Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
125
Hôm qua:
702
Tuần này:
125
Tháng này:
16652
Tất cả:
944334

Huyện ủy Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 15/08/2019 15:54:12

Sáng 15/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 12-NQ/TU về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020” trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã ban hành Kế hoạch số 90 về việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đầy đủ về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai học tập, truyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trong chương trình công tác hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định các công việc cụ thể nhằm gắn kết chặt chẽ giữa công tác chính trị, tư tưởng với các công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong 5 năm qua, đã thảo luận, thông qua 06 Đề án về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 08 Đề án công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh;

Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét như: Đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng công nghệ cao, mở rộng các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa gắn liên kết với các doanh nghiệp, hình thành vững chắc các chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm; Lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết nhanh chóng các thủ tục về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và thi công các công trình; Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Đổi mới nội dung, phương thức, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình duyệt các quy hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức đối thoại trực tiếp với Bí thư các chi bộ trên địa bàn huyện theo từng chủ đề, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện; Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các nhà trường, cơ quan, đơn vị. Qua việc kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những nhân tố mới, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt; đồng thời, uốn nắn những biểu hiện không đúng trong các nhà trường, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Hằng năm, mở từ 03 đến 04 lớp cho trên 300 lượt cán bộ chủ chốt của huyện về các chuyên đề kiến thức mới; Mở 07 lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức được 4 lớp với gần 500 lượt cán bộ, đảng viên tham gia cập nhật kiến thức mới; hằng năm phối hợp mở 08 lớp bồi dưỡng cho 1.024 đại biểu HĐND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp với Trường Chính trị Tỉnh mở 05 lớp TCCT-HC cho 375 học viên và 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên cho 90 học viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính cho 80 học viên, 01 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ huyện và các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện Thọ Xuân nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026 cho 78 học viên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên; vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; giữ vững và tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; Công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương, đất nước; Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thường xuyên quan tâm. Đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ; tập trung thực hiện kết hợp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 38 -CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới .

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, đánh giá kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ ra những tồn tại, hạn chế yếu kém và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện tiên tiến. Đồng thời tập trung thảo luận kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và 10 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả đạt được của cấp ủy đảng các cấp trong huyện về thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tiếp theo cấp ủy đảng các cấp trong huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong Đảng và trong nhân dân, phấn đấu xây dựng Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019, tiến tới xây dựng Thọ Xuân trở thành huyện tiến tiến vào năm 2020 và phấn đấu đến năm 2030 xây dựng huyện trở thành Thành Phố; tiếp tục thực hiện đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với phương châm "toàn Đảng làm công tác tư tưởng, lấy quần chúng giáo dục quần chúng", phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng, các phương tiện để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động hơn trong nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội để làm tốt công tác định hướng, công tác cung cấp thông tin chính thống giảm thiểu tác động tiêu cực, ổn định tình hình cơ sở; tiếp tục nâng cao, đổi mới chất lượng công tác giao ban, sơ kết, tổng kết, xây dựng mô hình, điển hình; tập trung thực hiện có hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở tất cả các cấp các ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo các cấp gắn với thực hiện hiệu quả đề án công tác tuyên giáo góp phần xây dựng quê hương Thọ Xuân ngày càng giàu đẹp văn minh và phấn đấu trở thành Thành phố Thọ Xuân vào năm 2030 theo Nghị quyết của UBND tỉnh.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Huyện ủy Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng lúc: 15/08/2019 15:54:12 (GMT+7)

Sáng 15/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 12-NQ/TU về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020” trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã ban hành Kế hoạch số 90 về việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đầy đủ về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai học tập, truyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trong chương trình công tác hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định các công việc cụ thể nhằm gắn kết chặt chẽ giữa công tác chính trị, tư tưởng với các công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong 5 năm qua, đã thảo luận, thông qua 06 Đề án về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 08 Đề án công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh;

Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét như: Đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng công nghệ cao, mở rộng các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa gắn liên kết với các doanh nghiệp, hình thành vững chắc các chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm; Lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết nhanh chóng các thủ tục về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và thi công các công trình; Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Đổi mới nội dung, phương thức, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình duyệt các quy hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức đối thoại trực tiếp với Bí thư các chi bộ trên địa bàn huyện theo từng chủ đề, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện; Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các nhà trường, cơ quan, đơn vị. Qua việc kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những nhân tố mới, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt; đồng thời, uốn nắn những biểu hiện không đúng trong các nhà trường, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Hằng năm, mở từ 03 đến 04 lớp cho trên 300 lượt cán bộ chủ chốt của huyện về các chuyên đề kiến thức mới; Mở 07 lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức được 4 lớp với gần 500 lượt cán bộ, đảng viên tham gia cập nhật kiến thức mới; hằng năm phối hợp mở 08 lớp bồi dưỡng cho 1.024 đại biểu HĐND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp với Trường Chính trị Tỉnh mở 05 lớp TCCT-HC cho 375 học viên và 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên cho 90 học viên, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính cho 80 học viên, 01 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ huyện và các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện Thọ Xuân nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026 cho 78 học viên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên; vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; giữ vững và tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; Công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương, đất nước; Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thường xuyên quan tâm. Đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ; tập trung thực hiện kết hợp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 38 -CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới .

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, đánh giá kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ ra những tồn tại, hạn chế yếu kém và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện tiên tiến. Đồng thời tập trung thảo luận kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và 10 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả đạt được của cấp ủy đảng các cấp trong huyện về thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tiếp theo cấp ủy đảng các cấp trong huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong Đảng và trong nhân dân, phấn đấu xây dựng Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019, tiến tới xây dựng Thọ Xuân trở thành huyện tiến tiến vào năm 2020 và phấn đấu đến năm 2030 xây dựng huyện trở thành Thành Phố; tiếp tục thực hiện đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với phương châm "toàn Đảng làm công tác tư tưởng, lấy quần chúng giáo dục quần chúng", phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng, các phương tiện để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động hơn trong nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội để làm tốt công tác định hướng, công tác cung cấp thông tin chính thống giảm thiểu tác động tiêu cực, ổn định tình hình cơ sở; tiếp tục nâng cao, đổi mới chất lượng công tác giao ban, sơ kết, tổng kết, xây dựng mô hình, điển hình; tập trung thực hiện có hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở tất cả các cấp các ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo các cấp gắn với thực hiện hiệu quả đề án công tác tuyên giáo góp phần xây dựng quê hương Thọ Xuân ngày càng giàu đẹp văn minh và phấn đấu trở thành Thành phố Thọ Xuân vào năm 2030 theo Nghị quyết của UBND tỉnh.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân