Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông báo việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thọ Xuân năm 2017

Đăng lúc: 03/11/2017 (GMT+7)
100%

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN THỌ XUÂN  ĐƯỢC CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

TT

Phòng phụ trách - Lĩnh vực - Tên TTHC

Quyết định công bố

Thời gian theo quy định (ngày làm việc)

Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm (ngày làm việc)

1

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (03 Lĩnh vực)

 

 

 

I

Lĩnh vực: Lâm nghiệp (07 TTHC)

 

 

 

1

Xác nhận đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của tổ chức xuất ra, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản sau chế biến

Quyết định số 3806/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

2

Xác nhận nguồn gốc lâm sản trên khâu lưu thông

Quyết định số 4453/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

3

Cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các hộ gia đình.

Sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 3304 /QĐ-UBND ngày 10/10/2014  của Chủ tịch UBND tỉnh

10

7

4

Phê duyệt Phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đình theo phương thức khai thác chính, khai thác gỗ phục vụ cho nhu cầu hàng năm.

Quyết định số 3304 /QĐ-UBND ngày 10/10/2014  của Chủ tịch UBND tỉnh

10

7

5

Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại).

Quyết định số 3304 /QĐ-UBND ngày 10/10/2014  của Chủ tịch UBND tỉnh

10

7

6

Cho thuê rừng đối với Hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

46

32

7

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

21

14

II

Lĩnh vực: Phát triển nông thôn (02 TTHC)

 

 

 

8

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong trường hợp bị mất, cháy, rách, nát

Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

9

Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3

Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

III

Lĩnh vực: Nông nghiệp - PTNT (05 TTHC)

 

 

 

10

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh

3

2

11

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh

15

10

12

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh.

Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh

20

14

13

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh

15

10

14

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận).

Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh

5

3

2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (03 Lĩnh vực)

 

 

 

I

Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác (12 TTHC)

 

 

 

15

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Quyết định số  2452/QĐ-UBND ngày  01/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

16

Thành lập trường trung học cơ sở (được sửa đổi so với lần công bố trước tại Điều 11, Chương II Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo)

Sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

20

13

17

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở (được sửa đổi so với lần công bố trước tại Điều 12, Chương II Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo)

Sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

20

13

18

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

19

Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

20

Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập

Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 13/9/2013của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

21

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

35

20

22

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở

Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

20

13

23

Giải thể trường Trung học cơ sở

Sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

20

13

24

Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường, cấp trung học cơ sở

Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

25

Gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường, cấp trung học cơ sở

Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

26

Gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, cấp trung học cơ sở

Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

II

Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (01 TTHC)

 

 

 

27

Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

75

50

III

Lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp (06 TTHC)

 

 

 

28

Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện.

Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch  UBND tỉnh

20

13

29

Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch  UBND tỉnh

20

13

30

Thủ tục miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập; trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch  UBND tỉnh

20

13

31

Thủ tục công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch  UBND tỉnh

30

20

32

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở gióa dục nghề nghiệp công lập (Thẩm quyền: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập)

Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch  UBND tỉnh

15

10

33

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương tình đào tạo trình độ cáo đăng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch  UBND tỉnh

10

5

3

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG (05 Lĩnh vực)

 

 

 

I

Lĩnh vực: Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng (03 TTHC)

 

 

 

34

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

20

15

35

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

25

20

36

Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

45

30

II

Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật (01 TTHC)

 

 

 

37

Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Quyết định số 4292/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

III

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu (01 TTHC)

 

 

 

38

Phê duyệt Nội quy chợ của các chợ loại 2 và 3

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

10

7

IV

Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng (03 TTHC)

 

 

 

39

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)

Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch  UBND tỉnh

20

15

40

Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý. trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Chủ tịch  UBND tỉnh

15

10

41

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý. trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Chủ tịch  UBND tỉnh

15

10

V

Lĩnh vực Biển và Hải đảo (01 TTHC)

 

 

 

42

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) đóng trên địa bàn quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày  02/12/2015  của Chủ tịch UBND tỉnh

