Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (2010 - 2015)

Đăng lúc: 09/03/2021 (GMT+7)
100%

Chương I

ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN TIẾP TỤCĐẨY MẠNH ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI
THEO HƯỚNG  CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (2010 - 2015)

 

I. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN THỌ XUÂN KHÓA XXV, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

1. Tình hình chung

Sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2010), đặc biệt là sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010), đất nước ta đã tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế khu vực và toàn cầu, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng: “Đất nước ta đã ra khỏi trình trạng kém phát triển, bước vào nhóm đang phát triển có thu nhập trung bình”. Nhiều mục tiêu chủ yếu của chiến lược 2001 - 2010 đã thực hiện được, đạt bước phát triển mới cả về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,26%/năm. Năm 2010, tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người đạt 1.168 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển theo hướng tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, nhất là xóa đói, giảm nghèo. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt; dân chủ trong xã hội tiếp tục được mở rộng. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định và tăng thêm nguồn lực cho phát triển đất nước.

Diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, thế và lực của nước ta vững mạnh thêm nhiều. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, tạo ra những tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới.

Tuy vậy, nền kinh tế nước ta phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh vẫn còn thấp, một số mặt văn hóa - xã hội bức xúc chưa được giải quyết, tình trạng tham nhũng, suy thoái đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là một trong những nguy cơ của đất nước. Bên cạnh đó, dự báo trong những năm tới, tình hình quốc tế sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường với những tác động to lớn và sâu rộng, vừa tạo ra thời cơ, vừa đặt ra những thách thức ngày càng gay gắt đối với tất cả các quốc gia, nhất là các nước chậm phát triển hoặc đang phát triển, trong đó có Việt Nam của chúng ta.

Tình hình trong tỉnh, 5 năm (2005 - 2010) mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Huy động vốn cho đầu tư phát triển vượt mục tiêu kế hoạch và tăng cao so với nhiệm kỳ trước; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Các hoạt động văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa. Chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ ngày càng được nâng cao, tạo thế và lực mới cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

Trong 5 năm (2005 - 2010), Đảng bộ và Nhân dân Thọ Xuân đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, phát huy lợi thế, tiềm năng về đất đai, tài nguyên, huy động nguồn lực trong Nhân dân, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, góp phần làm cho kinh tế phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và toàn diện, là tiền đề quan trọng có tính quyết định trong việc xây dựng cơ sở kinh tế, tăng thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân trong huyện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong quá trình phát triển, từng bước xuất hiện những mô hình, nhân tố mới, điển hình mới trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp đã chuyển dịch theo hướng tích cực về cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác, vụ đông thực sự trở thành vụ sản xuất hàng hóa chính trong năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp. Các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được xây dựng ngày càng vững chắc, lòng tin của Nhân dân với Đảng được tăng cường.

Trên đây là những thuận lợi quan trọng, là tiền đề hết sức có ý nghĩa để Đảng bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân bước vào giai đoạn cách mạng mới: tiếp tục tiến hành đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, cùng cả nước xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”.

2. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 4 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, sau khi hoàn thành Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8 năm 2010, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXV nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã được tiến hành trọng thể tại Trung tâm hội nghị huyện. Tham dự Đại hội có 299 đại biểu thay mặt cho hơn 11.500 đảng viên sinh hoạt trong 86 tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ huyện. Về dự Đại hội có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện: Triệu Sơn, Thiệu Hoá, Yên Định, Thường Xuân, Ngọc Lặc. Đồng chí: Lê Ngọc Hân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá về dự và chỉ đạo Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tăng tốc, bền vững”, phát huy truyền thống văn hoá, truyền thống cách mạng kiên cường của vùng quê địa linh nhân kiệt, Đại hội đã tập trung thảo luận Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Báo cáo đóng góp ý kiến vào văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đánh giá về những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2005 - 2010 và những tồn tại cần phải khắc phục, Đại hội chỉ rõ: Sau 5 năm kiên trì phấn đấu, vượt mọi khó khăn, đồng sức đồng lòng, với quyết tâm cao, Đảng bộ và Nhân dân Thọ Xuân đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phát huy những thành quả đạt được trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và các nguồn lực của địa phương; tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, giành thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp. Các hoạt động văn hoá - xã hội chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Triển khai thực hiện có hiệu quả và thiết thực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được xây dựng ngày càng vững chắc. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy, lòng tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng tăng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế đó là: Một số lợi thế của huyện chưa được khai thác, một số chương trình, dự án triển khai còn chậm, hiệu quả phát huy thấp. Ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp phát triển còn chậm; việc du nhập, nhân cấy nghề mới còn khó khăn, chưa thực sự ổn định, bền vững. Các tai tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn yếu, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức cơ quan cấp huyện và cơ sở chưa cao.

Đại hội nhận định: Thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, nền kinh tế trong nước tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng, chính trị - xã hội ổn định, các chương trình đầu tư của Trung ương, của tỉnh sẽ tác động tích cực đến quá trình phát triển của huyện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện đã và đang được phát huy, đồng thời những kinh nghiệm được rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành là cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, nguồn lao động để tiếp cận và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới.

 Song, bên cạnh những thuận lợi, huyện Thọ Xuân cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: ảnh hưởng của biến động giá cả thị trường, sự biến đổi phức tạp của khí hậu và các loại dịch bệnh. Mặt khác, do một phần yếu kém vốn có của nền kinh tế trong huyện như: xuất phát điểm thấp, trình độ sản xuất hàng hoá, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường còn hạn chế; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng và theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Trên cơ sở phân tích sâu sắc thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2005 - 2010, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ chung cho nhiệm kỳ là: “Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh. Phát huy tối đa nội lực, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung cao cho phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội theo hướng xã hội hoá, coi trọng phát triển nguồn lực con người, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội bền vững với củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá quê hương, đất nước”([1]).

Đại hội đề ra các mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ như sau:

 Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân đạt 15,6%/năm trở lên; trong đó: nông nghiệp tăng 4,6%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 15,4%, dịch vụ - thương mại tăng 22,8%. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.970 USD trở lên.

Cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản - dịch vụ, thương mại trong GDP đến năm 2015 là: 20,2% - 40,5% - 39,3%.

Tổng sản lượng lương thực 110.000 tấn/năm trở lên. Sản lượng mía nguyên liệu đạt 250.000 tấn trở lên. Tỷ trọng ngành chăn nuôi đến năm 2015 chiếm trên 50% giá trị sản xuất nông nghiệp. Tổng vốn huy động đầu tư trên địa bàn đạt 10.000 - 12.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện vượt dự toán tỉnh giao 5% trở lên.

 Về văn hoá - xã hội: Cơ bản hoàn thành chuẩn quốc gia mức độ 1 cho các trường, các cấp học vào năm 2015, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cho chuẩn hoá mức độ 2 theo quy định. Hằng năm khai trương xây dựng 10-15 làng, khu phố, cơ quan văn hóa; 15 làng, khu phố, cơ quan đạt danh hiệu văn hoá cấp huyện trở lên. Số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên chiếm 40% dân số trở lên. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở theo tiêu chí mới. Ổn định tỷ lệ phát triển dân số 0,5 - 0,6%/năm. Hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên, giải quyết việc làm cho 3.000 lao động trở lên.

Về môi trường: Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh trên 98%. 100% các xã, thị trấn có bãi thu gom rác thải. Xây dựng 2 điểm chế biến, xử lý rác thải theo tiêu chuẩn.

Về quốc phòng - an ninh: Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hằng năm có 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh trở lên. Phấn đấu hằng năm kết nạp 300 đảng viên trở lên.

Đại hội đề ra 4 chương trình trọng tâm đó là: Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, phát triển ngành nghề, dịch vụ thương mại, du lịch; Chương trình xây dựng, phát triển đô thị, phát huy tốt yếu tố động lực của đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, thị trấn Thọ Xuân và Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Sau khi thảo luận, tổng hợp các ý kiến, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ theo hướng ngày càng phù hợp với điều kiện của địa phương, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Gắn việc xây dựng nông thôn mới với phát triển một số xã, thị trấn thủ công nghiệp - làng nghề kiểu mẫu, tạo điều kiện về cơ chế chính sách đầu tư, tổ chức dạy nghề, giải quyết tốt mối quan hệ giữa sản xuất và xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

Tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng cơ chế phù hợp với từng loại công trình, từng thời điểm để tranh thủ nguồn vốn từ bên ngoài.

Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, quan tâm bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

Đẩy mạnh xã hội hoá và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá xã hội, không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân. Giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo và thực hiện chính sách xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, kỷ cương pháp luật, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cấp ủy các cấp, làm cho các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

Tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị, giữ vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra các cấp, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Nâng cao chất lượng công tác dân vận; đổi mới nội dung phương pháp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng của Hội đồng nhân dân các cấp. Đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 45 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Lê Công Minh được bầu làm Bí thư Huyện ủy. Các đồng chí Hà Đức Tuấn, Lê Văn Biền được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy. Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Đài, Ủy viên Ban Thường vụ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gồm 22 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết. Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 thành công, khẳng định sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, tạo thế và lực mới, lãnh đạo Nhân dân trong huyện tiến vững chắc vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới trên quê hương.

Thực hiện Chỉ thị số 37- CT/TW, ngày 4 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, từ ngày 17- 20/10/2010 tại hội trường 25B - thành phố Thanh Hóa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII được tiến hành.

Đại hội đã thông qua nghị quyết và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2011 - 2015) gồm 5 chương trình trọng tâm là: Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao; Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Thanh Hóa; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và Chương trình phát triển nguồn nhân lực.

Đại hội đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt từ 17 đến 18%; GDP bình quân đầu người vào năm 2015 đạt 2.100USD. Giá trị nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 22,3%/năm. Sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt 1,6 triệu tấn, tổng giá trị hàng hoá và xuất khẩu năm 2015 đạt 850 triệu USD trở lên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt khoảng 310 nghìn tỷ đồng. Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng đã nêu ra những mục tiêu cụ thể về văn hoá - xã hội, môi trường và các chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng đảng; trong đó, đề ra mục tiêu hằng năm kết nạp 6 nghìn đảng viên.

Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tháng 01 năm 2011, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được tiến hành tại thủ đô Hà Nội. Đại hội kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010), tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020) là: phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương đồng thuận, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau. Về kinh tế phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7- 8% năm; GDP năm 2020 theo giá so sánh bằng khoảng 2,2 lần so với năm 2010; GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000USD.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII, đặc biệt chuyến thăm và làm việc với huyện Thọ Xuân của đoàn công tác do đồng chí Mai Văn Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 8/2011 là những định hướng quan trọng để Đảng bộ huyện Thọ Xuân lãnh đạo Nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững sự ổn định về an ninh - quốc phòng, đưa huyện Thọ Xuân sớm trở thành huyện nông thôn mới.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXV, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tập trung lãnh đạo, kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết và nhiều văn bản về phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân trong huyện vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

1. Về phát triển kinh tế

Huyện ủy Thọ Xuân đã chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV và nhanh chóng đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời phát huy, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tận dụng mọi nguồn lực, thu hút vốn đầu tư của mọi thành phần kinh tế để phát triển kinh tế, xã hội.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2010 - 2015 trong điều kiện chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới, trong nước lạm phát tăng cao, đầu ra nông sản, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó khăn; dịch bệnh trên đàn gia súc diễn ra phức tạp; thiên tai, lũ lụt xảy ra bất thường, giá cả hàng hóa vật tư biến động... Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và các cấp chính quyền, các ngành, sự năng động, sáng tạo của Nhân dân và nhiều cơ chế chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế của huyện có bước tăng trưởng đáng kể, tương đối đồng đều ở các ngành và các thành phần kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 15,2%, cao hơn 2,2% so với nhiệm kỳ 2005 - 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện tăng lên theo từng năm (năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,4%, năm 2012 đạt 14,6%, năm 2013 đạt 15,4%, năm 2014 đạt 15,6%, năm 2015 đạt 15,8%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, rõ nét nhất là nông nghiệp từ 24,2% giảm xuống 18,5%; công nghiệp - xây dựng từ 33,5% tăng lên 39,9%. Cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng có sự chuyển đổi đúng hướng. Trong nông nghiệp, tỷ trọng trồng trọt giảm từ 68,2% (năm 2010) xuống 60,1% (năm 2015); chăn nuôi từ 29,7% tăng lên 37,9%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 chỉ mới đạt 12.105.000 đồng/năm, đến năm 2015 đã tăng lên 24.500.000 đồng/người/năm, tăng gần gấp 2 lần.

Sản xuất nông nghiệp:

Thọ Xuân là địa phương có địa hình đa dạng, diện tích rộng, tương đối bằng phẳng cùng với hệ thống sông ngòi thuận lợi là điều kiện quan trọng để phát triển nông nghiệp, cây công nghiệp, đặc biệt là xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, Huyện ủy chú trọng chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Tốc độ tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 2,6%/năm; các xã trong huyện chú trọng đến các biện pháp thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo định hướng thị trường XHCN. Do vậy tổng sản phẩm lương thực đều giữ tương đối ổn định và tăng qua các năm: năm 2011 đạt 118.680 tấn; năm 2012 đạt 109.820 tấn (do mưa lũ ngập lụt nên ảnh hưởng đến sản lượng); năm 2013 đạt 113.320 tấn; năm 2014 đạt 132.674 tấn; năm 2015 đạt 131.320 tấn. Sản xuất lương thực vượt về năng suất, sản lượng, bình quân hằng năm đạt trên 121 nghìn tấn, vượt 10% so với mục tiêu Đại hội. Cây lúa và cây ngô là hai loại cây lương thực chiếm ưu thế trên đồng đất Thọ Xuân. Trong 5 năm (2011 - 2015), diện tích, năng suất và sản lượng cây lúa và ngô đều tăng lên. Nếu như năm 2011 diện tích lúa là 15.620 ha, năng suất đạt 64,4 tạ/ha, sản lượng 100.600 tấn, cây ngô diện tích là 3.450 ha, năng suất 52,4 tạ/ha, sản lượng 18.080 tấn, thì đến năm 2015, diện tích lúa đã đạt được 16.439 ha, năng suất 64,6 tạ/ha, sản lượng 106.253 tấn; cây ngô có diện tích là 4.646 ha, năng suất 54 tạ/ha; sản lượng 25.067 tấn.

Trên địa bàn huyện từng bước hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa tập trung; vùng sản xuất giống lúa thuần, lúa lai F1; các loại giống cây trồng có ưu thế, hiệu quả được thử nghiệm, ứng dụng trong sản xuất, đặc biệt là các loại rau màu an toàn như ngô ngọt, bí, đậu tương, rau cải chân vịt, hành lá…

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/4/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh phát triển bền vững”, tại địa phương, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất được coi trọng, bước đầu hình thành một số điểm sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nhiều mô hình sản xuất đã đạt hiệu quả cao, như: mô hình áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, tiêu biểu ở 12 xã (Thọ Trường, Xuân Thành, Xuân Minh, Thọ Nguyên, Xuân Hòa, Xuân Phong, Xuân Quang, Tây Hồ, Hạnh Phúc, Xuân Tín, Xuân Giang, Xuân Lam) với diện tích gần 300 ha; mô hình ngô ngọt vụ đông 2012 - 2013 tại xã Xuân Sơn và mô hình trồng hoa ly tại xã Bắc Lương; xây dựng, phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả hàng hóa (Thọ Xương, Bắc Lương, Xuân Thành, Xuân Lam...); các loại cây xuất khẩu như: dưa, ớt tại xã Thọ Trường, Xuân Hòa, Xuân Quang, năng suất bình quân đạt 16 tấn/ha, thu nhập bình quân đạt 90 - 100 triệu đồng/ha; mô hình trồng chuối tiêu hồng tại xã Thọ Nguyên, Thọ Lâm, thu nhập bình quân đạt 200 - 250 triệu đồng/ha, ngoài ra còn có các cây trồng mới như: cây dược liệu, cây xuất khẩu... được trồng thử nghiệm ở một số địa phương. Các mô hình này đã góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho lao động nông thôn, cải thiện đời sống cho Nhân dân, xóa bỏ dần các thói quen sản xuất lạc hậu.

Cây mía là cây công nghiệp đưa lại hiệu quả kinh tế cho Nhân dân trong huyện. Giai đoạn 2011 - 2015, trên địa bàn huyện có 34 xã trồng mía, diện tích mía nguyên liệu đứng thứ 2 trong vùng, bình quân mỗi niên vụ là trên 3.000 ha. Năm 2011, diện tích mía nguyên liệu là 3.470 ha, năng suất 65 tấn/ha, sản lượng 225.600 tấn; năm 2012 là 3.470 ha, do thu hoạch chậm nên năng suất và sản lượng giảm, năng suất bình quân chỉ đạt 60 tấn/ha, sản lượng là 208.200 tấn; năm 2013 là 3.502 ha, sản lượng đạt trên 222.600 tấn. Nhận thấy nhiều cây trồng khác cho thu nhập cao hơn cây mía nên năm 2015, huyện tiến hành rà soát, bố trí lại vùng trồng mía theo quy hoạch với diện tích thu hẹp lại còn 2.791 ha, năng suất đạt 55 tấn/ha. Huyện tiến hành chuyển đổi 150ha cây lúa kém hiệu quả sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn (trong đó cây ớt xuất khẩu 77ha, cây ăn quả 29ha, cây dược liệu 44ha). Các loại cây công nghiệp và rau màu khác đều đạt năng suất và sản lượng đề ra.

Cùng với việc phát triển sản xuất cây nông nghiệp, công tác chăm sóc, bảo vệ, trồng cây lâm nghiệp, bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng đạt hiệu quả. Năm 2011, hưởng ứng Tết trồng cây, toàn huyện trồng mới được 60.000 cây phân tán các loại tại công sở, trường học và khu di tích. Huyện còn phối hợp với các ban, ngành chỉ đạo công tác trồng cao su, trồng rừng phòng hộ ở các xã trong vùng quy hoạch. Lâm nghiệp phát triển theo hướng xã hội, kết hợp khai thác với khoanh nuôi, trồng mới, chăm sóc và bảo vệ.

Trong chăn nuôi: Thực hiện Nghị quyết số 174/2010/NQ-HĐND ngày 8/12/2010 của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 271/2011/QĐ-UBND, ngày 21/1/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh đối với đàn gia súc, gia cầm, nhưng ngành chăn nuôi của huyện vẫn phát triển cả về chất lượng và quy mô, theo hướng tập trung, xây dựng và phát triển các trang trại quy mô vừa và nhỏ, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đến năm 2015, toàn huyện có 56 trang trại, cả trang trại nuôi lợn và trang trại nuôi gia cầm được cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chí trang trại. Kinh tế trang trại và gia trại ngày càng được đầu tư và khẳng định hiệu quả. Bên cạnh đó, chăn nuôi hộ gia đình vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong nông nghiệp nông thôn. Ngoài nuôi trâu bò, lợn, gà, vịt,... nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư nuôi đà điểu, nuôi thỏ, nuôi dê... góp phần tăng tỷ trọng của ngành chăn nuôi lên 41,6% trong nông nghiệp. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm thực hiện tốt. Từ năm 2010, thực hiện Quyết định số 619/2010/QĐ-UBND ngày 11/2/2010 của Chủ tịch về phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã, 100% số xã có nhân viên thú y, được cấp dụng cụ, vật tư và thường xuyên được đi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, trong 5 năm (2010 - 2015) các ổ dịch xảy ra được phát hiện xử lý kịp thời không để lây lan ra diện rộng, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định.

Năm 2011, tổng đàn trâu, bò đạt 28.460 con, đàn lợn đạt 51.230 con, đàn gia cầm 1,33 triệu con. Đến năm 2015, tiếp tục phát triển các mô hình chăn nuôi theo quy mô tập trung, tổng đàn trâu, bò đạt 25.080 con; đàn lợn 41.400 con, đàn gia cầm 987.800 con.

Năm 2012, sau khi tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, huyện đã xác định rõ việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiểu quả kinh tế tập thể là việc làm cần thiết có ý nghĩa thực tiễn. Vì vậy, thực hiện chương trình phát triển doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, phát triển ngành nghề, dịch vụ là một trong 4 chương trình trọng tâm của huyện trong giai đoạn 2010 - 2015, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo chính quyền, các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, thủ tục để khuyến khích phát triển các doanh nghiệp, trang trại, các loại hình dịch vụ.

Các thành phần kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế tư nhân phát triển đa dạng về loại hình, quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn được củng cố. Hoạt động của các hợp tác xã từng bước đổi mới, với nhiều hình thức phong phú, vốn quỹ hợp tác xã được bảo toàn và phát triển.

Đồng thời, huyện chú trọng cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên chấn chỉnh văn hoá ứng xử, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, các phòng, ban của huyện và các xã, thị trấn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất - kinh doanh vào địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm của Trung ương và tỉnh trên địa bàn, như: dự án mở rộng Cảng hàng không Thọ Xuân; đường nối Quốc lộ 47 đi đường Hồ Chí Minh; đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Nghi Sơn; khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng; Nhà máy nước sạch đô thị Lam Sơn - Sao Vàng... Cùng với các chính sách chung, huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh bình đẳng trước pháp luật. Đến năm 2015, trên địa bàn huyện có 235 doanh nghiệp, tăng 87 doanh nghiệp so với năm 2010; các cơ sở và hộ sản xuất kinh doanh từ 9.389 tăng lên 12.334. Cùng với đó, các hợp tác xã được kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Một số hợp tác xã đã làm tốt các khâu dịch vụ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp như: Thọ Trường, Xuân Trường, Xuân Tín, Xuân Thành. Đến năm 2015, huyện thành lập mới 5 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã đang hoạt động lên 83 hợp tác xã, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, thương mại, vận tải... góp phần giải quyết việc làm và tăng thu cho ngân sách. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các trang trại phát triển, các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với các trang trại được huyện quan tâm và triển khai thực hiện kịp thời. Đến năm 2015, toàn huyện có 37 trang trại được hưởng chính sách khuyến khích, hỗ trợ của tỉnh.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và sự tích cực, chủ động triển khai của các ngành, các cấp, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có bước phát triển nhanh, giá trị gia tăng bình quân hằng năm đạt trên 19,1%. Một số ngành nghề truyền thống như: sản xuất cót nan, cót ép, khai thác vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, lâm sản, đồ mộc gia dụng... tiếp tục phát huy được lợi thế, có bước phát triển khá. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp phát triển, làng nghề truyền thống được khôi phục, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn với xây dựng thương hiệu như: bánh gai Tứ Trụ, bánh lá răng bừa Xuân Lập, chế biến lâm sản tại Thọ Minh...

Huyện đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp khuyến khích phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập trung ở các thị trấn, thị tứ, ở khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn, thúc đẩy khu kinh tế động lực Lam Sơn - Sao Vàng không ngừng phát triển. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh mở lớp dạy thêu rua, móc hộp cho 500 lao động xã Xuân Lập, Xuân Quang; may công nghiệp cho 240 lao động của Công ty TNHH Trường Thủy xã Thọ Hải; dạy nghề đan chổi đót, thêu khăn trải bàn cho 300 lao động xã Xuân Hòa. Các ngành nghề truyền thống, có lợi thế đều có mức tăng trưởng cao. Du nhập và mở rộng quy mô một số nghề mới như: nghề thêu tranh nghệ thuật, đính cườm, làm tăm hương, mây tre xuất khẩu, móc hộp ở các xã Xuân Giang, Xuân Sơn, Xuân Thắng..., tạo ra năng lực sản xuất mới, góp phần quan trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Để nâng cao giá trị các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các phòng, ngành cấp tỉnh xây dựng thương hiệu làng nghề, sản phẩm truyền thống bánh gai Tứ Trụ và bánh lá răng bừa Xuân Lập.

  Trong 5 năm (2011 - 2015), mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về vốn, về thị trường, nhưng được sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền huyện cùng các ngành, các cấp, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn đạt kết quả khá. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng lên hằng năm. Đặc biệt, sau năm 2012, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng lên 4 con số. Năm 2011 chỉ đạt 190 tỉ đồng; năm 2012 đạt 219 tỷ đồng, nhưng đến năm 2013 tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng lên khá nhanh và đạt 1.461 tỷ đồng; năm 2014 đạt 1.705 tỷ đồng và năm 2015 đạt 2.015 tỷ đồng. Đây là những con số cụ thể, khẳng định sự phát triển cũng như cơ chế chính sách đúng hướng của Đảng và Nhà nước, đã tạo động lực thúc đẩy các ngành nghề phát triển, tạo cơ hội việc làm và nâng cao đời sống vật chất cho Nhân dân trong huyện.

Các hoạt động dịch vụ thương mại phát triển đa dạng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống Nhân dân.

Giá trị gia tăng ngành dịch vụ, thương mại bình quân tăng 19,3%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2011 đạt 624 tỷ đồng, đến năm 2015 đã đạt được 1.736 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần năm 2011. Các chợ khu vực, chợ nông thôn, đại lý khu vực và hệ thống cửa hàng bán lẻ đã có sự liên kết, cung cấp hàng hóa, đảm bảo nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện đã hoàn thành phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Sao Vàng, Bắc Lương, Xuân Bái. Một số loại hình dịch vụ có bước phát triển nhanh như vận tải, dịch vụ công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông…, từ năm 2010 đến năm 2015 tăng 2,4 lần.

Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Thọ Xuân được thành lập, từng bước đi vào hoạt động có nề nếp, thường xuyên đối thoại với chính quyền, các phòng, ngành chức năng để giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp đã tạo việc làm cho gần 5.000 lao động, hằng năm nộp ngân sách Nhà nước trên 7 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Công tác kiểm tra tình hình buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại trên địa bàn huyện được tăng cường, góp phần ổn định thị trường. Từ năm 2010 đến năm 2015, đã phát hiện và xử lý 217 vụ vi phạm hành chính với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hoạt động du lịch từng bước hình thành và phát triển, tập trung khai thác các điểm di tích lịch sử văn hoá, các lễ hội truyền thống, tâm linh, tín ngưỡng trên địa bàn. Các cơ sở phục vụ du lịch được quan tâm đầu tư xây dựng; số khách du lịch bình quân hằng năm đạt trên 108 nghìn lượt người, tăng 27% so với năm 2010.

Lĩnh vực xây dựng cơ bản phát triển khá toàn diện, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng của huyện. Các cấp ủy, chính quyền đã chủ động và tập trung xác định các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, tích cực khai thác các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, tranh thủ các chương trình đầu tư của Trung ương, của tỉnh, sự đóng góp của Nhân dân, đặc biệt là chương trình đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tổng vốn huy động đầu tư trên địa bàn 5 năm (2011 - 2015) đạt trên 6.500 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư cải tạo, nâng cấp. Đã xây dựng mới 5 trụ sở làm việc của các xã, thị trấn; 429 phòng học cho các cấp bậc học, cơ bản tầng hoá khối trường tiểu học và trung học cơ sở, kiên cố hoá trường mầm non ở các xã, thị trấn. Từ năm 2010 đến 2015, nhiều công trình quan trọng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Trụ sở Hội Đông y huyện; Nhà làm việc của Ủy ban nhân dân huyện; Trung tâm hội nghị huyện; Nhà cấp cứu, nội nhi, đông y Bệnh viện đa khoa; đường Cầu Kè - Thọ Xuân, cầu Bàn Thạch; Trung tâm thể dục thể thao, đường Xuân Châu - Ba Si; đường Xuân Tân - Xuân Minh... Đến năm 2015, một số công trình đang tiếp tục được thi công như: đường Cầu Kè - thị trấn Thọ Xuân (giai đoạn 2), đường Tỉnh lộ 506; cầu Bụt; cầu chợ Khu Xuân Vinh,...

Giao thông trong huyện ngày càng được hoàn thiện. Các trục giao thông chính được cải tạo, nâng cấp; phong trào làm đường giao thông nông thôn tiếp tục phát triển. Đến năm 2015, toàn huyện đã nhựa hoá được 34,5km đường giao thông liên huyện, liên xã, bê tông hóa được trên 80% tổng số km đường thôn, xóm. Huyện có 33/41 xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, trên 75% km kênh mương, giao thông nội đồng được kiên cố hóa, phục vụ yêu cầu sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế xã hội.

