Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đăng lúc: 10/01/2022 (GMT+7)
100%

Ngày 10-1-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cổng TTĐT huyện Thọ Xuân xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

 
 1. I. TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN

Thọ Xuân là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, lần thứ XXVII, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 15,4%; năng lực và quy mô sản xuất ngày càng tăng; đã hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm; công nghiệp, dịch vụ phát triển khá; khu vực Lam Sơn - Sao Vàng đang hình thành một số nhân tố, tạo tiền đề để phát triển thành trung tâm kinh tế động lực của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, nhiều công trình hạ tầng giao thông lớn, có tính kết nối liên vùng được đầu tư xây dựng. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rõ nét, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng hiệu quả.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, huyện Thọ Xuân cũng đã bộc lộ một số hạn chế, yếu kém đó là: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; quy mô kinh tế còn nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu còn ít; công nghiệp, dịch vụ phát triển chưa mạnh. Huy động vốn đầu tư phát triển còn thấp so với nhu cầu; thu ngân sách nhà nước thiếu bền vững; một số dự án triển khai thực hiện chậm; một số quy hoạch trên địa bàn huyện còn bất cập, nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung; hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, các cụm công nghiệp chậm được đầu tư; tỷ lệ đô thị hóa còn thấp, chất lượng chưa cao. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; chưa phát huy hiệu quả giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa để phát triển du lịch; chất lượng giáo dục thiếu ổn định; năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng còn hạn chế. An ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố có thể gây mất ổn định. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên một số lĩnh vực và ở một số địa bàn cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là do: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chưa chủ động nghiên cứu đề ra các chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp có tính đột phá để phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có lúc, có việc thiếu quyết liệt, chưa sâu sát với tình hình thực tế; còn thiếu quyết tâm, quyết liệt trong giải quyết, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trên địa bàn. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế.

 1. II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

 2. 1. Quan điểm

- Phát triển huyện Thọ Xuân nhanh và bền vững với nông nghiệp là nền tảng, công nghiệp và nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao là đột phá, dịch vụ hàng không và du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể là mũi nhọn; trọng tâm là phát triển khu vực Lam Sơn - Sao Vàng trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, dịch vụ hàng không của tỉnh, trung tâm hành chính mới của huyện, tạo động lực phát triển cho huyện Thọ Xuân và cả tỉnh.

- Xây dựng và phát triển huyện phải trên cơ sở phát huy cao độ nội lực, tranh thủ tốt ngoại lực; có cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đô thị.

- Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, xã hội phát triển, môi trường sinh thái được bảo vệ, hướng tới trở thành đô thị. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, bảo đảm quốc phòng - an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, coi đây là nhân tố quyết định sự phát triển của huyện.

- Phát triển huyện Thọ Xuân phải có lộ trình, bước đi cụ thể; vừa phát triển để giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa phát triển theo kế hoạch, chiến lược lâu dài, hướng tới toàn huyện trở thành đô thị trực thuộc tỉnh; đồng thời phải đặt trong mối quan hệ tổng thể, gắn kết chặt chẽ với sự phát triển của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và với tỉnh ngoài, bảo đảm tính đồng bộ, liên kết, thống nhất và bền vững trong phát triển.

 1. 2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ của tỉnh; có nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ phát triển; kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nền văn hóa đậm đà bản sắc; xã hội phát triển, đời sống Nhân dân được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030, một trung tâm động lực quan trọng, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

*Các chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2025:

- Các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 17% trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 30.000 tỷ đồng trở lên; tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 800 doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 15% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 80% trở lên.

- Các chỉ tiêu đến năm 2025: Thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng trở lên; tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất toàn huyện chiếm 80% trở lên; giá trị xuất khẩu đạt 100 triệu USD trở lên; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 970 ha trở lên; tỷ lệ đô thị hóa đạt 27% trở lên; 15 xã, thị trấn trở lên có cơ sở hạ tầng đạt tiêu chí phường theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 80% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,1%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 98% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia BHYT/tổng số dân đạt 95% trở lên; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đạt 100%; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 83% trở lên.

*Các chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2026-2030 và đến năm 2030:

- Các chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 18,3% trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 45.000 tỷ đồng trở lên; tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 1.000 doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 85% trở lên.

- Các chỉ tiêu đến năm 2030: Thu nhập bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng trở lên; tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất toàn huyện chiếm 85% trở lên; giá trị xuất khẩu đạt 1 tỷ USD trở lên; bảo đảm cân đối thu chi ngân sách; tỷ lệ đô thị hóa đạt 50% trở lên; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 90% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,8%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT/tổng số dân đạt 98% trở lên; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao đạt 100%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh - trật tự đạt 93% trở lên.

2.2. Mục tiêu đến năm 2045: Thọ Xuân là đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện và kiểu mẫu của tỉnh.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thực hiện tốt việc “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội

Thường xuyên đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch và những nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện để xây dựng và triển khai thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế; lấy phòng dịch là cơ bản, với tinh thần chủ động, tích cực, phòng dịch từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Chủ động huy động các nguồn lực xã hội và ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện công tác phòng, chống dịch, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng. Củng cố, nâng cao năng lực thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19 cho các cơ sở y tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao năng lực của các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an xã, tổ Covid-19 cộng đồng, cán bộ thôn, xã trong phòng, chống dịch. Chủ động thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên và định kỳ, nhất là những khu vực, nơi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh, nhằm kịp thời phát hiện, bóc tách và thực hiện điều trị F0 theo quy định, không để dịch bệnh ngấm sâu, lan rộng trong cộng đồng.