18

12

4

PHÒNG VĂN HOÁ - THÔNG TIN (03 Lĩnh vực)

 

 

 

I

Lĩnh vực Thư viện (03 TTHC)

 

 

 

43

Thành lập thư viện cấp huyện vùng đồng bằng

Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

7

4,5

44

Chia, tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện thư viện cấp huyện

Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

7

4,5

45

Đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp huyện, cấp xã có trụ sở đóng trên địa bàn

Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

7

4,5

II

Lĩnh vực: Văn hóa cơ sở (Văn hóa quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động) (02 TTHC)

 

 

 

46

Công nhận danh hiệu “thôn văn hóa”, “làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3,5

47

Công nhận lại danh hiệu “thôn văn hóa”, “làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”,“Bản văn hóa”,“Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3,5

III

Lĩnh vực Xuất bản ( 02 TTHC)

 

 

 

48

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 24/06/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3,5

49

Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 24/06/2016  của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3,5

5

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH (05 Lĩnh vực)

 

 

 

I

Lĩnh vực: Người có công (05 TTHC)

 

 

 

50

Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh

Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

51

Xác nhận bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

52

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ.

Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

5

2

53

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng.

Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

5

2

54

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hính.

Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

II

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (11 TTHC)

 

 

 

55

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

7

4

56

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc ngừoi cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

57

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc ngừoi cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

58

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

59

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

60

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huỵện

Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

61

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện

Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

62

Thành lập trung tân công tác xã hội công lập

Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

63

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

64

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

65

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại Cơ sở trợ giúp xã hội do UBND cấp huyện quản lý

Quyết định  số 847/QĐ--LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ LĐTB & XH

15

10

III

Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội (10 TTHC)

 

 

 

66

Đưa người chưa thành niên từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động, xã hội đối với người có nơi cư trú nhất định

Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 23/11/2012  của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

67

Hoãn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - lao động, xã hội.

Sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 23/11/2012  của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

68

Hoãn chấp hành quyết định đưa người bán dâm vào Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động, xã hội.

Sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 23/11/2012  của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

69

Miễn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

Sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 23/11/2012  của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

70

Miễn chấp hành quyết định đưa người bán dâm vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục- Lao động xã hội.

Sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

71

Giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành quyết định tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đối với người nghiện ma tuý và người bán dâm

Sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

72

Tạm đình chỉ thi hành quyết định tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đối với người nghiện ma tuý và người bán dâm

Mới: Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

73

Thủ tục đưa người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người có nơi cư trú nhất định

Mới: Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

74

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Mới: Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

75

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện.

Mới: Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

15

10

IV

Lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động (02 TTHC)

 

 

 

76

Gửi tháng lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Quyết định số 4294QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

77

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Quyết định số 4294QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

V

Lĩnh vực: Lĩnh vực chăm sóc trẻ em (01 TTHC)

 

 

 

78

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại Cơ sở trợ giúp xã hội do UBND cấp huyện quản lý

Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 08/03/2017của UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

6

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH (03 Lĩnh vực)

 

 

 

I

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (05 TTHC)

 

 

 

79

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

80

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

81

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

82

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

83

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

II

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (19 TTHC)

 

 

 

84

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của  hợp tác xã

Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

85

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã ( khi bị mất)

Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

86

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký  chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã ( khi bị mất) 

Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

87

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã ( khi bị hư hỏng)

Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

88

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký  chi nhánh , văn phòng đại diện hợp tác xã ( khi bị hư hỏng) 

Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

89

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp thợp tác xac giải thể tự nguyện)

Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

90

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhânh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã  

Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

91

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX

Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

92

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhânh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh  của hợp tác xã  

Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

93

Chấm dứt hoạt động của  chi nhânh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh  của hợp tác xã  

Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

94

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký HTX ( khi đổi từ giấy chứng nhận đăng kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký HTX)

Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

95

Thay đổi cơ quan đăng ký HTX

Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

96

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

97

Đăng ký hợp tác xã

Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

98

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

99

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

100

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

101

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

102

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

III

Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch (04TTHC)

 

 

 

103

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán, dự toán hoàn thành với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

30

20

104

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành (công trình thuộc dự toán thuộc thẩm quyền định đầu tư của Chủ tịch UBND cấp huyện)

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

30

20

105

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (dự án quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền).