Mạng lưới điện đã bàn giao cho ngành điện quản lý, được đầu tư nâng cấp thiết bị, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Thực hiện dự án năng lượng nông thôn II, đến năm 2013, huyện đầu tư thêm 19 trạm biến áp cho 13 xã, nhằm phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Thực hiện Chương trình trọng tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, các ngành chức năng của huyện phối hợp với các ngành cấp tỉnh trong việc lập quy hoạch phát triển đô thị. Quy hoạch đô thị Lam Sơn - Sao Vàng đến năm 2030, quy hoạch mở rộng thị trấn Thọ Xuân, quy hoạch đô thị Xuân Lai... đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Phối hợp triển khai các dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt, như: Dự án mở rộng Cảng hàng không Thọ Xuân; đường nối từ quốc lộ 47 đi đường Hồ Chí Minh nâng cấp quốc lộ 47B, 47C; đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu Kinh tế Nghi Sơn; dự án nước sạch đô thị Lam Sơn - Sao Vàng... Các dự án tại thị trấn Thọ Xuân, như: khu dân cư mới thị trấn Thọ Xuân; Đường Cầu Kè - Thọ Xuân đoạn từ Hạnh Phúc đi thị trấn Thọ Xuân giai đoạn 2; Trạm xử lý nước sạch; chợ đầu mối; quy hoạch chi tiết khu công nghiệp thị trấn Thọ Xuân.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Huyện đã tiến hành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. Trên cơ sở đó, quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch khu di tích đền thờ Lê Hoàn, quy hoạch phát triển đô thị, điều chỉnh quy hoạch chung khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, với phạm vi quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện Thọ Xuân (theo Quyết định 4480/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa), quy hoạch mở rộng thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Xuân Lai, triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn mới, là cơ sở để thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tiến bộ, đảm bảo dân chủ công khai, đáp ứng tiến độ thi công các công trình. Công tác quản lý xây dựng cơ bản được thực hiện tốt từ khâu quy hoạch, lập dự án, thiết kế, phê duyệt, đấu thầu, tổ chức thi công, chất lượng và tiến độ thi công các công trình được đảm bảo.

Hoạt động tài chính, tín dụng, ngân sách: Các hoạt động tín dụng, ngân hàng có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả, khai thác tốt các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của Nhân dân. Công tác quản lý vốn vay được tăng cường; các chính sách hỗ trợ lãi suất, cho vay xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm được quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác quản lý điều hành thu - chi ngân sách huyện, xã tiếp tục chuyển biến tiến bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quỹ đất công và tổ chức đấu giá đất, tăng nguồn thu cho ngân sách. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2011 đạt 92 tỷ đồng, đến năm 2015 đạt 188,6 tỷ đồng, bằng 192% dự toán huyện giao, bằng 227% dự toán tỉnh giao; trong đó thu tiền sử dụng đất năm 2015 đạt 104,9 tỷ đồng, bằng 300% dự toán huyện giao, bằng 420% dự toán tỉnh giao; thuế thu nhập cá nhân đạt 5,2 tỷ, bằng 236% dự toán huyện giao; lệ phí trước bạ 14,7 tỷ, bằng 131% dự toán huyện giao. Chi ngân sách huyện, xã năm 2011 ước đạt 515,5 tỷ đồng, đạt 164% dự toán năm, đáp ứng đủ nguồn, kịp thời cho chi thường xuyên và đầu tư phát triển; đến năm 2015 ước đạt 831,2 tỷ đồng, bằng 142% dự toán năm. Ngân sách đáp ứng đủ nguồn, kịp thời cho chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, trong đó tập trung ưu tiên vốn cho các công trình hoàn thành, công tác giải phóng mặt bằng, các công trình trọng điểm, kinh phí tổ chức đại hội Đảng các cấp và thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức tập huấn cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thu ngân sách cấp xã; công tác quản lý tài chính ngân sách xã cho chủ tài khoản, kế toán các đơn vị xã, thị trấn, các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn. Hoạt động tín dụng - ngân hàng đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất và đời sống của các doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân.

Công tác quản lý tài nguyên - môi trường: Công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, quản lý đất đai có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, sau khi huyện thực hiện công tác đổi điền dồn thửa lần 2 cho hộ nông dân thành công, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch đất đai để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân. Đến năm 2015, đã cấp được 2.723 giấy, trong đó tập trung ở các xã đo đạc địa chính năm 2013, 2014; đất nông trường bàn giao. Tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình: Hệ thống kênh cấp 1, 2 và 3 thuộc Kênh Bắc; đường nối Quốc lộ 47 với đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2); tuyến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đường vào khu Di tích Lê Hoàn, đường nước sạch đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, đường tỉnh lộ 506B từ Thọ Lập đi khu di tích Lam Kinh... bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đảm bảo kế hoạch.

Công tác bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Năm 2015, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh huyện sơ kết 3 năm thực hiện mô hình bảo vệ môi trường ngoài đồng ruộng. Việc thu gom rác thải được quan tâm, đến năm 2015, có 37/41 xã, thị trấn có bãi rác thải tập trung, góp phần tích cực trong việc cải thiện môi trường.

2. Về văn hóa xã hội

Nhằm xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng cải thiện đời sống Nhân dân, hằng năm thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết, Ban Thường vụ Huyện ủy đều đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, rút ra nguyên nhân hạn chế, yếu kém, qua đó đề ra những chủ trương, biện pháp sát đúng để lãnh đạo thực hiện tốt hơn. Vì vậy, các hoạt động văn hóa - xã hội được đẩy mạnh và không ngừng nâng cao chất lượng, đạt được nhiều kết quả.

Giáo dục - đào tạo:

Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Thọ Xuân, các trường trong huyện luôn coi trọng chất lượng dạy và học, thực hiện giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn được chú trọng nâng cao. Đội ngũ cán bộ giáo viên luôn được bồi dưỡng nâng cao trình độ, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được bổ sung hằng năm. Phương pháp dạy và học luôn được đổi mới, nề nếp chuyên môn trong trường học luôn được duy trì, chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng cao; số giáo viên và học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện ngày một nhiều. Từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, toàn huyện có 997 giáo viên giỏi cấp huyện, 80 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 3 giáo viên giỏi cấp quốc gia, 7.627 học sinh giỏi cấp huyện, 922 học sinh giỏi cấp tỉnh, 5 học sinh giỏi cấp quốc gia. Năm học 2013 - 2014, thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, đoàn Thọ Xuân xếp thứ 4 toàn đoàn (tăng 5 bậc so với năm học 2011-2012.

Hằng năm tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,4%; kết quả xét tốt nghiệp THCS đạt 99,4%; tỷ lệ thi tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông đạt 94%; tổ chức tốt các kỳ thi Trung học phổ thông và Trung học bổ túc với tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 99%. Số học sinh thi vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ngày một tăng, bình quân hằng năm có từ 1.500 đến 1.800 em, có nhiều em đỗ thủ khoa vào các trường đại học. Công tác thanh tra hoạt động dạy và học được triển khai thực hiện thường xuyên; chỉ đạo các trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Đến cuối năm 2015, có 61% trường đạt chuẩn quốc gia, 12/41 xã, thị trấn có 3 cấp học đều đạt chuẩn quốc gia.

Phong trào xây dựng xã hội học tập phát triển sâu rộng, thu hút sự quan tâm của các dòng họ, các khu dân cư, các tổ chức, cá nhân tham gia khuyến học, khuyến tài. Hoạt động của các trung tâm giáo dục cộng đồng ở các xã, thị trấn được duy trì, từng bước phát huy hiệu quả. Công tác hướng nghiệp, dạy nghề được chú trọng, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động được đào tạo.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa là chương trình trọng tâm thứ 4 đã được các cấp ủy tập trung triển khai thực hiện thông qua việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chọn cử và tạo điều kiện cho mọi cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ. Đến năm 2015, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cơ bản đạt chuẩn theo quy định, trong đó trên 39% có trình độ đại học.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được đẩy mạnh, từng bước gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; trong 5 năm 2010 - 2015, đã mở 86 lớp đào tạo nghề cho trên 6.200 lao động, hằng năm giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động. Công tác xuất khẩu lao động bước đầu có sự chuyển biến, đã đưa được 420 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân:

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các chương trình mục tiêu quốc gia, y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm hằng năm thực hiện có hiệu quả. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ngoài việc đầu tư trang thiết bị y tế, sửa chữa nâng cấp các khu khám chữa bệnh khang trang, sạch đẹp, đội ngũ cán bộ công nhân viên Bệnh viện đa khoa huyện luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; luôn tận tâm chăm sóc người bệnh, xứng đáng với danh hiệu “thầy thuốc như mẹ hiền”; đồng thời tăng cường công tác quản lý các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy vậy, vẫn còn những tồn tại, đó là: Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, xã hội hóa lĩnh vực y tế chưa thực sự phát huy được hiệu quả; vệ sinh môi trường, xử lý rác thải chưa được giải quyết hợp lý; cán bộ y tế thiếu về số lượng, nhất là bác sĩ, dược sĩ; trang thiết bị y tế còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh; một số trạm y tế không được tu bổ thường xuyên nên đã xuống cấp; hoạt động của y tế thôn còn hạn chế về chuyên môn và tinh thần trách nhiệm… Nguyên nhân của một số hạn chế đó chủ yếu là do một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, còn xem công tác này là nhiệm vụ của ngành Y tế; công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nếp sống lành mạnh, hợp vệ sinh chưa được đề cao; chất lượng cán bộ y tế còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ.

Để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về “Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”; Chỉ thị số 06- CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở” và Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, ngày 30 tháng 8 năm 2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân ban hành Chỉ thị số 10-CT/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác nâng cao chất lượng chuẩn quốc gia về y tế cơ sở”, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến cuối năm 2012, các phòng, ban ngành chức năng đã hoàn thành xây dựng đề án nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2012 - 2020. Tổ chức thẩm định công nhận 6 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới giai đoạn 2012 - 2015. Năm 2013, có 9 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 112,5% kế hoạch. Năm 2014, có 8 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Khánh thành khu chống nhiễm khuẩn thuộc khu liên hợp kỹ thuật Ngoại sản Bệnh viện đa khoa huyện, ứng dụng kỹ thuật cao trong khám và điều trị bệnh như mổ nội soi, tán sỏi ngoài cơ thể, chạy thận nhân tạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân. Năm 2015, thẩm định cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cho 40/41 xã thị trấn, xây dựng 6 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Cũng trong thời gian này, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nguồn nhân lực, huyện đã có chính sách thu hút bác sĩ trẻ về công tác tại huyện, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng phát triển trình độ đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện như hỗ trợ kinh phí đi học Bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II.

Công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường luôn được chú trọng, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Đội ngũ y bác sĩ được tăng lên. Đến năm 2015, có 24/41 trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ, đạt 58,5%; có 25/41 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020, đạt 61%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 15,6%. Công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình được duy trì thường xuyên; tỷ lệ tăng dân số hằng năm ở mức 0,52%.

Từ năm 2011 - 2015, đã tiến hành kiểm tra 2.965 lượt cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, 634 lượt cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Thông qua kiểm tra, giám sát đã nâng cao được nhận thức về vệ sinh, an toàn thực phẩm và tăng cường công tác quản lý các hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện.

Hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục thể thao:

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành Văn hóa thông tin từ huyện đến cơ sở tập trung truyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của làng, cơ quan văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, việc cưới, việc tang”, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chú trọng kiện toàn các ban chỉ đạo, ban quản lý làng, cơ quan văn hóa; kịp thời bổ sung quy ước, hương ước của các làng, cơ quan văn hóa cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật và yêu cầu mới đặt ra ở địa phương, đơn vị. Đưa nhiệm vụ lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các làng, cơ quan văn hóa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng và phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Phát huy tính tự quản của cộng đồng trên cơ sở nâng cao vai trò tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, cộng đồng dân cư, cán bộ công chức, viên chức và người lao động tự giác thực hiện quy ước, hương ước làng, cơ quan văn hóa gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xem đây là nội dung quan trọng để xây dựng con người văn hóa, làm nhân tố để hình thành gia đình văn hóa và cộng đồng văn hóa một cách bền vững.

Tháng 11 năm 2013, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày kết nghĩa giữa hai huyện. Các hoạt động lễ hội được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo tính văn hóa, hiệu quả, thiết thực, phát huy được giá trị văn hóa, lịch sử tốt đẹp của dân tộc, của địa phương; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền và các hình thức hoạt động lễ hội để quảng bá hình ảnh của địa phương; khắc phục có hiệu quả những biểu hiện lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín, dị đoan và các hành vi tiêu cực khác.

Việc cưới thực hiện đúng Luật hôn nhân và gia đình, Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Chỉ thị số 14/1998-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tổ chức tiệc mặn chỉ mời họ tộc, bà con thân thuộc trong thôn, xóm, khối phố và tổ chức không quá một ngày, còn lại tổ chức tiệc trà thay cho tiệc mặn. Cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang không đi tiệc cưới trong giờ hành chính, không lợi dụng tiệc cưới để trục lợi, không dùng tiền công quỹ làm quà mừng cưới dưới mọi hình thức…

Việc tang lễ cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành Y tế. Tang lễ được tổ chức trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường, không tổ chức ăn uống và mời khách trong tang lễ. Việc sử dụng cờ tang, tang phục theo đúng phong tục truyền thống; nhạc tang không ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của cộng đồng dân cư. Thời gian quản xác người chết trong nhà và tổ chức tang lễ chỉ trong 24 giờ, các hủ tục mê tín dị đoan được xóa bỏ. Việc tổ chức tang lễ đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước từ trần, cán bộ cao cấp Quân đội, Công an nghỉ hưu được thực hiện đúng theo quy chế của Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ.

