Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
749
Hôm qua:
866
Tuần này:
2652
Tháng này:
14058
Tất cả:
501971

Tuyên truyền đợt cao điểm giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2017

Ngày 11/11/2017 23:13:00

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/UBND ngày 23/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 01/3/2016 của UBND huyện Thọ Xuân về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn (2016-2020) và Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đợt cao điểm giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về bảo vệ hành lang ATGT, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để nhân dân tự giác tháo dỡ phần lấn chiếm vỉa hè để trả lại hành lang ATGT trên các tuyến đường trên địa bàn toàn huyện. Không để tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT trong những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong mọi tầng lớp nhân dân, đến các hộ, mọi người nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng kịp thời việc trả lại hành lang ATGT và chống tái lấn chiếm hành lang ATGT trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn toàn huyện.

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp các văn bản chỉ đạo, các quy định trong việc xử lý vi phạm về hành lang ATGT.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền

Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 02-CT/UBND ngày 23/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 01/3/2016 của UBND huyện Thọ Xuân về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn (2016-2020) đến cán bộ đảng viên, nhân dân và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định trong việc lập lại trật tự và giải phóng hành lang ATGT, những nội dung chủ yếu ở các văn bản sau:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 13/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền thông qua Đài Truyền thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn. Tuyên truyền qua các cuộc họp, trong sinh hoạt Chi bộ.

- Tuyên truyền qua các hình ảnh trực quan, pano, khẩu hiệu, xe lưu động.

- Tổ chức tập huấn, cấp phát tài liệu cho cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, trưởng các thôn, xóm, khu phố có tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, huyện, đường nội thị trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến đến các hộ sống dọc hai bên tuyến đường các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ sử dụng hành lang ATGT. Tổ chức vận động các trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ, di dời công trình, quán, kiốt, mái che, biển quảng cáo, vật kiến trúc, cây cối... và tổ chức ký cam kết không vi phạm hành lang ATGT giữa hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp với UBND xã, thị trấn.

3. Thời gian: Thời gian tuyên truyền từ ngày 02/5/2017 đến 31/5/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp

Tham mưu, giúp UBND huyện đôn đốc, kiểm tra các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn việc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tuyên truyền trên địa bàn toàn huyện; Cung cấp các tài liệu có liên quan để tổ chức biên tập tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền; Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin hướng dẫn nội dung tuyên truyền trên hệ thống băng zôn, khẩu hiệu.

2. Đài Truyền thanh huyện

- Biên tập nội dung truyên truyền về giải tỏa hành lang ATGT trên hệ thống băng, đĩa phát thường xuyên trên đài truyền thanh huyện vào các buổi sáng, trưa và tối. Cung cấp băng, đĩa tuyên truyền cho UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Văn hoá - Thông tin để thực hiện công tác tuyên truyền.

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Phản ánh, phê phán những tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành quy định pháp luật về trật tự ATGT, hành lang giao thông.

- Hướng dẫn chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn tập trung thông tin, tuyên truyền thường xuyên và tiếp phát đài huyện đẩy đủ theo quy định.

3. Trung tâm Văn hoá - Thông tin

- Tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường về tình hình trật tự ATGT, các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt. Quan tâm tuyên truyền đến các khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền thông qua hệ thống băng zôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện, trên trục đường chính của huyện huyện.

4. Các phòng, ngành cấp huyện

- Các phòng, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, hành lang giao thông

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, hành lang giao thông.

6. UBND các xã, thị trấn

- Tập trung đợt cao điểm tuyên truyền Kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang giao thông của huyện, xã, các quy định pháp luật về ATGT với nhiều hình thức đa dạng như: Phát trên hệ thống loa truyền thanh của cơ sở, trên các cuộc họp của cộng đồng dân cư, trên các diễn đàn, sinh hoạt câu lạc bộ các đoàn thể…

- Chỉ đạo bộ phận VHTT và Đài phát thanh xã, thị trấn chấp hành nghiêm túc lịch tiếp phát chương trình tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện. Biên tập và xây dựng chương trình tuyên tuyền cụ thể sát với tình hình thực tế của từng địa phương, tăng cường hoạt động tuyên truyền lưu động đến tất cả các điểm có hiện tượng vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT.

- Trên các tuyến đường chính ở xã, thị trấn: Treo ít nhất 03 băng zôn với nội dung theo hướng dẫn của Phòng Tư pháp và Phòng Văn hóa thông tin.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền đợt cao điểm giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, vỉa hè năm 2017 trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Thời gian tổ chức tuyên truyền bắt đầu từ ngày 05/5/2017. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để chỉ đạo giải quyết.

