở, ngành có văn bản đánh giá "đạt" gửi về Văn phòng NTM tỉnh, còn lại 6 Sở, ngành chưa có, gồm: Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tai; Sở Nội vụ; Công an; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Để đảm bảo tiến độ thực hiện theo Kế hoạch, yêu cầu trưởng các phòng, ngành tiến hành kiểm tra, rà soát và hướng dẫn hai xã hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí do phòng, ngành phụ trách; phối hợp với BCĐ xây dựng Nông thôn mới xã Bắc Lương và Xuân Hòa đấu mối với các Sở, ngành cấp tỉnh thẩm định và có văn bản gửi về Văn phòng NTM tỉnh trước ngày 23/4/2020.

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra của huyện đối với 2 xã; đồng thời, đấu mối với Văn phòng điều phối NTM tỉnh để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ chung của huyện, trình tỉnh thẩm định trước 30/4/2020.

1.2. Đối với các xã Xã Xuân Bái, Thọ Lập, Tây Hồ:

Ban chỉ đạo NTM các xã chủ động tổ chức tự đánh giá và hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng NTM huyện trước 30/9/2020.

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các xã, huyện tổ chức thẩm tra trước ngày 20/10/2020 và hoàn thiện hồ sơ gửi VPNTM tỉnh trước 30/10/2020. Đồng thời, đấu mối với tỉnh tổ chức thẩm định trong quý IV/2020.

1.3. Đối với chỉ tiêu NTM kiểu mẫu:

Đây là một trong những chỉ tiêu tỉnh giao năm 2020, mặc dù vậy, đến nay chưa có hướng dẫn tiêu chí cụ thể. Để có cơ sở tổ chức thực hiện và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, Văn phòng NTM huyện tham mưu văn bản đề xuất với Văn phòng NTM tỉnh và BCĐ tỉnh những khó khăn, vướng mắc và có hướng chỉ đạo. Văn phòng NTM huyện chủ động đấu mối để tỉnh có văn bản trả lời sớm, làm cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Về thời gian hoàn thiện hồ sơ và thẩm định thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu thống nhất như dự thảo Kế hoạch.

2. Thành lập các tổ công tác

- Thống nhất thành lập 4 tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu do các đồng chí Thường trực UBND huyện làm tổ trưởng, thành viên là các phòng, ngành có liên quan, mời MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội huyện tham gia.

- Văn phòng NTM chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành tham mưu thành phần tham gia các Tổ công tác, đảm bảo các Tổ có đại diện phòng, ngành liên quan. Các tổ bắt đầu triển khai, làm việc với xã từ ngày 15/5/2020.

3. Một số nội dung khác

- Về việc ban hành Kế hoạch NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, thống nhất báo cáo Thường trực Huyện ủy lùi thời gian ban hành đến khi có quyết định Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

4. Nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ngành chuyên môn

4.1. Văn phòng NTM huyện.

- Chủ trì đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu; thời gian hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/4/2020.

- Đôn đốc các phòng, ngành, các xã, thị trấn hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ theo quy định, không để nợ tiêu chí.

- Chủ động đấu mối với Văn phòng NTM tỉnh trong hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thẩm định các xã trong năm theo kế hoạch.

- Sau khi thẩm định hai xã Xuân Hòa, Bắc Lương Văn phòng NTM huyện làm báo cáo đánh giá trình triển khai, thực hiện, những khó khăn, tồn tại để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các đơn vị tiếp theo.

4.2. Các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện

- Chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, các thôn hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu, thôn NTM kiểu mẫu do phòng, ngành phụ trách; kế hoạch gửi về Văn phòng NTM huyện trước ngày 10/5/2020.

- Đồng chí trưởng phòng, ngành chịu trách nhiệm trước BCĐ xây dựng NTM huyện nếu để các tiêu chí do phòng, ngành phụ trách không đạt yêu cầu, hồ sơ chậm tiến độ.

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với các phòng, ngành có liên quan làm việc cụ thể với nhà đầu tư Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc; rà soát quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch NTM đối với các xã, trước mắt ưu tiên 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020. Đến hết năm 2021 phải hoàn thành quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch NTM đối với tất cả các xã.

Văn phòng HĐND - UBND huyện thông báo nội dung ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị thông qua Dự thảo Kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020.

Đăng lúc: 24/04/2020 14:51:10 (GMT+7)

Ngày 20/4/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị thông qua Dự thảo Kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020, do đồng chí Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện chủ trì; tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng các phòng, ngành có liên quan.