Hằng năm, Huyện ủy lãnh đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh tổ chức thành công lễ hội Lê Hoàn, lễ hội Lam Kinh; đẩy mạnh xây dựng gắn với nâng cao chất lượng hoạt động các làng, cơ quan văn hóa; hướng dẫn các xã xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước làng văn hóa. Kết quả, từ năm 2011 - 2015, đã khai trương, xây dựng mới 62 làng, cơ quan văn hóa; thành lập mới 56 câu lạc bộ thể dục thể thao, nâng tổng số làng, cơ quan văn hóa toàn huyện đã khai trương lên 362, đạt 75%. Hằng năm có 75 - 80% số gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; công nhận 2 năm cho 36 làng, 3 năm cho 44 làng đạt làng văn hóa; năm 2015, công nhận 6 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường xuyên. Hằng năm đều tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân. Tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng các sự kiện văn hóa, chính trị của quê hương, đất nước như: Kỷ niệm 45 năm kết nghĩa Thọ Xuân - Quế Sơn, khánh thành Cảng hàng không Thọ Xuân và khai trương đường bay Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh; khởi công Liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn; Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Nghi Sơn và các vùng phụ cận (năm 2013); chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hưởng ứng Năm du lịch quốc gia (năm 2015)… Đặc biệt, hằng năm nhân dịp ngày Quốc khánh 2/9, các hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra sôi nổi và rộng khắp trên địa bàn toàn huyện. Năm 2013, huyện phối hợp với các ban ngành cấp tỉnh tổ chức thành công lễ đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh; chỉ đạo việc trùng tu, tôn tạo chùa Đông Nam đúng quy định.

Các hoạt động thể dục thể thao phát triển sâu rộng, chất lượng được nâng cao. Cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục thể thao từng bước được cải thiện. Số người tham gia các hoạt động thể dục thể thao chiếm hơn 37% dân số. Số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình thể thao” chiếm 26,2% tổng số hộ. Năm 2011, huyện Thọ Xuân xếp thứ Nhì toàn đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Năm 2014, tham gia chạy việt dã báo Thanh Hóa lần thứ XVIII, kết quả đoàn Thọ Xuân đạt giải Nhất toàn đoàn; tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, đoàn Thọ Xuân xếp thứ 7 toàn tỉnh. Năm 2015, tham gia giải chạy việt dã báo Thanh Hóa lần thứ XIX, kết quả đoàn Thọ Xuân xếp thứ Nhì toàn đoàn.

Công tác văn hóa, thông tin truyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Thường xuyên biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai sâu rộng, chất lượng hoạt động của các làng, khu phố, cơ quan văn hóa từng bước được nâng lên; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có tiến bộ. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa chuyển biến tích cực; việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Năm 2010, đền làng Sung (Mường Tiên Bạn), năm 2011, Chùa Đầm xã Xuân Thiên, nhà thời dòng họ Nguyễn Đình xã Phú Yên, đền Nghiêu Sơn xã Thọ Diên... được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh; một số lễ hội truyền thống được khôi phục, góp phần gìn giữ, phát huy bản chất văn hóa truyền thống của dân tộc, quê hương.

Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, dân chủ. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được phát động sâu rộng và duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả thiết thực. Hằng năm, các cấp ủy, chính quyền tổ chức cấp quà tết của Trung ương, của tỉnh cho các gia đình chính sách đồng thời tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ các cụ cao tuổi, các gia đình chính sách, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng trong các ngày lễ, tết và ngày 27 tháng 7. Phát động phong trào xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, đóng góp xây dựng đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội, công an nghỉ hưu, nghỉ công tác, phục viên, xuất ngũ vào dịp 22/12; cấp gạo hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết và kỳ giáp hạt; cấp phát hàng ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Tăng cường kiểm tra, xử lý việc chi trả chế độ cho các đối tượng và việc triển khai thực hiện các chế độ ở cơ sở. Năm 2014 đã tiến hành thẩm định hồ sơ các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng theo Quyết định 62/QĐ-CP; rà soát 1.271 người thuộc gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Pháp và 2.019 người thuộc dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Chỉ đạo tổng điều tra rà soát 10.601 đối tượng người có công với cách mạng, trong đó hưởng đầy đủ các chính sách là 10.427 người, hưởng chưa đầy đủ là 168 người, hưởng sai chế độ là 6 người, chưa được xem xét xác nhận người có công là 500 người. Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đối thoại về công tác giảm nghèo, chính sách hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt. Từ năm 2011 đến 2014, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,1%. Các loại hình bảo hiểm tự nguyện trong Nhân dân được mở rộng đối tượng, nâng cao tỷ lệ. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được đẩy mạnh và thực hiện có kết quả.

3. Công tác quốc phòng, an ninh

Về quốc phòng:

Thọ Xuân là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, nằm trên hướng phòng thủ chủ yếu của tỉnh Thanh Hóa, huyện có mật độ dân số tương đối đông với hơn 90% là dân tộc Kinh, dân tộc Mường và dân tộc Thái chiếm gần 10% dân số; huyện có 02 tổ chức tôn giáo (Thiên chúa giáo và Phật giáo).

Quán triệt sâu sắc nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, hằng năm Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, an ninh đạt chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các ban ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp Lệnh Dự bị động viên, Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh… Đặc biệt, huyện luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, lực lượng vũ trang huyện hiểu rõ được 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng ngừa “tự diễn biến”, bảo vệ chính trị nội bộ. Đo đó nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân được nâng lên. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng hằng năm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, được cấp trên đánh giá cao.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, UBND huyện điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với điều chỉnh quy hoạch dân cư, bố trí lực lượng, thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với ý định phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc; xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu gắn với thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc; kết hợp chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh. Làm tốt công tác quản lý và bảo vệ các công trình quốc phòng, khu quân sự, khu căn cứ hậu phương có giá trị về phòng thủ dân sự trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1056/UBND-NC ngày 08/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thọ Xuân năm 2013; Chỉ thị số 928/CT-BCH ngày 26/3/2013 của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức diễn tập năm 2013; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 25/4/2013 về lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2013 và kế hoạch quân sự, quốc phòng năm 2013. Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ, mục tiêu, những chủ trương và biện pháp chính và công tác tổ chức thực hiện diễn tập. Sau hơn 2 tháng làm công tác chuẩn bị, ngày 29 và 30/7/2013, huyện Thọ Xuân tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp, có thực binh, sử dụng đạn hơi, thuốc nổ. Thủ trưởng Bộ Tư Lệnh Quân khu IV, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về chỉ đạo, kiểm tra, điều hành diễn tập.

Kết quả diễn tập được Bộ Tư lệnh Quân khu IV và thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao, diễn tập có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Qua diễn tập đã nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, Nhân dân và lực lượng vũ trang về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị. Vai trò của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bổ sung phương án, củng cố lực lượng dự bị động viên, nâng cao vai trò công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an trong khu vực phòng thủ huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, ngày 02/12/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Chương trình hành động số 65-CTr/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng và các thế lực thù địch tranh thủ mọi sơ hở của ta để chống phá… Chương trình hành động này được quán triệt đến mọi đảng viên trong các đảng bộ và chi bộ cơ sở, nhằm không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Đảng trong thời kỳ mới.

Về công tác tuyển quân, do làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nên hằng năm Thọ Xuân luôn hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu giao quân, đảm bảo chất lượng, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và đúng luật. Trong 5 năm (2011-2015), Thọ Xuân có 1.620 thanh niên lên đường nhập ngũ. Cụ thể: Năm 2011, tuyển giao 340 người; năm 2012, tuyển giao 350 người; năm 2013, tuyển giao 350 người; năm 2014, tuyển giao 290 người; năm 2015, tuyển giao 290 người. Cùng với nhiệm vụ tuyển quân, công tác tuyển sinh quân sự, tạo nguồn cán bộ cho quân đội, Thọ Xuân là một trong những huyện tuyển sinh quân sự có chất lượng cao của tỉnh.

Công tác xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên được quan tâm đúng mức. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng phù hợp (đạt tỷ lệ 1,5% dân số), chất lượng cao, tổ chức và sắp xếp gọn, hợp lý theo địa bàn dân cư; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân nòng cốt là 25% đạt 97% mục tiêu kế hoạch đề ra (riêng dân quân cơ động đạt 28%, tăng 2,5% so với năm 2010); kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, giao ban nắm tình hình, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng Công an xã, Kiểm lâm theo Nghị định 74/2010/NĐ-CP ngày 02/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động tích cực tham gia hoạt động tác chiến trị an ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phòng chống cháy rừng, lao động sản xuất phát triển kinh tế, vận động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Về an ninh, trật tự:

Cấp ủy, chính quyền đã tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 02/11/2010 của Bộ Chính trị về công tác bảo đảm an ninh quốc gia; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị 09-CT/TU của Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình mới”; tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 23 Bộ Công an, Đề án 375, Chỉ thị số 10 về xây dựng “Khu dân cư toàn về an ninh trật tự” gắn với thực hiện tiêu chí “Đảm bảo an ninh trật tự nông thôn” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020... Tổ chức hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 10/4/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXIV) và ban hành Chỉ thị số 09-CT/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; lực lượng Công an huyện đã tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm; phát động, duy trì phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức phòng, chống các âm mưu, thủ đoạn và hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; thường xuyên củng cố, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ công an cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, chương trình phòng chống ma tuý, mại dâm, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm… Nhờ đó, an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định, trật tự an toàn xã hội giữ vững, không có điểm nóng xảy ra, các công trình quốc phòng, kinh tế được bảo vệ an toàn tuyệt đối, góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10, Đề án 375 về “Củng cố tổ chức Ban chỉ đạo an ninh trật tự, các mô hình tự quản về an ninh trật tự từ cơ sở, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, ngày 10/5/2013, Thọ Xuân vinh dự được tỉnh chọn là đơn vị tổ chức điểm. Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 báo cáo tổng kết nêu rõ: Đến năm 2013, các mô hình làm công tác an ninh trật tự được củng cố trên địa bàn toàn huyện, trong đó 41 Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã, thị trấn với 786 thành viên, thay thế bổ sung 186 thành viên; 404 tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn với 1.212 thành viên; thay thế bổ sung 152 thành viên, 2.446 tổ an ninh xã hội, thay thế bổ sung 239 tổ trưởng, tổ phó tổ an ninh xã hội. Tiếp đó, cuối năm 2013, tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 48 về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; kiện toàn Ban chỉ đạo 138 huyện, phân công thành viên chỉ đạo các xã, thị trấn; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. Năm 2014, tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11- CT/BCA của Bộ Công an về “Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào có đạo”; đồng thời chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác an ninh trật tự trong Công an Nhân dân. Qua tổng kết, sơ kết rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Về công tác bảo đảm an ninh quốc gia: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy Công an huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an Nhân dân, nắm vững tình hình an ninh vùng giáo, vùng dân tộc, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, thông tin, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và trực tiếp giải quyết có hiệu quả mọi tình hình có liên quan đến an ninh quốc gia trên địa bàn. Chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm như: Cảng hàng không Thọ Xuân, đường dây 500KV và bảo vệ an toàn an ninh trật tự các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương, các ngày lễ, tết, các lễ hội Lam Kinh, lễ hội Lê Hoàn... không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Về lãnh đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội: Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo Đảng ủy Công an huyện tập trung lãnh đạo thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân, công tác hồ sơ, tàng thư, thông tin nghiệp vụ cảnh sát; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế làm giảm từ 1,8 đến 4% số vụ phạm pháp hình sự, không còn các băng, ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, đối tượng dùng vũ khí nóng để gây án. Tập trung bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng có lệnh truy nã; lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và đi cai tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội.

Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 49 về cải cách tư pháp và thực hiện Pháp lệnh điều tra hình sự. Triển khai thực hiện Thông tư 06 về tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và Thông tư 28 -TT/ BCA của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân. Kết quả điều tra giải quyết các vụ án hình sự hằng năm đạt trên 75%; quá trình điều tra xử lý tội phạm đảm bảo đúng luật, đúng quy trình nghiệp vụ, không để xảy ra oan sai, để lọt tội phạm; không có cán bộ vi phạm trong điều tra, xử lý.

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện chương trình phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo cơ sở thực hiện Thông tư 100 về công tác phối hợp giữa Công an xã và dân quân tự vệ; tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện Quyết định 521 về ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với Hội Cựu chiến binh triển khai mô hình “3 trên 1” về giáo dục, cảm hóa, quản lý người lầm lỗi ở khu dân cư… Phát động Nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm, từ năm 2011 đến 2015, Nhân dân đã cung cấp từ cơ sở đến huyện hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp công an điều tra làm rõ các vụ phạm pháp hình sự.

 Về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội: Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy Công an huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, củng cố bổ sung hồ sơ nhân khẩu, hộ khẩu. Lập hồ sơ cấp chứng minh nhân dân đúng đối tượng, đảm bảo quy trình, quy định. Lập hồ sơ quản lý tốt các cơ sở kinh doanh có điều kiện, chỉ đạo kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; triển khai thực hiện tốt các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đề án cải cách hành chính, phục vụ yêu cầu chính đáng của Nhân dân; chất lượng phục vụ Nhân dân đến giải quyết các thủ tục hành chính được nâng cao.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng: Thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 08/01/2013 của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghị quyết số 88-NQ/CP của Chính phủ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Chỉ đạo điều tra cơ bản, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông; tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm. Do làm tốt công tác tuyên truyền, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt (giảm về số vụ, số người chết, người bị thương).

Về lãnh đạo xây dựng lực lượng: Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy Công an quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng lực lượng, các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình tổ chức biên chế của Công an cấp huyện và của các đội, đồn công an. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 53 của Giám đốc Công an tỉnh về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đến năm 2020; phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, cùng nhiều phong trào thi đua yêu nước khác đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, cán bộ chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị tạo khí thế thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm túc điều lệnh Công an nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở cán bộ chiến sĩ tránh sai phạm; phát hiện đảng viên, cán bộ vi phạm xử lý nghiêm túc, thực hiện tốt 12 quy chế dân chủ trong lực lượng Công an nhân dân.

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, Đảng ủy Công an huyện đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh quyết định mô hình tổ chức, tăng cường biên chế cán bộ chiến sĩ, thành lập Đội Thi hành án hình sự hỗ trợ tư pháp; nhập Đội Kỹ thuật hình sự với Đội Điều tra tổng hợp thành Đội Điều tra tổng hợp; Quyết định lập tổ bảo vệ An ninh trật tự Cảng hàng không Thọ Xuân. Đến năm 2015, cơ quan Công an huyện có 11 đội, đồn, với 127 cán bộ, chiến sĩ. Bố trí sắp xếp biên chế các đội, đồn hợp lý, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Công an huyện liên tục đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị Công an huyện luôn đạt Đơn vị Quyết thắng, trong đó có 2 năm được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an.

4. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Công tác xây dựng Đảng:

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Từ khi giành được chính quyền, Đảng vừa là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, vừa là hạt nhân lãnh đạo hệ thống ấy. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh chi phối tính chất, mục tiêu, nhiệm vụ, hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động các tổ chức của hệ thống chính trị chính là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín, vị thế, địa vị cầm quyền của Đảng.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị.