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

30

20

106

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư.

Thông tư 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính

60

40

7

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG (03 Lĩnh vực)

 

 

 

I

Lĩnh vực: Đất đai (24 TTHC)

 

 

 

107

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

Quyết định số 5370/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

45

30

108

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu

Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 08/09/2016

30

20

109

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 08/09/2016

30

20

110

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu ko đồng thời là người sử dụng đất

Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 08/09/2016

30

20

111

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý

Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 08/09/2016

15

10

112

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất; quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 08/09/2016

10

7

113

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền  hàng năm

Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 08/09/2016

10

7

114

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chi quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân.

Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 08/09/2016

15

10

115

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất ko thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 08/09/2016

15

10

116

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.

Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 08/09/2016

30

20

117

Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển KTXH, vì lợi ích quốc gia công cộng

Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 25/01/2016

Đất NN 90 ngày Đất phi NN 180

Đất NN 60 ngày Đất phi NN 120

118

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

30

20

119

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

20

10

120

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

30

20

121

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

30

20

122

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

5

3

123

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

15

10

124

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

10

7

125

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

15

10

126

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu.

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

10

7

127

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất.

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

20

13

128

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

10

7

129

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

10

7

130

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 19/01/2016

13

9

II

Lĩnh vực: Môi trường (02 TTHC)

 

 

 

131

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường

Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 19/09/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

10

6

132

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 19/09/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

10

6

III

 Lĩnh vực Giao dịch bảo đảm (11 TTHC)

 

 

 

133

Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày  28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

134

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất.

Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày  28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

135

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất

Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày  28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

136

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất  đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày  28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

137

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất  đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở.

Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày  28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

138

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày  28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

139

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký.

Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày  28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

140

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp.

Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày  28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

141

Xóa đăng ký thế chấp.

Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày  28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

142

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký.

Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày  28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

143

Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày  28/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

8

PHÒNG TƯ PHÁP (05 Lĩnh vực)

 

 

 

I

Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước trong quản lý hành chính (07TTHC)

 

 

 

144

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

145

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

146

Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

147

Trả lại tài sản

Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

3

2

148

Chi trả tiền bồi thường

Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

149

Giải quyết khiếu nại  về bồi thường nhà nước lần đầu

Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

30

20

150

Giải quyết khiếu nại  về bồi thường nhà nước lần hai

Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

45

34

II

Lĩnh vực: Hộ tịch (02 TTHC)

 

 

 

151

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa

12

8

152

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa

12

8

III

Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật (01 TTHC)

 

 

 

153

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)

Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 07/7/2016  của Chủ tịch UBND tỉnh

5

3

9

PHÒNG NỘI VỤ (03 Lĩnh vực)

 

 

 

I

Lĩnh vực: Công tác hội (01 TTHC)

 

 

 

154

Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện (thị xã, thành phố), xã (phường, thị trấn).

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

3

2

II

Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng (07 TTHC)

 

 

 

155

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

30

15

156

Đăng ký hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở.

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

10

6

157

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (ngoài cơ sở tôn giáo).

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

30

20

158

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

159

Chấp thuận tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh.

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

15

10

160

Đăng ký hoạt động của hội đoàn tôn giáo không phải là hội đoàn do tổ chức tôn giáo lập ra chỉ nhằm phục vụ lễ nghi tôn giáo) có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

45

30

161

Đăng ký hoạt động của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa

60

45

10

PHÒNG Y TẾ (01 Lĩnh vực)

 

 

 

 

Lĩnh vực: Y tế (03 TTHC)

 

 

 

162

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế.

15

10

163

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế.

7

5

164

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế.

13

9

 

Tổng số: 164 TTHC

 

 

 

 

 

 1.JPGTệp văn bản đính kèm: TB135_signed.pdf