Tuyên truyền đợt cao điểm giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2017

Đăng lúc: 11/11/2017 23:13:00 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/UBND ngày 23/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 01/3/2016 của UBND huyện Thọ Xuân về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn (2016-2020) và Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đợt cao điểm giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về bảo vệ hành lang ATGT, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để nhân dân tự giác tháo dỡ phần lấn chiếm vỉa hè để trả lại hành lang ATGT trên các tuyến đường trên địa bàn toàn huyện. Không để tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT trong những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong mọi tầng lớp nhân dân, đến các hộ, mọi người nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng kịp thời việc trả lại hành lang ATGT và chống tái lấn chiếm hành lang ATGT trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn toàn huyện.

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp các văn bản chỉ đạo, các quy định trong việc xử lý vi phạm về hành lang ATGT.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền

Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 02-CT/UBND ngày 23/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 01/3/2016 của UBND huyện Thọ Xuân về việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn (2016-2020) đến cán bộ đảng viên, nhân dân và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định trong việc lập lại trật tự và giải phóng hành lang ATGT, những nội dung chủ yếu ở các văn bản sau:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 13/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền thông qua Đài Truyền thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn. Tuyên truyền qua các cuộc họp, trong sinh hoạt Chi bộ.

- Tuyên truyền qua các hình ảnh trực quan, pano, khẩu hiệu, xe lưu động.

- Tổ chức tập huấn, cấp phát tài liệu cho cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, trưởng các thôn, xóm, khu phố có tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, huyện, đường nội thị trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến đến các hộ sống dọc hai bên tuyến đường các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ sử dụng hành lang ATGT. Tổ chức vận động các trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ, di dời công trình, quán, kiốt, mái che, biển quảng cáo, vật kiến trúc, cây cối... và tổ chức ký cam kết không vi phạm hành lang ATGT giữa hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp với UBND xã, thị trấn.

3. Thời gian: Thời gian tuyên truyền từ ngày 02/5/2017 đến 31/5/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp

Tham mưu, giúp UBND huyện đôn đốc, kiểm tra các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn việc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tuyên truyền trên địa bàn toàn huyện; Cung cấp các tài liệu có liên quan để tổ chức biên tập tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền; Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin hướng dẫn nội dung tuyên truyền trên hệ thống băng zôn, khẩu hiệu.

2. Đài Truyền thanh huyện

- Biên tập nội dung truyên truyền về giải tỏa hành lang ATGT trên hệ thống băng, đĩa phát thường xuyên trên đài truyền thanh huyện vào các buổi sáng, trưa và tối. Cung cấp băng, đĩa tuyên truyền cho UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Văn hoá - Thông tin để thực hiện công tác tuyên truyền.

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Phản ánh, phê phán những tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành quy định pháp luật về trật tự ATGT, hành lang giao thông.

- Hướng dẫn chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn tập trung thông tin, tuyên truyền thường xuyên và tiếp phát đài huyện đẩy đủ theo quy định.

3. Trung tâm Văn hoá - Thông tin

- Tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường về tình hình trật tự ATGT, các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt. Quan tâm tuyên truyền đến các khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền thông qua hệ thống băng zôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện, trên trục đường chính của huyện huyện.

4. Các phòng, ngành cấp huyện

- Các phòng, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, hành lang giao thông

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, hành lang giao thông.

6. UBND các xã, thị trấn

- Tập trung đợt cao điểm tuyên truyền Kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang giao thông của huyện, xã, các quy định pháp luật về ATGT với nhiều hình thức đa dạng như: Phát trên hệ thống loa truyền thanh của cơ sở, trên các cuộc họp của cộng đồng dân cư, trên các diễn đàn, sinh hoạt câu lạc bộ các đoàn thể…

- Chỉ đạo bộ phận VHTT và Đài phát thanh xã, thị trấn chấp hành nghiêm túc lịch tiếp phát chương trình tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện. Biên tập và xây dựng chương trình tuyên tuyền cụ thể sát với tình hình thực tế của từng địa phương, tăng cường hoạt động tuyên truyền lưu động đến tất cả các điểm có hiện tượng vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT.

- Trên các tuyến đường chính ở xã, thị trấn: Treo ít nhất 03 băng zôn với nội dung theo hướng dẫn của Phòng Tư pháp và Phòng Văn hóa thông tin.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền đợt cao điểm giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, vỉa hè năm 2017 trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Thời gian tổ chức tuyên truyền bắt đầu từ ngày 05/5/2017. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để chỉ đạo giải quyết.