Thấm nhuần những quan điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản, những năm qua Ban chấp hành Đảng bộ huyện luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Xây dựng Đảng về chính trị đã giúp giữ vững, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; kiên định các nguyên tắc nền tảng; tăng cường bản lĩnh chính trị; nâng cao chất lượng đường lối, chính sách. Công tác tư tưởng, lý luận được tăng cường đã tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội trước những vấn đề lớn của đất nước, của công cuộc đổi mới; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tìm tòi, bổ sung và phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Công tác chính trị tư tưởng: Quán triệt sâu sắc các quan điểm và đường lối của Đảng, Đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ huyện đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm của công tác chính trị, tư tưởng trong nhiệm kỳ là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi trọng tổng kết thực tiễn, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, giải quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng, đấu tranh khắc phục những biểu hiện phai nhạt về lý tưởng cách mạng, suy thoái về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống… tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ đã xác định, trong những năm 2010 - 2015, Đảng bộ huyện đã tăng cường chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân hăng say lao động sản xuất, học tập, công tác, thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV đã đề ra. Đặc biệt, đã từng bước làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện và thu hút sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Để đạt được kết quả đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn đổi mới nội dung, hình thức tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng nâng cao hiệu quả quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương... tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân.

Ngay từ đầu và trong suốt nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện nghiêm túc, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015; Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 21/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”... Đồng thời tập trung chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Qua sơ kết, tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm, những tồn tại, hạn chế để có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhằm động viên khích lệ tinh thần và phát động phong trào thi đua học và làm theo những điển hình tiên tiến để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Công tác ban hành các chỉ thị, nghị quyết được chỉ đạo công phu, có tính thực tiễn cao. Từ năm 2010 - 2015, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXV đã ban hành 08 nghị quyết, 18 chỉ thị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt là năm 2015, Huyện ủy chỉ đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện nghiên cứu và đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII... Việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn huyện, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thời kỳ mới.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng được tiến hành sâu rộng, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương được tổ chức trang trọng. Năm 2010, huyện đã long trọng tổ chức 80 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Năm 2012, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo biên soạn cuốn “Lịch sử - Văn hóa địa phương Thọ Xuân, Thanh Hóa” làm tài liệu tham khảo và đưa vào giảng dạy trong các nhà trường, qua đó khắc sâu, khơi dậy lòng tự hào về quê hương Thọ Xuân “địa linh, nhân kiệt” cho thế hệ trẻ. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Huyện ủy chỉ đạo biên soạn và xuất bản 02 ấn phẩm: Lịch sử Đảng bộ huyện Thọ Xuân tập II (1975 - 2010), Thọ Xuân di tích và danh thắng (năm 2015), đồng thời có cơ chế khuyến khích các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tiến hành nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng, lịch sử địa phương, lịch sử ngành (với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ấn phẩm). Đến năm 2015, toàn huyện có 29 địa phương, đơn vị xuất bản được lịch sử Đảng bộ, lịch sử địa phương, kỷ yếu ngành. Các công trình lịch sử Đảng, lịch sử địa phương là tài liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng trên địa bàn huyện. Ngoài ra, cấp ủy từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, nhất là đối với các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện. Từ năm 2012, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp biên soạn, biên tập và phát hành cuốn “Thông tin nội bộ” hằng tháng của cấp ủy huyện phục vụ công tác tuyên truyền của báo cáo viên và sinh hoạt chi bộ trong toàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên được huyện quan tâm đẩy mạnh. Tập trung xây dựng, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, đồng thời đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Tháng 7 năm 2011, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thọ Xuân là đơn vị thứ 2 trong tỉnh đạt chuẩn theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Giai đoạn 2010 - 2015, toàn huyện có 124 báo cáo viên (gồm 41 báo cáo viên chuyên trách và 83 báo cáo viên kiêm chức), hằng năm tổ chức từ 10 - 12 hội nghị báo cáo viên cấp huyện; từ năm 2011 thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho 48 báo cáo viên cấp huyện theo Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị. Từ năm 2010 đến năm 2015, huyện cử 118 cán bộ, đảng viên đi học Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính tập trung tại Trường Chính trị tỉnh, đồng thời phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 04 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính tại huyện cho 416 cán bộ đảng viên; mở 140 lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ, bồi dưỡng đảng viên mới, đối tượng Đảng, bồi dưỡng các chuyên đề và cập nhật kiến thức mới cho gần 20 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, hội viên của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện. Thông qua các lớp bồi dưỡng, đào tạo tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhờ vậy, nhận thức tư tưởng, thái độ chính trị của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, những khó khăn trong nước, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vẫn giữ vững niềm tin vào đường lối của Đảng, nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/HU, ngày 10/11/2011 về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị; Quyết định số 157-QĐ/HU ngày 25/10/2011 về việc thành lập Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của cấp ủy huyện; ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc; hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng về bộ máy và quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp ủy cơ sở. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện, lựa chọn những nội dung, những vấn đề bức xúc để chỉ đạo giải quyết. Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của người cán bộ đảng viên theo chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn các Đảng bộ cơ sở chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên đăng ký thực hiện với nội dung việc làm cụ thể. Trong sinh hoạt hằng tháng của Đảng ủy và các chi bộ, đưa nội dung việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đăng ký để kiểm điểm. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại một số tổ chức cơ sở Đảng. Qua kiểm tra, đã kịp thời chỉ ra những mặt đã làm tốt, những tồn tại, hạn chế, trong đó nhấn mạnh việc làm theo Bác phải thiết thực, cụ thể; kết hợp nghiên cứu các chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị, nhất là gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, với việc khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quyết định số 1089-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”… Lấy kết quả việc thực hiện Chỉ thị làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Năm 2014, huyện tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Thọ Xuân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua sơ kết, tổng kết, cấp ủy các cấp đã kịp thời biểu dương khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trong đó cấp huyện đã biểu dương, khen thưởng cho 47 tập thể và 60 cá nhân xuất sắc, đồng thời lựa chọn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Huyện ủy tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, việc xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở. Với tinh thần nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, các tập thể và từng đảng viên, Huyện ủy viên, Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc tự kiểm điểm; phát huy tốt dân chủ, trách nhiệm, chân thành góp ý phê bình cho tập thể và đồng chí mình, nhất là phê bình góp ý khuyết điểm, tồn tại và các biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại. Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực sự cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, tập trung vào 04 vấn đề trọng tâm cần khắc phục, đó là: “Lập lại trật tự kỷ cương trong công tác tài chính ngân sách”, “Lập lại trật tự kỷ cương trong công tác xây dựng cơ bản”, “Lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý đất đai”, và “Lập lại trật tự kỷ cương trong thực hiện các chính sách xã hội”.

Sau đợt sinh hoạt kiểm điểm, Thường vụ Huyện ủy, các Đảng ủy cơ sở đã bổ sung quy chế làm việc, xây dựng chương trình hành động, tiếp tục đưa các nội dung còn hạn chế vào nghị quyết lãnh đạo năm, quý, tháng để triển khai thực hiện.

Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ huyện. Vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước được củng cố và tăng cường; tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực như: công tác cán bộ, quản lý ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội..., góp phần quan trọng tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ các cấp ủy và trong toàn Đảng bộ. Qua đó, từng bước nâng cao uy tín và vị thế của huyện Thọ Xuân; được tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo tỉnh đánh giá cao.

Công tác tổ chức và cán bộ: Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về công tác tổ chức cán bộ, ngay từ đầu năm 2011, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở các đơn vị sau Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 và sau bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tiếp đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã xem xét, thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện và giới thiệu nhân sự tham gia các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ các tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ, Khuyến học, Hội chữ Thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Đông y...

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”. Năm 2012, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2012 - 2020”; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Thọ Xuân giai đoạn 2012 - 2020”; “Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử” và “Quy chế đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý” theo hướng dẫn của Tỉnh ủy. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020 cấp huyện, trình tỉnh phê duyệt. Hướng dẫn cấp ủy cơ sở rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015- 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025.

Công tác cán bộ được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các bước theo quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ theo quy định của của Tỉnh ủy, của Huyện ủy. Việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ đảm bảo nguyên tắc, phát huy được năng lực của cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Từ năm 2013, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên. Xây dựng và thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy về công tác cán bộ. Năm 2013, đã điều động bổ nhiệm và luân chuyển từ huyện về xã 6 đồng chí và từ xã lên huyện 01 đồng chí. Công tác điều động, luân chuyển được triển khai thực hiện đạt kết quả, bước đầu giải quyết khó khăn về nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; đồng thời tạo môi trường, điều kiện để cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn.

Thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tháng 4 năm 2013, đồng chí Lê Anh Xuân được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy huyện Thọ Xuân, phụ trách cơ sở. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, đồng chí Lê Công Minh Bí thư Huyện ủy nghỉ chế độ, đồng chí Hà Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được giao phụ trách Đảng bộ huyện. Đến tháng 5 năm 2015, đồng chí Lê Anh Xuân - Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Thọ Xuân nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo rà soát, bổ sung và phê duyệt quy hoạch A2 cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020. Khảo sát, tổng hợp, đánh giá tình hình chất lượng chi bộ phục vụ công tác xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng chi bộ Đảng trong tình hình mới”. Tiếp tục phân công các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện và lãnh đạo, chuyên viên các ban, ngành, đoàn thể huyện đi dự sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề tại các chi bộ cơ sở. Triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, đoàn thể và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Phân công 01 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy ứng cử và được hiệp thương bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 01 ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy ứng cử và bầu cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; bầu bổ sung 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016; thống nhất kiện toàn, bổ sung cấp ủy viên cơ sở tại một số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo tại một số ban, phòng chuyên môn của huyện. Thực hiện công tác thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh trên địa bàn theo quy định.

Năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXV tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự trước và trong đại hội; kịp thời chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, các chức danh chủ chốt và Ủy ban Kiểm tra sau Đại hội Đảng cơ sở. Tiến hành rà soát quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng đề án về số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh Bí thư, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ được đặc biệt quan tâm, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở. Năm 2012, Cấp ủy huyện ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2012 - 2020”; ban hành Đề án về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Thọ Xuân giai đoạn 2012 - 2020”. Huyện đã xây dựng cơ chế hỗ trợ cho cán bộ đào tạo sau đại học và thu hút bác sĩ về công tác tại huyện. Trong 5 năm (2010 - 2015), đã hỗ trợ đào tạo 42 thạc sỹ, 4 bác sĩ chuyên khoa I, II; thu hút 6 bác sĩ về công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện; cử 18 cán bộ diện quy hoạch đi học cao cấp lý luận chính trị; 534 cán bộ, đảng viên đi học trung cấp lý luận chính trị; mở 14 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.406 đảng viên mới; 17 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.684 quần chúng ưu tú; mở 09 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Đến năm 2015, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và các Tổ chức cơ sở Đảng trong huyện cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên và công tác thi đua khen thưởng thực hiện theo quy định. Tiến hành các bước thủ tục xét duyệt và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy truy nhận 196 cán bộ hoạt động cách mạng trước Tháng Tám năm 1945. Hằng năm nhân ngày lễ, ngày tết đều tổ chức thăm hỏi tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, sĩ quan quân đội hàm Thượng tá trở lên nghỉ hưu trên địa bàn, cấp quà cho đảng viên đã được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; đồng thời, tổ chức gặp mặt nguyên cán bộ chủ chốt huyện qua các thời kỳ. Thực hiện tốt chế độ khám sức khỏe định kỳ, chế độ nghỉ dưỡng cho các đối tượng theo quy định; tổ chức thăm hỏi lúc ốm đau, tang lễ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Từ năm 2010- 2015, tiến hành làm hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng huy hiệu tuổi Đảng cho 3.667đồng chí([2]).

Công tác phát triển Đảng và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh được quan tâm đẩy mạnh. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 28/10/2013 về tăng cường công tác phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng; từ năm 2011 - 2015 đã kết nạp 1.362 đảng viên([3]), tăng 4% so với Nghị quyết Đại hội (trong đó có 38 đảng viên là người công giáo, 36 đảng viên là người dân tộc thiểu số). Công tác quản lý, đánh giá, phân loại đảng viên được thực hiện nghiêm túc, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. Nội dung, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được đổi mới và từng bước nâng lên. Từ năm 2013, thực hiện nghiêm việc phân công cấp ủy viên các cấp đi dự sinh hoạt với các chi bộ; hướng dẫn các chi bộ sinh hoạt theo chuyên đề, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm; tổ chức các hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm với bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn. Do vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; từ năm 2010 - 2015, bình quân hằng năm có từ 75 - 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 70% trở lên đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Tổng kết công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2011 - 2015, có 12 tổ chức cơ sở đảng, 20 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.

Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức đảng; giải thể các chi bộ cơ quan ở các đảng bộ xã, thị trấn để phù hợp trong tổ chức sinh hoạt; tiến hành sáp nhập, giải thể, chuyển đổi từ đảng bộ sang chi bộ, đồng thời thành lập các đảng bộ ở các đơn vị có đủ điều kiện. Đến năm 2015, Đảng bộ huyện có 82 tổ chức cơ sở đảng (gồm 41 đảng bộ xã, thị trấn; 41 đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc), với tổng số 12.191 đảng viên, tất cả các thôn, khu phố đều có chi bộ Đảng, không còn chi bộ sinh hoạt ghép.

Công tác kiểm tra: Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tăng cường, chất lượng và hiệu quả được nâng cao. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, có trọng tâm, trọng điểm; nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề tồn đọng, phát sinh ở cơ sở, nhất là đối với những nơi có đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn huyện. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXV đã chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của cấp ủy, của Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở. Tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, quyết định, quy định, hướng dẫn của của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, theo chương trình, kế hoạch; chú trọng kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Định kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe báo cáo và chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thực hiện việc sơ kết 6 tháng, tổng kết hằng năm, theo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát được duy trì đúng quy định. Thường xuyên chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các trình tự, thủ tục trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng…; vì vậy, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đạt được khá toàn diện.

Trong 5 năm (2010 - 2015), các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; khắc phục sửa chữa các thiếu sót khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm... Kết quả, đã kiểm tra 2.238 lượt tổ chức đảng, 20.222 lượt đảng viên; giám sát 943 lượt tổ chức đảng, 10.524 lượt đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giám sát 1.499 lượt tổ chức đảng và 13.098 lượt đảng viên; kiểm tra 25 lượt tổ chức đảng và 242 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 1.432 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 1.794 lượt tổ chức; tiếp nhận, xử lý 73 đơn tố cáo đối với đảng viên. Đã thi hành kỷ luật 08 tổ chức đảng (khiển trách 04, cảnh cáo 04); thi hành kỷ luật 233 đảng viên (khiển trách 112, cảnh cáo 74, cách chức 17, khai trừ 30).

Đối với công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, trong 5 năm 2010 - 2015, không có đơn thư tố cáo đối với tổ chức Đảng. Tổng số đảng viên bị tố cáo trong nhiệm kỳ là 72 đồng chí, phải giải quyết là 72, đã giải quyết 72. Cấp giải quyết: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 35, Ủy ban Kiểm tra cơ sở 37. Nhìn chung việc tiếp nhận, phân loại, xem xét giải quyết đơn thư tố cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định; xem xét, kết luận và xử lý nghiêm đối với những trường hợp có vi phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đánh giá đúng ưu điểm, chỉ ra được những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân đảng viên. Từ đó có sự chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục kịp thời các yếu kém, khuyết điểm, góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật Đảng, có tác dụng cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm, chỉ đạo đạt kết quả bước đầu. Cấp ủy Đảng, chính quyền đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm đến công tác tuyên truyền và các giải pháp phòng ngừa, công khai minh bạch các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý kinh tế, ngân sách Nhà nước, tài sản công và các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo nghiêm túc việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, đã có tác dụng răn đe, giáo dục chung, bước đầu hạn chế được hành vi tham nhũng, tình trạng lãng phí từng bước được kiềm chế. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện theo quy định.

Công tác dân vận: Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã thực sự quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Huyện ủy tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, trọng tâm là: Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Quy chế công tác dân vận”, Quyết định 1890-QĐ/TU, ngày 22/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện, tổ chức tuyên truyền, quán triệt triển khai đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác dân vận.

Năm 2010, Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 89-QĐ/HU về sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, gồm 4 chương 17 điều, xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng và ban hành quy chế công tác dân vận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Năm 2011, Huyện ủy chỉ đạo khối dân vận tăng cường nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, tuyên truyền vận động Nhân dân khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Kiện toàn đội ngũ cán bộ khối dân vận cơ sở sau bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Theo đó, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, củng cố về tổ chức và cán bộ. Công tác dân vận của chính quyền được tăng cường, các cấp chính quyền xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào yêu nước.

Năm 2012, Huyện ủy chỉ đạo cụ thể hóa phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với triển khai và phát động phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” theo tinh thần các Quyết định của Chính phủ và Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 29/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo, chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015” trong toàn huyện. Cũng trong năm 2012, 41/41 xã, thị trấn thành lập được tổ dân vận ở thôn, khu phố, bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả; thực hiện tổ chức đăng ký, bình xét thôn, khu phố đạt danh hiệu “Dân vận khéo” hằng năm theo hướng dẫn của tỉnh.

Năm 2013, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở trên địa bàn huyện tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời tổng kết tại huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo, chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015”; sơ kết 01 năm thành lập tổ dân vận thôn, khu phố. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 433-ĐA/HU “Về xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán vùng đồng bào có đạo công giáo”. Đến năm 2013, lực lượng cốt cán trên địa bàn huyện có 352 người; trong đó, đang công tác tại các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và xã là 58 người, Bí thư chi bộ, thôn trưởng là 54 người, không được hưởng các loại lương, phụ cấp 166 người, chức việc 42 người, là người ngoài đạo 32 người, Ban đoàn kết công giáo huyện 14 người.

Năm 2014, tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm sau sơ kết 5 năm thực hiện Đề án số 433-ĐA/HU về “Xây dựng, củn--g cố lực lượng cốt cán vùng đồng bào có đạo công giáo”, tháng 6 năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án số 01-ĐA/HU về “Củng cố, xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán vùng có đạo công giáo” (giai đoạn 2014 - 2020); chỉ đạo khối dân vận từ huyện đến cơ sở tập trung xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo, xây dựng khối đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Năm 2015, triển khai thực hiện Quyết định 1737-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Ban hành quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân. Tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo, chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015”, gắn với tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015; qua đó, đã biểu dương, khen thưởng 29 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân Vận khéo, chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015”.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng và công tác dân vận chính quyền, Huyện ủy đã chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách vòng 2 thường xuyên làm việc với các cấp ủy cơ sở; phân công cán bộ phụ trách cơ sở tăng cường nắm bắt, phản ánh tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở; phân công lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban, phòng, đoàn thể cấp huyện tham gia dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở. Đồng thời chỉ đạo tăng cường các hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Hệ thống chính trị

Hoạt động của Hội đồng nhân dân:

Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 có tổng số 52 đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân 41 xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 - 2016 có tổng số 1.039 đại biểu. Hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII tiếp tục được đổi mới, nội dung, chất lượng từng kỳ họp được nâng lên. Đa số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phát huy được vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, tích cực tham gia đóng góp, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Trong việc quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương, từ năm 2011 đến năm tháng 7 năm 2015, Hội đồng nhân dân 2 cấp đã ban hành tổng số 1.294 nghị quyết các loại. Đặc biệt, những nghị quyết về nhiệm vụ năm, về lĩnh vực ngân sách, nghị quyết chuyên đề… được xây dựng sát thực, khả thi gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế đồng thời phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương trên từng lĩnh vực. Do vậy, các nghị quyết ban hành đã nhanh chóng đi vào đời sống xã hội, được đông đảo Nhân dân và cử tri trong huyện đồng tình ủng hộ và thực hiện có hiệu quả. Từ đó, vai trò của Hội đồng nhân dân được cử tri và Nhân dân đánh giá cao.

Về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, trước hết là hoạt động giám sát tại kỳ họp thông qua việc xem xét các báo cáo, tờ trình… của Ủy ban nhân dân huyện được 02 Ban và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng báo cáo thuyết trình, trình bày tại kỳ họp, làm cơ sở cho đại biểu thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức cũng như công tác chuẩn bị tiến hành và điều hành. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, thông qua khảo sát, giám sát chuyên đề…, Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, lựa chọn những vấn đề đông đảo cử tri, đại biểu quan tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để xây dựng nội dung, câu hỏi chất vấn gửi đến Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng các phòng, ngành, cá nhân liên quan, yêu cầu trả lời, giải trình bằng văn bản tại kỳ họp.

Từ năm 2013, Hội đồng nhân dân huyện triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu được nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết số 35/2012/NQ-QH13. Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch để cử tri và Nhân dân trong huyện theo dõi, giám sát.

Hoạt động giám sát theo chuyên đề của Hội đồng nhân dân chủ động hơn, do vậy đã tránh được sự chồng chéo, dàn trải; phương thức tiến hành giám sát được cải tiến, kết hợp nghe báo cáo với tổ chức đi khảo sát, giám sát thực tế để được tận mắt chứng kiến sự việc, nghe dân nói, nghe địa phương, đơn vị giải trình. Hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân chủ yếu tập trung vào giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, giám sát việc tuân thủ pháp luật, giám sát mang tính tổng hợp…; các Ban Hội đồng nhân dân giám sát các vấn đề theo từng lĩnh vực, mang tính chuyên sâu. Từ năm 2011 đến năm 2015, Hội đồng nhân dân huyện đã thành lập 24 đoàn giám sát, tổ chức được 106 cuộc giám sát (Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 75 cuộc, Ban kinh tế - xã hội 15 cuộc, Ban pháp chế 16 cuộc).

Hoạt động việc tiếp xúc cử tri và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đổi mới và có nhiều tiến bộ. Đã tổ chức cho các đại biểu xuống tận thôn, xóm, khu dân cư đối thoại trực tiếp với cử tri để cho đại biểu gần dân, sát thực tế, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Các cuộc tiếp xúc cử tri được thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn nên số lượng cử tri tham gia đông hơn, ý kiến kiến nghị chất lượng hơn. Ngoài ra, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện còn tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử để lắng nghe ý kiến của cử tri phản ánh với Hội đồng nhân dân các địa phương; qua đó, nắm bắt và tổng hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri liên quan đến các cấp, các ngành nhằm phản ánh kịp thời đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để báo cáo trong kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Từ năm 2011 - 2015, Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành 18 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; số lượng cử tri tham gia đạt từ 80 - 150 cử tri/cuộc, mỗi cuộc có từ 7 - 15 cử tri tham gia ý kiến. Số ý kiến kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri được giải quyết đạt 95%.

Công tác tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, phản ánh, kiến nghị của cử tri được coi trọng; lịch tiếp công dân được tổ chức vào các ngày 10, 15 và 20 hằng tháng; đồng thời hướng dẫn Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã xây dựng lịch tiếp công dân theo quy định và được thông báo rộng rãi đến các địa phương, đơn vị và nhân trong huyện. Từ năm 2011 - 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiếp 56 cuộc với 96 lượt công dân, tiếp nhận 28 đơn thư khiếu nại của công dân. Hầu hết các đơn thư khiếu nại của Nhân dân và các ý kiến kiến nghị của cử tri được Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định và báo cáo kết quả giải quyết với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Công tác tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã làm giảm đáng kể số vụ việc giải quyết kéo dài, đơn thư khiếu nại vượt cấp, góp phần ổn định tình hình ở các địa phương trong huyện; niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan dân cử cũng như chính quyền các cấp ngày càng được củng cố và nâng lên.

Hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện

Ủy ban nhân dân các cấp có nhiều đổi mới, đã bám sát chức năng, thẩm quyền, bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ban ngành cấp tỉnh, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện từng năm để xây dựng thành các chương trình, kế hoạch và giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện. Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp, sát đúng với tình hình, đảm bảo đạt được kết quả cao nhất. Phương thức chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện được đổi mới theo hướng giảm hội họp, các cuộc họp đảm bảo ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, dành nhiều thời gian cho thảo luận, đề xuất các biện pháp giải quyết, kết hợp nhiều nội dung trong một cuộc họp; tăng cường tiếp dân, đối thoại với dân, kiểm tra, đôn đốc cơ sở.

Bên cạnh công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung phối hợp tham mưu cho cấp ủy huyện về công tác tổ chức bộ máy; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; quan tâm thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng công khai minh bạch và đơn giản hóa thủ tục.

Năm 2011, tập trung ổn định tổ chức bộ máy và cán bộ sau bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, ban hành quy chế làm việc toàn khóa của Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, bắt đầu thực hiện việc tiếp nhận các văn bản của tỉnh qua đường mạng. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành, các xã, thị trấn tổng hợp, kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính, hoàn thành đưa vào sử dụng phần mềm điện tử tại bộ phận một cửa góp phần giải quyết kịp thời hồ sơ của tổ chức và công dân đảm bảo thời gian quy định.

Năm 2012, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn giai đoạn 2012 - 2015, xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2012 - 2020 theo Nghị quyết số 03-NQ/HU về “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2012 - 2020” và Đề án về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Thọ Xuân giai đoạn 2012 - 2020” của cấp ủy huyện. Khai trương và đưa Trung tâm “một cửa” điện tử của huyện đi vào hoạt động. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại Ủy ban nhân dân huyện.

Năm 2013, tiến hành bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại 10 lãnh đạo các phòng chuyên môn; kiện toàn, củng cố các Ban quản lý dự án, Ban chỉ đạo, các Hội đồng. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP tại Ủy ban nhân dân huyện là 5 người và xã, thị trấn 6 người. Tổ chức kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại 10 xã. Hoàn chỉnh các hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Ban giải phóng mặt bằng huyện. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức xã, thị trấn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai Nghị định 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và thực hiện giải quyết đất đai liên quan đến cơ sở tôn giáo theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 09/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2014, xây dựng Đề án và tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội vùng Tả ngạn sông Chu giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2025. Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức cơ quan Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị sự nghiệp; xây dựng Đề án điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thọ Xuân... Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn đi vào hoạt động ngày càng nề nếp và hiệu quả. Các thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, đúng luật.

Năm 2015, rà soát, kiện toàn, bố trí, sắp xếp cán bộ, từng bước đi vào ổn định sau Đại hội đảng bộ cấp xã và cấp huyện; thực hiện chính sách tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức huyện, xã theo Nghị định 108/NĐ-CP; quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và các chương trình trọng tâm.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn do vậy được nâng lên theo từng năm. Chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ hơn, hạn chế sự chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; trách nhiệm của người đứng đầu, sự chủ động trong chỉ đạo điều hành, quản lý được nâng lên, hoạt động linh hoạt, hiệu quả hơn. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có chuyển biến tích cực, nhất là đối với các vấn đề, lĩnh vực quan trọng như: xây dựng nông thôn mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; giải quyết các vấn đề tồn đọng, phát sinh, giữ ổn định tình hình cơ sở... Công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân tiếp cận và giải quyết công việc nhanh gọn, tỷ lệ hài lòng của người dân được nâng cao.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2010-2015 xác định: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng mạnh về cơ sở... Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, quan tâm đến lợi ích vật chất, tinh thần của quần chúng, tăng cường thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên. Rèn luyện, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác vận động quần chúng của Đảng trong tình hình mới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với tuyên truyền, vận động tạo thành sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa”… Trong 5 năm (2010 - 2015) đã xây dựng mới và sửa chữa 283 nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, đồng bào nghèo sinh sống trên sông, gia đình bị thiên tai, ngôi nhà Khăn quàng đỏ… Tổ chức tiếp nhận, vận động, quyên góp được gần 10 tỷ đồng cùng nhiều quà tặng vật chất khác trao tặng người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội.

Từ năm 2011, Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung triển khai Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chỉ thị số 1869 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới. Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cấp huyện và 41/41 xã, thị trấn; 404/404 khu dân cư trong huyện thành lập Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hằng năm, toàn huyện có từ 80% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa. Từ năm 2012, Mặt trận Tổ quốc huyện triển khai thực hiện việc gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cụ thể hóa và phối hợp tổ chức thực hiện tiêu chí số 16 (về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở), tiêu chí số 17 (về môi trường) và tiêu chí số 19 (về an ninh trật tự). Năm 2013, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện Hướng dẫn số 70 của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới” và Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 28/3/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2025”.

 Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực thực hiện chức năng giám sát và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các chương trình phối hợp khác; triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Phối hợp tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, kết quả, Mặt trận Tổ quốc huyện đã được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Tham gia hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân các cấp, các ban Hội đồng nhân dân huyện, phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trước kỳ họp; tham gia góp ý kiến cho các tập thể và cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Công tác tổ chức cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được chăm lo. Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp đúng quy trình, đảm bảo cơ cấu, số lượng; 41/41 các xã, thị trấn tham gia cấp ủy, nhiều đơn vị tham gia ban thường vụ cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hoạt động của Hội Cựu chiến binh

Trong 5 năm (2011 - 2015), các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện đã thực hiện tốt việc tập hợp các thế hệ cựu chiến binh, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN; thực hiện tốt các phong trào thi đua như phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới”..., góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra.

Hội đã thường xuyên tuyên truyền vận động các thế hệ cựu chiến binh nắm vững quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về công tác quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; đề cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh với quan điểm, tư tưởng sai trái, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng. Đồng thời thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy các cấp trong nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình Nhân dân; tích cực phối hợp Ban Tuyên giáo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã chủ động phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an thường xuyên tham gia làm tốt công tác tuyển chọn, quản lý thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân hằng năm. Vận động hội viên tham gia lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, làm nòng cốt trong các phong trào vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; tham gia đóng góp xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI); là thành viên tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ và tham gia giám sát cộng đồng trong xây dựng cơ bản ở cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 28/3/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXV) và cuộc vận động “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới” của Hội Cựu chiến binh tỉnh, các cấp hội Cựu chiến binh huyện đăng ký thực hiện 03 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới: Tiêu chí 17 (bảo vệ môi trường), tiêu chí 18 (xây dựng hệ thống chính trị) và tiêu chí 19 (giữ gìn an ninh trật tự). Năm 2013, Hội đã ký kết với Công an huyện triển khai thực hiện mô hình “Tổ 3/1”, phân công hội viên quản lý, giáo dục cảm hoá người lầm lỗi sớm hoà nhập cộng đồng. Đến năm 2015, toàn huyện đã thành lập 233 “Tổ 3/1” với 699 hội viên tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá 233 đối tượng tại cộng đồng dân cư. Cũng trong năm 2013, Hội đã đề xuất và tổ chức thực hiện mô hình “Xây dựng các bể chứa thu gom bao bì, chai lọ đựng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và các rác thải độc hại khác về nơi quy định để tập trung tiêu hủy”. Đến năm 2015, có 40/41 xã, thị trấn tổ chức thực hiện, xây dựng được 1.546 bể chứa, góp phần bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Mô hình tham gia bảo vệ môi trường ngoài đồng ruộng của Cựu chiến binh huyện Thọ Xuân đã được vinh danh là “Điển hình tiến về bảo vệ môi trường” trong Hội nghị toàn quốc tổng kết về môi trường giai đoạn 2011 - 2015, được nhận Cúp và Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công tác chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được quan tâm đẩy mạnh. Tháng 4 năm 2013, Ban Chấp hành huyện Hội đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/CCB về “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội”. Đến năm 2015, toàn huyện có 411 chi hội, với 14.538 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 98%. Tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017 và Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” nhiệm kỳ 2014-2019. Với những thành tích nổi bật đã đạt được, năm 2012 Hội được UBND tỉnh Thanh Hoá tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; từ năm 2013 đến 2015 được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu”; năm 2014, Hội Cựu chiến binh huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hoạt động của Đoàn Thanh niên

Với tinh thần “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển, hội nhập”, trong những năm 2010 - 2015, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thọ Xuân đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong các phong trào hành động cách mạng, cùng cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân trong huyện chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 23/12/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới”, Huyện ủy đã chỉ đạo Huyện Đoàn xây dựng đề án số 02-ĐA/ĐTN ngày 18/3/2010 về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thọ Xuân nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước giai đoạn 2010 - 2015”.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn đã có nhiều đổi mới, dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên. Từ năm 2010 Huyện Đoàn đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng website: huyendoanthoxuan.com để kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên thanh niên, định hướng cho đoàn viên thanh niên trước những luồng thông tin thiếu chính xác, xuyên tạc; đồng thời, phản ánh các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn huyện, giới thiệu những cách làm hay, mô hình điển hình để các cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên trên toàn huyện học tập, nhân rộng. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngày 29 tháng 3 năm 2011, Huyện đoàn đã tổ chức triển khai tập huấn về Công nghệ thông tin đến tất cả các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư đoàn cơ sở và chính thức khai trương website: huyendoanthoxuan.com. Đây là cổng thông tin chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thọ Xuân - là nơi giao lưu, gặp gỡ trao đổi các thông tin về công tác Đoàn - Hội - Đội của tuổi trẻ trong huyện; là một trong những website đứng trong tốp đầu của tỉnh Thanh Hóa về số lượng người truy cập và hiệu quả tuyên truyền. Đồng thời phối hợp với Đài truyền thanh huyện duy trì bản tin thanh niên trên hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở. Từ năm 2010 - 2015, các cấp bộ đoàn trong huyện đã tổ chức được gần 2.000 buổi tuyên truyền về các chủ đề; hơn 1.500 tin hoạt động của huyện và cơ sở đã được đăng tải trên website: huyendoanthoxuan.com, gần 2.000 bản tin thanh niên được phát trên đài truyền thanh huyện và cơ sở; tổ chức hoạt động về nguồn, gặp mặt các nhân chứng lịch sử, chăm sóc đài tưởng niệm liệt sỹ… thu hút được trên 50.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục thế hệ trẻ. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở được 05 lớp học tập về tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị cho hơn 1.000 lượt cán bộ Đoàn chủ chốt ở cơ sở, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện tổ chức hơn 200 lớp với sự tham gia của hơn 20.000 lượt đoàn viên thanh niên, qua đó góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Đoàn được quan tâm đẩy mạnh, bảo đảm mỗi cán bộ Đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc trong nhiệm kỳ đều được trải qua các khoá đào tạo, bồi dưỡng cơ bản, bí thư chi đoàn hằng năm đều được tập huấn nghiệp vụ. Trong 5 năm, có 38 đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt được tham gia các lớp bồi dưỡng từ 2-3 tháng nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội ở Trung ương và tỉnh; hơn 5000 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội từ cấp chi đoàn trở lên được tập huấn nghiệp vụ ở huyện và Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên; cơ bản khắc phục được tính hành chính hóa trong hoạt động và sinh hoạt của Đoàn. Các hoạt động của Đoàn đã được tổ chức linh hoạt cả về thời gian, địa điểm và hình thức. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thọ Xuân lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2012 - 2017 và Đại hội đại biểu hội Liên hiệp Thanh niên huyện Thọ Xuân lần thứ IV nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Công tác tham gia xây dựng Đảng được các cấp bộ Đoàn chú trọng. Nhằm nâng cao bồi dưỡng chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, các cơ sở Đoàn đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng” và “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”. Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống Đảng bộ huyện, hằng năm Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tham mưu, tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng” với sự tham gia trực tiếp của các đồng chí Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Từ năm 2010 đến năm 2015, toàn huyện có 1007 đoàn viên thanh niên được kết nạp vào Đảng (trong đó 12 đảng viên là học sinh các trường trung học phổ thông).

Hằng năm các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào: Phong trào “4 đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”([4]), Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”([5]); Phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Phong trào “Tuổi trẻ Thọ Xuân chung tay xây dựng nông thôn mới”... các phong trào đã thu hút đông đảo thanh niên trong huyện hưởng ứng với nhiều nội dung và hình thức phong phú, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và an ninh, quốc phòng của địa phương. Trong 5 năm 2010-2015, toàn huyện đã huy động gần 300.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, đảm nhận được gần 1.000 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng. Các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động tri ân vào dịp lễ, tết, Ngày thương binh liệt sĩ... được các cấp bộ Đoàn trong huyện tích cực tham gia. Với những kết quả đạt được đó, năm 2010, Huyện đoàn Thọ Xuân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2014, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; liên tục 5 năm liền (2010-2015), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện được công nhận là đơn vị vững mạnh toàn diện và được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

Hội Liên hiệp Phụ nữ

Với vai trò là tổ chức nòng cốt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tập hợp, đoàn kết và động viên các tầng lớp phụ nữ trong huyện không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và Hội phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên quê hương Thọ Xuân.

Năm 2011, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng chí Lê Thị Lan được bầu làm Chủ tịch.

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội không ngừng được củng cố về nội dung cũng như phương pháp lãnh chỉ đạo các hội cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế: Trong nông nghiệp và nông thôn, trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chị em phụ nữ chiếm 65% lực lượng lao động ở nông thôn nên đã cùng gia đình đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, lựa chọn cây, con giống có năng suất, chất lượng cao đưa vào sản xuất, góp phần tăng sản lượng lương thực hằng năm.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chị em mạnh dạn tiếp cận, nắm bắt cơ chế thị trường, thành lập công ty, mở các xưởng sản xuất, phục vụ đời sống, tăng thu nhập cho gia đình và giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động nữ nông thôn. Đồng thời, chị em phụ nữ còn là lực lượng lao động chiếm ưu thế trong một số nhà máy, công ty đóng trên địa bàn huyện như Công ty TNHH giầy Phúc Thành, Công ty cổ phần Quốc tế SWIMAX đã thu hút 1.573 lao động nữ. Nữ công nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, luôn nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện; góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,2% giai đoạn 2010 - 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người vào năm 2015.

Nữ công nhân viên chức - lao động huyện luôn tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; 100% cán bộ cơ quan Thường trực Hội và cán bộ Hội cơ sở, hội viên là đoàn viên tham gia các lớp học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Hội Chỉ đạo cán bộ hội chuyên trách đổi mới tác phong lề lối làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở đồng thời rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Hội đã tuyên truyền vận động chị em tích cực tham gia có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tiêu biểu như xã Xuân Trường chị em phụ nữ còn tích cực tham gia khôi phục trò diễn Xuân Phả và phát triển lễ hội văn hóa truyền thống của quê hương, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong lĩnh vực dân số và y tế chiếm trên 60% cán bộ công chức, viên chức toàn ngành, với tinh thần “Lương y như từ mẫu”, chị em hội viên đã thực hiện tốt 12 điều y đức, tích cực học tập, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, giảm tỷ lệ tăng dân số bình quân hằng năm ở mức 0,25%, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 15,6%.

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng: Hội viên phụ nữ trong toàn huyện đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tệ nạn xã hội, gắn với thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về giáo dục người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Với những việc làm cụ thể thiết thực và ý nghĩa, đến năm 2015, Hội đã thành lập 82 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; tích cực tham gia giải quyết và hoà giải các vụ việc mâu thuẫn trong khu dân cư, thôn xóm; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi tặng quà, động viên các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thân nhân chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo trong dịp Tết với số tiền 130 triệu động, tặng quà động viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trị giá số tiền gần 50 triệu đồng.

Ngoài ra, phụ nữ toàn huyện còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và các văn bản pháp luật, các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhận thức cho phụ nữ. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội cấp trên, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện luôn đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng hội viên phụ nữ. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, các văn bản pháp luật mới, Luật bầu cử quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Luật bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, các nội dung về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam được cấp hội tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả như: Tổ chức hội thao, sinh hoạt câu lạc bộ, hội thi, sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, tập huấn chuyên đề.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức và tham gia hội thi “Chi hội trưởng phụ nữ giỏi”; “Liên hoan hát ru và dân ca” từ tỉnh đến cơ sở đạt giải Nhất và giải Nhì toàn tỉnh. Hội thi đã giúp chị em thêm tự tin, khẳng định bản thân và có trách nhiệm với việc làm của mình.

Để vận động hội viên phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, Hội đã tổ chức hội thi “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” từ huyện đến cơ sở và tham gia đạt giải Nhất toàn tỉnh. Hội thi có sức lan toả, truyền cảm hứng giúp chị em tích cực chung sức, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số của huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ, kiến thức làm mẹ an toàn, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho 90% bà mẹ có con từ 0 đến 16 tuổi. 100% phụ nữ có thai được tiêm phòng, bổ sung chất sắt và uống Vitamin A...

Đặc biệt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện luôn được các cấp Hội quan tâm. Trong 5 năm (2010 - 2015), từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và nguồn phát động trong cán bộ, hội viên toàn huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 34 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền 765 triệu đồng; xây 01 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam với số tiền 20 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Thọ Xuân ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2013 - 2015 và tổ chức đối thoại trực tiếp về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động tại các xã.

Với những kết quả đã đạt được trong 5 năm 2010 - 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen; Hội đã đề nghị các cấp, các ngành khen thưởng cho 8 tập thể và 22 cá nhân, 117 chị được tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ”. Kết quả xếp loại: Năm 2011 có 23/41 cơ sở Hội đạt vững mạnh; năm 2015 có 34/41 đơn vị đạt vững mạnh.

Phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, cán bộ hội viên phụ nữ huyện Thọ Xuân đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XXV, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra đưa Thọ Xuân trở thành huyện nông thôn mới vào trước năm 2020.

Hoạt động của Hội Nông dân:

Hội Nông dân huyện luôn giữ vững là đơn vị hội vững mạnh toàn diện. Với các hoạt động thiết thực, năng động, Hội đã thu hút ngày càng đông đảo nông dân tham gia sinh hoạt Hội, năm 2015, tổng số hội viên Hội Nông dân của huyện là 36.586 hội viên. Hội luôn phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm kinh tế giỏi và làm giàu chính đáng. Hội hướng dẫn, vận động nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, tiếp thu khoa học kỹ thuật công nghệ sinh học, nâng cao giá trị thu nhập; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh ở người và cây trồng, vật nuôi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện chủ động phòng chống lụt bão theo phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng đối phó khi lụt bão xảy ra.