Tại hội nghị, sau khi nghe Dự thảo Kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020; các ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Kế hoạch Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu 2020

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các phòng, ngành Văn phòng Nông thôn mới hoàn thiện Kế hoạch để ban hành và triển khai thực hiện. Trong đó lưu ý: Trong quá trình chỉ đạo về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải chú ý đến việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới.

1.1. Đối với hồ sơ xã NTM nâng cao của Xuân Hòa, Bắc Lương

Hiện nay, mới có 14/20 Sở, ngành có văn bản đánh giá "đạt" gửi về Văn phòng NTM tỉnh, còn lại 6 Sở, ngành chưa có, gồm: Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tai; Sở Nội vụ; Công an; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Để đảm bảo tiến độ thực hiện theo Kế hoạch, yêu cầu trưởng các phòng, ngành tiến hành kiểm tra, rà soát và hướng dẫn hai xã hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí do phòng, ngành phụ trách; phối hợp với BCĐ xây dựng Nông thôn mới xã Bắc Lương và Xuân Hòa đấu mối với các Sở, ngành cấp tỉnh thẩm định và có văn bản gửi về Văn phòng NTM tỉnh trước ngày 23/4/2020.

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra của huyện đối với 2 xã; đồng thời, đấu mối với Văn phòng điều phối NTM tỉnh để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ chung của huyện, trình tỉnh thẩm định trước 30/4/2020.

1.2. Đối với các xã Xã Xuân Bái, Thọ Lập, Tây Hồ:

Ban chỉ đạo NTM các xã chủ động tổ chức tự đánh giá và hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng NTM huyện trước 30/9/2020.

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các xã, huyện tổ chức thẩm tra trước ngày 20/10/2020 và hoàn thiện hồ sơ gửi VPNTM tỉnh trước 30/10/2020. Đồng thời, đấu mối với tỉnh tổ chức thẩm định trong quý IV/2020.

1.3. Đối với chỉ tiêu NTM kiểu mẫu:

Đây là một trong những chỉ tiêu tỉnh giao năm 2020, mặc dù vậy, đến nay chưa có hướng dẫn tiêu chí cụ thể. Để có cơ sở tổ chức thực hiện và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, Văn phòng NTM huyện tham mưu văn bản đề xuất với Văn phòng NTM tỉnh và BCĐ tỉnh những khó khăn, vướng mắc và có hướng chỉ đạo. Văn phòng NTM huyện chủ động đấu mối để tỉnh có văn bản trả lời sớm, làm cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Về thời gian hoàn thiện hồ sơ và thẩm định thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu thống nhất như dự thảo Kế hoạch.

2. Thành lập các tổ công tác

- Thống nhất thành lập 4 tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu do các đồng chí Thường trực UBND huyện làm tổ trưởng, thành viên là các phòng, ngành có liên quan, mời MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội huyện tham gia.

- Văn phòng NTM chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành tham mưu thành phần tham gia các Tổ công tác, đảm bảo các Tổ có đại diện phòng, ngành liên quan. Các tổ bắt đầu triển khai, làm việc với xã từ ngày 15/5/2020.

3. Một số nội dung khác

- Về việc ban hành Kế hoạch NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, thống nhất báo cáo Thường trực Huyện ủy lùi thời gian ban hành đến khi có quyết định Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

4. Nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, ngành chuyên môn

4.1. Văn phòng NTM huyện.

- Chủ trì đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu; thời gian hoàn thành kế hoạch trước ngày 30/4/2020.

- Đôn đốc các phòng, ngành, các xã, thị trấn hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ theo quy định, không để nợ tiêu chí.

- Chủ động đấu mối với Văn phòng NTM tỉnh trong hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thẩm định các xã trong năm theo kế hoạch.

- Sau khi thẩm định hai xã Xuân Hòa, Bắc Lương Văn phòng NTM huyện làm báo cáo đánh giá trình triển khai, thực hiện, những khó khăn, tồn tại để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các đơn vị tiếp theo.

4.2. Các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện

- Chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, các thôn hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu, thôn NTM kiểu mẫu do phòng, ngành phụ trách; kế hoạch gửi về Văn phòng NTM huyện trước ngày 10/5/2020.

- Đồng chí trưởng phòng, ngành chịu trách nhiệm trước BCĐ xây dựng NTM huyện nếu để các tiêu chí do phòng, ngành phụ trách không đạt yêu cầu, hồ sơ chậm tiến độ.

- Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với các phòng, ngành có liên quan làm việc cụ thể với nhà đầu tư Dự án xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc; rà soát quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch NTM đối với các xã, trước mắt ưu tiên 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020. Đến hết năm 2021 phải hoàn thành quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch NTM đối với tất cả các xã.

Văn phòng HĐND - UBND huyện thông báo nội dung ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch