Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

PHẦN KẾT

Đăng lúc: 09/03/2021 (GMT+7)
100%

NHỮNG THÀNH TỰU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 

 Với truyền thống yêu nước và cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân đã có nhiều đóng góp cho công cuộc “Vệ quốc và kiến lập sơn hà”. Ở những thời khắc khó khăn và hệ trọng nhất, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc đã chọn Thọ Xuân. Dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, Thọ Xuân vẫn một lòng sắt son theo Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, quê hương anh hùng dân tộc Lê Hoàn, Lê Lợi, viết tiếp những trang sử hào hùng trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất; các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở luôn đổi mới phương thức lãnh đạo; có nhiều cách làm hay, bước đi sáng tạo; luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Thọ Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đặc biệt, trong 10 năm (2010 - 2020), trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, nhất là trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ đã phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống cách mạng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân; đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhờ vậy, những kết quả đạt được khá nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tạo nên diện mạo mới, sức sống mới cho quê hương Thọ Xuân. Với tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt trên 15,6%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển huy động đến năm 2020 ước đạt trên 4.400 tỷ đồng, tăng bình quân 18%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển vượt bậc, nhiều công trình trọng điểm của Trung ương, của tỉnh và của huyện trên địa bàn đã khánh thành và đưa vào sử dụng, như: dự án mở rộng Cảng hàng không Thọ Xuân; đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Nghi Sơn; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng; Nhà máy nước sạch đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; cơ sở giầy da Xuân Bái, các nhà máy may xuất khẩu Thọ Nguyên, Thọ Hải, Xuân Lai… tạo việc làm và thu nhập cho một số lượng lớn lao động trên địa bàn. Giá trị sản xuất duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, XXVI đề ra. Năm 2019, huyện Thọ Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các chương trình, dự án được đẩy mạnh; giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng cao so với kế hoạch; huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070, trong đó, quy hoạch đến năm 2030 huyện trở thành thị xã Thọ Xuân. Các hoạt động văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn đạt được thành tích cao; an sinh xã hội, đời sống Nhân dân được đảm bảo; Khu di tích lịch sử Quốc gia Lam Kinh, Khu di tích quốc gia đền thờ Lê Hoàn được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Trò diễn Xuân Phả được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định; không để xảy ra việc đột xuất, bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, đạt hiệu quả cao; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện.

90 năm xây dựng và trưởng thành (1930 - 2020), Đảng bộ huyện Thọ Xuân không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Từ chi bộ ban đầu với 7 đảng viên, đến năm 2020, Đảng bộ huyện có trên 13.000 đảng viên, sinh hoạt ở 60 tổ chức cơ sở đảng. Trải qua 26 kỳ Đại hội, trên mỗi chặng đường cách mạng, Đảng bộ đã đề ra những chủ trương, nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, vì vậy đã tạo nên những dấu ấn đậm nét trong tiến trình lịch sử Đảng 90 năm qua. Những thành tích vẻ vang, những thành tựu to lớn trong 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Thọ Xuân luôn gắn liền với sự ra đời và phát triển của Đảng bộ tỉnh, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy. Đây là nền tảng, là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; vượt qua khó khăn, thách thức; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới và đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị và trở thành một trong ba huyện dẫn đầu cả tỉnh; đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Qua thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp cách mạng huyện nhà, nhất là trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng bộ có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ huyện rất coi trọng việc tổ chức học tập, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và quần chúng các chỉ thị, nghị quyết và những chủ trương lớn của Đảng, của tỉnh Thanh Hóa. Một mặt để quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, mặt khác để nghiên cứu vận dụng sáng tạo, đề ra những chủ trương, nhiệm vụ chính trị sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

10 năm qua, Đảng bộ huyện luôn nắm chắc thời cơ, vận hội mới, chọn khâu đột phá, đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, trước mắt và tìm giải pháp để tổ chức thực hiện; Đảng bộ lãnh đạo đổi mới hệ thống tổ chức, đổi mới đội ngũ cán bộ, phát huy dân chủ ở cơ sở, tập trung trí tuệ, tài năng, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên của địa phương và nguồn lao động dồi dào phục vụ công cuộc đổi mới trên quê hương. Không chỉ đề ra các giải pháp sát hợp để xây dựng và phát huy hiệu quả yếu tố nội lực, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tranh thủ được sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, sự giúp đỡ của các ngành, các cấp và liên doanh với các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài, thực hiện cơ chế cải cách thủ tục hành chính, mở cửa thông thoáng, kêu gọi thu hút vốn, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng các nhà máy, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, tạo sức mạnh tổng hợp, đưa sự nghiệp đổi mới trên quê hương Thọ Xuân phát triển theo hướng nhanh, bền vững và đi vào chiều sâu.

Hai là, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, những thành tựu và những kinh nghiệm quý báu đạt được qua nhiều nhiệm kỳ, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị.

Quán triệt quan điểm về sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố đảm bảo cho mọi thắng lợi của cách mạng. Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã không ngừng xây dựng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đặt lên hàng đầu; Nhân dân trong toàn huyện luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng vào công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng bộ luôn chú ý đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ mọi mặt. Các tổ chức cơ sở Đảng trở thành hạt nhân lãnh đạo. Công tác phát triển Đảng được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Công tác dân vận, công tác kiểm tra có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động. Phát huy vai trò tập hợp và vận động quần chúng Nhân dân, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, do đó các chủ trương, chính sách được cụ thể hoá bằng các cuộc vận động và được hưởng ứng tích cực, có sức lan tỏa rộng lớn.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Thọ Xuân luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong nghiên cứu, triển khai thực hiện các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên, thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện những biện pháp đồng bộ, sát thực, hiệu quả. 

Ba là, kiên trì bám sát các mục tiêu lớn của từng giai đoạn, từng năm, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh và các ngành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thực hiện. Đồng thời, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để định hướng và vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Trong 10 năm qua, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã đặt ra 8 chương trình trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như: Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, phát triển ngành nghề, dịch vụ thương mại, du lịch; Chương trình xây dựng, phát triển đô thị; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá....Trên cơ sở đó, lựa chọn các khâu đột phá, xây dựng kế hoạch hành động, phân công phân nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trước Nhân dân về lĩnh vực được giao phụ trách. Đảng bộ huyện coi trọng và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Xác định nhiệm vụ của công tác tuyên truyền và vận động thời kỳ này nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân về đường lối đổi mới, đổi mới tư duy, đặc biệt là tư duy kinh tế, trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi tập quán canh tác, sản xuất kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân, tạo diện mạo mới, khí thế mới và quyết tâm mới trong toàn huyện. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; nâng cao tinh thần cảnh giác chống lại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, gây chia rẽ đoàn kết các dân tộc và xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện đã luôn coi trọng chỉ đạo điểm và xây dựng mô hình, lựa chọn xã yếu nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời, lựa chọn bước đi, cách làm phù hợp với điều kiện của huyện.

Bốn là, thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xuất phát từ quan điểm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” (Hồ Chí Minh), trong những năm qua, Đảng bộ huyện Thọ Xuân thường xuyên chú trọng, chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ huyện đến xã. Qua mỗi nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện đều ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án về công tác cán bộ với điều kiện, tiêu chuẩn ngày càng được nâng lên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nhờ đó, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm tư duy chiến lược, có kiến thức và năng lực lãnh đạo, quản lý; gương mẫu, tận tụy, có mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, bảo vệ quyền lợi và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; hết sức, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Khắc phục được biểu hiện giáo điều, duy ý chí, tình trạng hụt hẫng, chắp vá trong công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Thọ Xuân luôn chú trọng xây dựng đi đôi với chỉnh đốn Đảng, nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật Đảng. 

Năm là, phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và giữ vững ổn định xã hội; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Nhất quán quan điểm mấu chốt: Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, Nhân dân là chủ, Nhân dân làm chủ. Trong những năm qua, Đảng bộ luôn quan tâm đến phát triển kinh tế gắn liền với nâng cao đời sống của Nhân dân. Quan tâm chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích của toàn xã hội; huy động sức dân đi đôi với bồi dưỡng sức dân. Thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực, chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương. Thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân; giải quyết ổn định những vụ việc khiếu kiện đông người, không để kéo dài, phức tạp. Chủ động định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động, kẻ xấu hòng gây mất đoàn kết trong Nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Mười năm (2010 - 2020) là khoảng thời gian không dài so với lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc và quá trình hành thành phát triển của vùng đất Thọ Xuân. Song đây là chặng đường mà Đảng bộ và và Nhân dân Thọ Xuân đã đạt được những thành tựu vượt bậc, là thời điểm vàng tạo nên mốc son lịch sử trong thời kỳ đổi mới quê hương, đất nước với những thành tựu hết sức to lớn và toàn diện, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của vùng đất anh hùng, vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Những thành tựu và kinh nghiệm của thời kỳ này là cơ sở và tiền đề quan trọng, tạo nên thế và lực mới để Đảng bộ và Nhân dân Thọ Xuân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị vẻ vang với khát vọng về một thị xã Thọ Xuân năng động, thân thiện, từng bước hiện đại vào trước năm 2030. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng trên địa bàn huyện đã chứng minh cho sức mạnh ý Đảng - lòng Dân luôn được hòa quyện và bền chặt. Đây là niềm tin, là điều kiện để Thọ Xuân tiếp tục phát triển trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả của Đảng: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội”.


L1.jpg

L2.jpg

L3.jpg

L4.jpg

L5.jpg

L6.jpg

L7.jpgL8.jpg

PHỤ LỤC

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XXV, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Quê quán

1

Lê Công Minh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Thọ Nguyên, Thọ Xuân

2

Hà Đức Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Xuân Thành, Thọ Xuân

3

Lê Văn Biền

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

Xuân Quang, Thọ Xuân

4

Nguyễn Trung Đài

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Xuân Hòa, Thọ Xuân

5

Hoàng Thị Mai

Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

Thọ Lập, Thọ Xuân

6

Phạm Mai Anh

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Nam Giang, Thọ Xuân

7

Hoàng Lộc Ninh

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Xuân Tân, Thọ Xuân

8

Hà Đình Chương

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Xuân Lai, Thọ Xuân

9

Lê Huy Hoàng

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Xuân Hòa, Thọ Xuân

10

Lê Văn Tiến

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Xuân Lai, Thọ Xuân

11

Phạm Hồng Thái

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

Yên Định

12

Nguyễn Trung Cảnh

Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện

Nam Giang, Thọ Xuân

13

Nguyễn Xuân Hải

Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân

TT Sao Vàng, Thọ Xuân

14

Đinh Ngọc Thanh

Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

Tây Hồ, Thọ Xuân

15

Trịnh Đình Thắng

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Hạnh Phúc, Thọ Xuân

16

Đỗ Đình Định

Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Xuân Trường, Thọ Xuân

17

Đỗ Văn Tiến

Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Xuân Trường, Thọ Xuân

18

Nguyễn Ngọc Thức

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Xuân Hòa, Thọ Xuân

19

Lê Thị Lan

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

Phú Yên, Thọ Xuân

20

Nguyễn Đình Quế

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện

Xuân Vinh, Thọ Xuân

21

Lê Minh Tuận

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Công thương

Thọ Hải, Thọ Xuân

22

Trịnh Hải Quy

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ

Thọ Trường, Thọ Xuân

23

Ngô Thị Hoa

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Y tế

Thọ Diên, Thọ Xuân

24

Lê Đình Hải

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Xuân Lập, Thọ Xuân

25

Đỗ Đình Tám

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin

Xuân Trường, Thọ Xuân

26

Lê Thị Huệ

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Xuân Phong, Thọ Xuân

27

Lê Văn Duyệt

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp

Thọ Hải, Thọ Xuân

28

Nguyễn Hữu Dũng

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

Hạnh Phúc, Thọ Xuân

29

Thái Xuân Cường

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp

Thọ Lập,

Thọ Xuân

30

Lưu Thị Anh Đào

Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn

Thọ Minh, Thọ Xuân

31

Phạm Duy Lâm

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Nam Giang, Thọ Xuân

32

Nguyễn Thành Luân

Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

Thọ Diên, Thọ Xuân

33

Đỗ Văn Hán

Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát

Xuân Hòa, Thọ Xuân

34

Phùng Sĩ Thường

Huyện ủy viên, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện

Hạnh Phúc, Thọ Xuân

35

Nguyễn Văn Tuấn

Huyện ủy viên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Xuân Thành, Thọ Xuân

36

Vũ Bá Thành

Huyện ủy viên, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế

Thọ Nguyên, Thọ Xuân

37

Nguyễn Thị Loan

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Diên

Thọ Diên, Thọ Xuân

38

Nguyễn Xuân Quảng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lam

Xuân Lam, Thọ Xuân

39

Phạm Ngọc Chung

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sơn

Xuân Sơn, Thọ Xuân

40

Nguyễn Khắc Trung

Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND thị trấn Thọ Xuân

TT Thọ Xuân, Thọ Xuân

41

Hoàng Thị Dạn

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Nguyên

Thọ Nguyên, Thọ Xuân

42

Hoàng Văn Bằng

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hạnh Phúc

Hạnh Phúc, Thọ Xuân

43

Lê Hữu Long

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lai

Xuân Lai, Thọ Xuân

44

Trịnh Duy Lực

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Trường

Thọ Trường, Thọ Xuân

45

Lê Bá Lộc

Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú

Quảng Phú, Thọ Xuân

 

Ghi chú

Thay đổi trong nhiệm kỳ:

1. Đồng chí Lê Công Minh nghỉ hưu từ tháng 1/2015.

2. Đồng chí Lê Anh Xuân được tỉnh điều động, bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy phụ trách cơ sở từ tháng 4/2013; đến tháng 5/2015 được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy.

3. Đồng chí Hà Đức Tuấn phụ trách Đảng bộ huyện từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2015.

4. Đồng chí Nguyễn Trung Đài nghỉ hưu từ tháng 8/2014; đồng chí Nguyễn Xuân Hải được điều đồng về làm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy từ tháng 11/2014.

5. Đồng chí Hoàng Lộc Ninh chuyển làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ từ tháng 7/2014;

6. Đồng chí Lê Đình Hải được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện từ tháng 9/2014 (bổ sung Ban Thường vụ từ tháng 01/2015).

7. Đồng chí Phạm Hồng Thái nghỉ hưu từ tháng 01/2015; đồng chí Đỗ Thế Mạnh được điều động về giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện.

8. Đồng Nguyễn Ngọc Thức luân chuyển làm Chủ tịch UBND xã Thọ Lộc từ tháng 8/2013; tháng 11/2014 về giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.

9. Đồng chí Lê Văn Duyệt luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sơn từ tháng 6/2013; tháng 9/2014 về giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường.

10. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy xã Xuân Khánh từ tháng 9/2013; tháng 5/2015 về giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.

11. Đồng chí Thái Xuân Cường luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy xã Xuân Yên từ tháng 5/2013; tháng 9/2014 về giữ chức Chánh Thanh tra huyện.

12. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn chuyển công tác về Kho Bạc tỉnh Thanh Hóa từ tháng 5/2013.

13. Đồng chí Phạm Ngọc Chung từ trần tháng 9/2012.

 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XXVI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Quê quán

1

Lê Anh Xuân

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Xuân Hòa, Thọ Xuân

2

Phạm Mai Anh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Nam Giang, Thọ Xuân

3

Lê Đình Hải

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

Xuân Lập, Thọ Xuân

4

Lê Văn Tiến

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Xuân Lai, Thọ Xuân

5

Nguyễn Xuân Hải

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

TT Sao Vàng, Thọ Xuân

6

Thái Xuân Cường

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Thọ Lập, Thọ Xuân

7

Lê Thị Lan

Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

Phú Yên, Thọ Xuân

8

Nguyễn Hữu Dũng

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

Hạnh Phúc, Thọ Xuân

9

Lê Huy Hoàng

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Xuân Hòa, Thọ Xuân

10

Hoàng Lộc Ninh

Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

Xuân Tân, Thọ Xuân

11

Đỗ Thế Mạnh

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Xuân Minh, Thọ Xuân

12

Lê Như Anh

Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện

Thọ Ngọc, Triệu Sơn

13

Đỗ Kim Thọ

Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân

Xuân Lập, Thọ Xuân

14

Lê Văn Duyệt

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Thọ Hải, Thọ Xuân

15

Nguyễn Ngọc Thức

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Xuân Hòa, Thọ Xuân

16

Vũ Mạnh Hà

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Xuân Lai, Thọ Xuân

17

Lưu Thị Anh Đào

Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Thọ Minh, Thọ Xuân

18

Lê Thị Thanh Tâm

Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Thọ Nguyên, Thọ Xuân

19

Đỗ Đình Định

Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện

Xuân Trường, Thọ Xuân

20

Lê Thọ Cường

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp

Xuân Hòa, Thọ Xuân

21

Phạm Văn Luận

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài Chính

Xuân Vinh, Thọ Xuân

22

Lê Thị Hạnh

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Xuân Phong, Thọ Xuân

23

Hà Thị Ngân

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ

Xuân Thành, Thọ Xuân

24

Lê Huy Nhị

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Xuân Quang, Thọ Xuân

25

Lê Ngọc Quân

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện

Xuân Khánh, Thọ Xuân

26

Lý Đình Sĩ

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Công thương

Thọ Nguyên, Thọ Xuân

27.

Đỗ Đình Tám

Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin

Xuân Trường, Thọ Xuân

28

Phan Thanh Dũng

Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn

Xuân Yên, Thọ Xuân

 

29

Mai Thị Mùi

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

Nam Giang, Thọ Xuân

30

Lê Tất Vang

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Thọ Lộc, Thọ Xuân

31

Nguyễn Thành Luân

Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

Thọ Diên, Thọ Xuân

32

Vũ Bá Thành

Huyện ủy viên, Chi cục trưởng Chi cục Thuế

Thọ Nguyên, Thọ Xuân

33

Phùng Sỹ Thường

Huyện ủy viên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện

Hạnh Phúc, Thọ Xuân

34

Đỗ Văn Hán

Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát

Xuân Hòa, Thọ Xuân

35

Lê Đức Đệ

Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND xã Thọ Xương

Thọ Xương, Thọ Xuân

36

Lưu Đình Huynh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lâm

Thọ Lâm, Thọ Xuân

37

Nguyễn Khắc Trung

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hồ

TT Thọ Xuân, Thọ Xuân

38

Mai Xuân Lãm

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Lương

Bắc Lương, Thọ Xuân

39

Nguyễn Văn Vinh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phong

Xuân Tân, Thọ Xuân

40

Đỗ Huy Chân

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Minh

Xuân Minh, Thọ Xuân

41

Lê Văn Bốn

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập

Hạnh Phúc, Thọ Xuân

42

Lê Bá Lộc

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú

Quảng Phú, Thọ Xuân

43

Trịnh Ngọc Tấn

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Minh

Xuân Minh, Thọ Xuân

 

Ghi chú:

Thay đổi trong nhiệm kỳ:

1. Đồng chí Lê Anh Xuân tháng 01/2018 được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa; đồng chí Phạm Mai Anh phụ trách Đảng bộ huyện từ tháng 01/2018 đến tháng 3/2018.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng được Tỉnh ủy điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy từ tháng 4/2018.

3. Đồng chí Hoàng Lộc Ninh nghỉ hưu từ tháng 5/2019; đồng chí Lê Thị Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ từ tháng 5/2019.

4. Đồng chí Lê Huy Hoàng nghỉ hưu từ tháng 6/2019.

5. Đồng chí Lê Như Anh chuyển công tác, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Thanh Hóa từ tháng 11/2019; đồng chí Trịnh Duy Niệm được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an huyện từ tháng 12/2019, đến tháng 5/2020 được bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân.

6. Đồng chí Lưu Thị Anh Đào luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tân từ tháng 01/2017; tháng 12/2018 về giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện.

7. Đồng chí Lê Thị Thanh Tâm luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Sao Vàng từ tháng 11/2018; tháng 11/2019 chuyển về Cơ quan Thường trực Hội LHPN, đến tháng 01/2020 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện.

8. Đồng chí Phạm Văn Luận luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập từ tháng 5/2018; tháng 3/2020 về giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng.

9. Đồng chí Lê Thị Hạnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện từ tháng 7/2016.

10. Đồng chí Lê Ngọc Quân luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thắng từ tháng 11/2018; đến tháng 12/2019 làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Sao Vàng.

11. Đồng chí Lý Đình Sĩ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện từ 01/2020.

12. Đồng chí Phan Thanh Dũng luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thiên từ tháng 02/2019.

13. Đồng chí Mai Thị Mùi luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường từ tháng 9/2019.

14. Đồng chí Vũ Bá Thành chuyển tổ chức cơ sở Đảng về ngành dọc cấp tỉnh (thôi Huyện ủy viên) từ tháng 10/2019.

15. Đồng chí Đỗ Văn Hán nghỉ hưu từ tháng 9/2018.

16. Đồng chí Mai Xuân Lãm nghỉ hưu từ tháng 3/2020.

17. Đồng chí Nguyễn Văn Vinh chuyển về giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy từ tháng 01/2020.

18. Đồng chí Lê Văn Bốn chuyển về giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy từ tháng 5/2018; đến tháng 10/2019 từ trần.

19. Đồng chí Lê Bá Lộc giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy từ tháng 11/2016; đến tháng 4/2020 giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

20. Đồng chí Trịnh Ngọc Tấn chuyển về giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy từ tháng 12/2018.