Hội luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% cán bộ Hội từ huyện đến BCH chi hội được quán triệt nghiên cứu kỹ Điều lệ Hội sửa đổi, các nghị quyết của các cấp Hội, Nghị quyết Đại hội Đảng, tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cấp hội tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các cấp Hội đã tích cực tham gia với những việc làm thiết thực như: tuyên truyền, vận động nông dân dồn điền đổi thửa, tự nguyện hiến đất để tạo quỹ đất công ích phát triển trang trại, dịch vụ, giao thông, thuỷ lợi nội đồng; vận động nông dân cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà ở, khuôn viên, các công trình vệ sinh, đường làng, ngõ xóm..., xây dựng gia đình nông dân văn hoá; tham gia xây dựng làng, xã văn hoá; vận động nông dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bảo vệ môi trường nông thôn; hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Bên cạnh đó, Hội chủ động phối hợp với các ngành trong khối nội chính xây dựng kế hoạch hoạt động phối hợp. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp với Công an, Huyện đội đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Các cấp Hội trong 5 năm 2011 - 2015 đã tổ chức được hàng chục nghìn buổi tập huấn, thu hút đông đảo cán bộ hội viên, nông dân tham gia học tập. Năm 2011, Hội phối hợp với trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện mở 03 lớp Tin học văn phòng cho 90 đồng chí là Thường vụ Hội cơ sở. Sau khoá học, 100% học viên đã sử dụng thành thạo vi tính, được cấp chứng chỉ A. Ngoài ra, các cấp Hội đã phối hợp với các ban, ngành mở các lớp trồng trọt và chăn nuôi cho các hội viên tham dự; các lớp tập huấn về công tác bảo vệ thực vật và phòng trừ sâu bệnh; lớp tập huấn vùng lúa năng suất chất lượng hiệu quả cao; các cuộc hội thảo đầu bờ thu hút đông đảo các hội viên tham gia học tập. Hội phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm Khuyến nông, Hội làm vườn và trang trại tổng kết tổ chức các hoạt động phối hợp chỉ đạo sản xuất theo phương án. Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất như: sản xuất ngô giống, đậu tương... Phong trào đã cuốn hút sự quan tâm hưởng ứng của cán bộ hội viên và Nhân dân nên nhiều mô hình mới ra đời và phát triển mang lại giá trị hiệu quả cao, góp phần quan trọng giảm hộ nghèo, tăng nhanh hộ khá, hộ giàu trên địa bàn huyện.

Hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu về bảo vệ môi trường” của cán bộ, hội viên, nông dân năm 2011 do Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá phát động, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chủ động phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai cuộc thi đến các cấp Hội. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân 40 xã, thị trấn trong huyện. Tổng số bài tham gia: 21.498 bài. Kết quả cuộc thi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho cho 03 tập thể và 03 cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi.

Hội luôn vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện lối sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thôn xóm và tích cực tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động.

Năm 2012, Hội đã tổ chức hội thi “Kiến thức nhà nông” huyện Thọ Xuân lần thứ IV. Hội thi thực sự đã trở thành ngày hội của giai cấp nông dân trong huyện, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Để giúp cho nông dân được tiếp cận nhanh với các nguồn vốn. Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh tín chấp và ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp. Năm 2015, Hội phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thọ Xuân, Lam Sơn tổng kết việc thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn.. Các hoạt động vay vốn góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và thực hiện có hiệu quả chương trình xoá đói giảm nghèo trên địa bàn vượt chỉ tiêu kế hoạch 3%/năm.

Trong công tác phối hợp đào tạo nghề, năm 2015, Hội đã phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh mở 4 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 210 hội viên nông dân tại 2 xã Thọ Lộc, Thọ Hải. Chỉ đạo Hội Nông dân xã Xuân Vinh chủ động phối hợp với Trường Cao đẳng Bắc Giang mở 01 lớp chăn nuôi thú y cho 35 hội viên.

Với những việc làm thiết thực này, Hội đã hỗ trợ, giúp hội viên nông dân có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Năm 2015, có 18 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu của Hội được tặng bằng khen, giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện, Hội Nông dân các cấp. Trong đó: Trung ương Hội: 3 tập thể, 03 cá nhân; Tỉnh hội: 02 tập thể, 02 cá nhân; Huyện hội: 7 tập thể, 7 cá nhân; Ủy ban nhân dân huyện 5 tập thể, 04 cá nhân.

Với những kết quả đã đạt được trong 5 năm 2011 - 2015, Hội Nông dân huyện Thọ Xuân được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đánh giá là đơn vị dẫn đầu về công tác Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh. Năm 2014, Hội Nông dân huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hoạt động của Liên đoàn Lao động huyện

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng các tầng lớp Nhân dân trong huyện hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đề ra.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, tập trung là phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Các đơn vị tiêu biểu trong các phong trào này là: Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Chi cục thuế, Đài Truyền thanh, Công đoàn xã Xuân Trường, Công đoàn xã Hạnh Phúc, Công đoàn xã Xuân Lai, Công đoàn phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tích cực chủ động phối hợp với chuyên môn và chính quyền đồng cấp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn thu được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống người nông dân.

Công nhân viên chức lao động trong khối sản xuất kinh doanh đã không ngừng phát huy tối đa nguồn lực, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong tình hình biến động của thị tr­ường giá cả, để phấn đấu duy trì và phát triển sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Cán bộ công chức khối các đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện việc cải cách các thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết kịp thời, chính xác các yêu cầu của Nhân dân. Đặc biệt là việc cam kết thực hiện các nội quy quy chế làm việc của đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền, nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Cán bộ đoàn viên khối xã thị trấn đã làm tốt công tác tham m­ưu, điều hành, chỉ đạo các hoạt động ở cơ sở đặc biệt chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội - quốc phòng, an ninh.

Cán bộ công chức, viên chức khối giáo dục đã thực hiện tốt nhiệm vụ các năm học (2011 - 2015). Công đoàn ngành đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên và quản lý giỏi, tổ chức tốt hội nghị biểu dương phong trào thi đua “ba không, hai tốt”. Có nhiều cá nhân, đơn vị đã đạt thành tích cao trong tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Dạy tốt, học tốt”.

Phát huy vai trò của các cấp Công đoàn trong việc tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn và tham gia sửa đổi, bổ sung Bộ Luật lao động, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Liên đoàn Lao động huyện đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai đến đoàn viên công nhân viên chức lao động nhằm định hướng tư tưởng cho công nhân viên chức lao động và đoàn viên Công đoàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn, Bộ Luật lao động, Hiến pháp năm 1992; tạo sự nhất trí cao trong công nhân viên chức lao động và đoàn viên Công đoàn, góp phần xây dựng bổ sung Luật Công đoàn, Bộ Luật lao động, Hiến pháp theo đúng yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 02 (Khóa XI); làm cho công nhân viên chức lao động và đoàn viên Công đoàn hiểu rõ việc bổ sung Luật Công đoàn, Bộ Luật lao động, Hiến pháp năm 1992 là một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn và thực sự dân chủ.

Để bảo vệ quyền lợi của người lao động, cùng với Bảo hiểm xã hội huyện trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thường xuyên quan tâm phản ánh kịp thời những tâm tư đề đạt ý kiến của đoàn viên với Đảng, phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức và hội nghị cán bộ công chức và hội nghị Người lao động để bàn bạc dân chủ đưa ra các ý kiên xây dựng chương trình công tác năm của đơn vị, bổ sung sửa đổi quy chế hoạt động Công đoàn, nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham gia và thực hiện việc cải cách hành chính trong cơ quan Nhà nước. Thông qua đó đã tạo được không khí phấn khởi, dân chủ góp phần tháo gỡ khó khăn, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho công nhân viên chức lao động.

Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết 04/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hoá thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”; Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 27/6/2011 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015”; Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 15/KH-TU ngày 17/9/2011 của Tỉnh ủy Thanh Hoá về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động; tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 6 (khoá X) về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về “Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”. Qua hội nghị đã sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong công nhân viên chức lao động để công nhân viên chức lao động tham gia công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn cách mạng đang đặt ra. Những hoạt động trên đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện.

Trong công tác nữ công, Liên đoàn Lao động huyện tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các phong trào thi đua khác do Tổng Liên đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động

Năm 2013, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của công nhân viên chức lao động trên địa bàn toàn huyện về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, kết quả có hơn 3.000 người tham gia lấy ý kiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như ý chí, nguyện vọng của mỗi công nhân viên chức lao động đối với hệ thống pháp luật của đất nước.

Để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc góp phần xây dựng Đảng trong sạch, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các đơn vị đặc biệt quan tâm đến đối tượng đoàn viên, công nhân viên chức lao động, phát động đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Công đoàn đã thường xuyên quan tâm phản ánh kịp thời những tâm tư, đề đạt ý kiến của đoàn viên với Đảng, phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa về phát động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa và Trường Sa”. Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai cho 100% đơn vị cơ sở phát động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia ủng hộ.

Hoạt động của các tổ chức Hội quần chúng

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhận thức về vai trò của các tổ chức Hội quần chúng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên; sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành với các Hội quần chúng có chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy, cán bộ của các tổ chức hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ chủ chốt có kiến thức, kinh nghiệm, nhiệt tình, có uy tín để tập hợp, vận động quần chúng tham gia vào tổ chức hội, hoạt động của các Hội quần chúng ngày càng rõ nét và đạt được những kết quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, thực sự là nhân tố tích cực trong việc thực hiện các hoạt động xã hội… góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của huyện.

Đến năm 2015, trên địa bàn huyện có 13 tổ chức Hội, gồm: Hội Ng­ười cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Khoa học lịch sử, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù, Hội Bảo tr Người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin, Hội cựu Thanh niên xung phong, Hội làm v­ườn và trang trại, Hội cựu Giáo chức, Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Lam Sơn, với 425 tổ chức Hội, 1.919 chi hội, thu hút hơn 100 nghìn hội viên tham gia sinh hoạt.

Thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hoạt động của các Hội quần chúng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hội, tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Hội quần chúng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên đối với hoạt động của các Hội quần chúng.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận được quan tâm thực hiện. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách xã hội theo quy định của nhà nước như giám sát việc thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng, cấp phát thẻ BHYT đối với các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, giám sát việc thực hiện chính sách vay vốn ưu đãi, giám sát việc miễn giảm các khoản đóng góp cho các đối tượng theo quy định của Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện các chương trình trợ cấp đột xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo... gắn với kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Các hoạt động của hội như tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin phổ biến kiến thức, nâng cao nghiệp vụ cho hội viên; tư vấn phản biện xã hội, tham gia các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của địa phương đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Thọ Xuân giai đoạn 2010 - 2015 đã có nhiều chuyển biến cả về tổ chức phong trào và phương pháp hoạt động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ở cơ sở. Các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quyền dân chủ của Nhân dân được mở rộng và phát huy; một số hội đặc thù tuy mới được thành lập nhưng đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng khu dân cư an toàn làm chủ và khu dân cư có đời sống văn hóa tốt. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết những bức xúc của người dân. Số lượng hội viên đăng ký thoát nghèo, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chia khó ngày càng thu hút được các ngành, các cấp, các tầng lớp Nhân dân tham gia. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên vào sinh hoạt trong tổ chức ngày càng cao, Hội Phụ nữ 81%, Hội Cựu chiến binh 98%, Hội Nông dân 87%, Đoàn Thanh niên 67,5%, Liên đoàn Lao động 100%.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2010 - 2015 vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị có lúc, có nơi chưa được coi trọng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ở một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đánh giá cán bộ còn có biểu hiện nể nang; chưa kiên quyết trong việc bố trí và điều động cán bộ ở những nơi phong trào yếu, chậm phát triển về kinh tế - xã hội.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc tập trung cho các chương trình trọng tâm chưa thật sự đồng đều. Hoạt động của các ban chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền còn nhiều hạn chế, mang tính hình thức. Việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh và huyện ở một số địa phương chưa gắn với điều kiện cụ thể, có mặt còn xa rời thực tiễn, không mang tính khả thi.

Một số cấp ủy, chính quyền việc tổ chức khắc phục những hạn chế, thiếu sót sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) còn chậm; còn tình trạng nể nang, né tránh trong đấu tranh phê bình và tự phê bình; tính chủ động, sáng tạo không cao, thiếu gương mẫu, cá biệt còn vi phạm về đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Trong 5 năm đã có 25 đảng viên bị xử lý về mặt pháp luật.

Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có đổi mới nhưng có mặt hoạt động còn mang tính hành chính; một số phong trào chưa có chiều sâu, kết quả thiếu bền vững.

05 năm (2010 - 2015) triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; năng lực sản xuất được tăng cường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 15,2%, cao hơn 2,2% so với nhiệm kỳ 2005 - 2010. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, bước đầu hình thành một số điểm sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng có bước phát triển, khởi sắc. “Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, phong trào xây dựng nông thôn mới triển khai và thực hiện sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng xã hội hóa và nâng cao chất lượng; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh, Đảng bộ luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường lòng tin của Nhân dân đối với Đảng”([6]). Điểm nổi bật nhất của giai đoạn này đó là môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, huyện đã quan tâm thu hút, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, kết quả đạt được trong việc thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm và mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, phát triển ngành nghề, dịch vụ; Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, là tiền đề, hành trang, là động lực để Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện vững tin bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, phấn đấu đưa huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020.


 ([1]). Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân khóa XXV, nhiệm kỳ 2010 - 2015, tr. 28 -  tr.30.

([2]). Xét tặng Huy hiệu tuổi Đảng: Năm 2011, 602 đảng viên; năm 2012, 1320 đảng viên; năm 2013, 776 đảng viên và truy tặng 146 Huy hiệu Đảng; năm 2014, xét tặng, truy tặng 823 Huy hiệu Đảng.

([3]). Kết nạp Đảng: Năm 2011, kết nạp 280 đảng viên; năm 2012, kết nạp 260 đảng viên; năm 2013, kết nạp 285 đảng viên; năm 2014, kết nạp 308 đảng viên; năm 2015, kết nạp 264 đảng viên.

([4]). Phong trào “4 đồng hành cùng Thanh niên lập thân lập nghiệp” gồm:

- Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đồng hành với thanh niên trong h­ướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm

- Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống tinh thần:

- Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng hoạt động xã hội:

([5]). Phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và Bảo vệ Tổ quốc gồm:

- Xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế;

- Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn anh ninh trật tự;

- Xung kích cải cách hành chính;

- Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế.

([6]). Trích: Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Thọ Xuân khóa XXV tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020)