Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông báo số 04

Đăng lúc: 20/12/2017 (GMT+7)
100%

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, huyện Thọ Xuân năm 2017

             Thực hiện Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Thực hiện Quyết định số 1100/2017/QĐ – UBND ngày 12/4/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý; Quyết định số 1725/2017/QĐ – UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

Thực hiện Công văn số 1157/SNV-XDCQ&CTTN ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã;

Ngày 14/9/2017, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã có Thông báo số 121/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức Trưởng công an và Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã năm 2017. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 15/9/2017 đến ngày 15/10/2017, UBND huyện Thọ Xuân đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự xét tuyển công chức Trưởng công an cấp xã năm 2017 của các thí sinh, xây dựng phương án tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Ngày 27/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 14505/UBND-THKH về việc chấp thuận phương án tuyển dụng công chức Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Thọ Xuân; kết quả có các thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển như sau:

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, năm 2017 thông báo để các tập thể, cá nhân có liên quan biết và thực hiện theo quy định./.