Căn cứ tình hình dịch bệnh, cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn để tổ chức các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tác động; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện tốt công tác phòng chống dịch để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án trên địa bàn huyện.

2. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đưa Thọ Xuân trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, dịch vụ hàng không của tỉnh

2.1. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch

Rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn theo mục tiêu, định hướng phát triển của huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trước mắt, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, lập Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thọ Xuân, trên cơ sở đó lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm cơ sở lập các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và đầu tư phát triển các khu đô thị mới.Chú trọng lựa chọn đơn vị tư vấn thực sự có năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm thực hiện lập quy hoạch, đảm bảo các quy hoạch phải có tầm nhìn xa, khoa học và khả thi theo phương châm “lấy quy hoạch để nuôi quy hoạch”.

Trên cơ sở các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tập trung vận động, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để thực hiện quy hoạch. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các quy hoạch; quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo đúng quy hoạch và pháp luật, ngăn chặn hiệu quả tình trạng phát triển tùy tiện, tự phát.

2.2. Tập trung phát triển khu vực Lam Sơn - Sao Vàng trở thành trung tâm kinh tế động lực của huyện Thọ Xuân và của tỉnh dựa trên 3 trụ cột: công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao và dịch vụ hàng không

- Hình thành và phát triển Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng: Trong giai đoạn 2022-2024, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN yêu cầu nhà đầu tư tập trung thi công hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng với diện tích 537 ha theo quy hoạch đã được duyệt, bảo đảm hoàn thành từng hạng mục công trình, từng giai đoạn và toàn bộ dự án theo đúng kế hoạch. Cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch để triển khai dự án theo đúng tiến độ.Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đầu tư dự án như cam kết, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền thay đổi chủ đầu tư theo quy định, để sớm đầu tư hoàn thành hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, UBND huyện Thọ Xuân, các ngành chức năng liên quan phối hợp với nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, bảo đảm tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đến năm 2025 đạt 50% trở lên, năm 2030 đạt 100%. Ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sử dụng công nghệ cao, nhất là các dự án công nghiệp hàng không, công nghiệp điện tử, viễn thông, thiết bị y tế, dược phẩm, thiết bị chiếu sáng, cơ khí chính xác, công nghiệp quốc phòng... tiến tới hình thành khu công nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Giai đoạn 2025-2030, đề xuất điều chỉnh mở rộng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.

- Hình thành và phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao: Phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực Lam Sơn - Sao Vàng theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đối với Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất các loại cây trồng chủ lực như: mía đường, cây lương thực, rau củ quả, các loại hoa; ứng dụng công nghệ sinh học để lai tạo, tuyển chọn các loại giống cây trồng có giá trị cao, phù hợp với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất trong tỉnh.

Đối với Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa: Tập trung thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch; thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao, ưu tiên các dự án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao quy trình, công nghệ sản xuất và tổ chức sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

- Hình thành và phát triển khu dịch vụ hàng không ở khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân: Căn cứ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với huyện Thọ Xuân lập mốc giới bảo vệ quỹ đất theo yêu cầu phát triển của Cảng hàng không; chủ động đấu mối, đề xuất Bộ Giao thông - Vận tải và các bộ, ngành chức năng sớm bố trí vốn để triển khai đầu tư các công trình thuộc Cảng hàng không Thọ Xuân theo quy hoạch, nâng công suất lên 5 triệu hành khách/năm và 27.000 tấn hàng hóa/năm vào năm 2030, đồng thời bảo đảm đủ các điều kiện trở thành cảng hàng không quốc tế. Lập quy hoạch và kêu gọi thu hút đầu tư các dự án dịch vụ kho vận, logistics hàng không, khu bảo trì, bảo dưỡng máy bay, khu dịch vụ ngoại quan, khu sản xuất chế biến đồ ăn cho hành khách... nhằm khai thác tối đa hiệu quả hoạt động của Cảng hàng không Thọ Xuân.

2.3. Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, các sản phẩm chủ lực

- Về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm, như: vùng trồng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; vùng trồng ngô, lạc, đậu tương năng suất, chất lượng cao; vùng trồng cây chất bột (khoai, sắn) làm nguyên liệu chế biến sản phẩm xuất khẩu; vùng trồng rau an toàn, chất lượng cao; vùng trồng cây ăn quả có múi ứng dụng công nghệ cao; vùng chăn nuôi công nghệ cao; phấn đấu tỷ trọng nông nghiệp công nghệ cao năm 2025 chiếm 50% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện. Đánh giá lợi thế so sánh giữa sản xuất mía với các loại cây trồng khác, để đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu mía, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng cây mía, bảo đảm phát triển mía đường bền vững.

Tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc trưng của huyện trở thành sản phẩm OCOP; nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm OCOP đã được công nhận, hướng tới trở thành sản phẩm có thương hiệu mạnh, tăng thị phần trong nước và xuất khẩu được ra nước ngoài. Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với kết cấu hạ tầng đồng bộ, kinh tế - xã hội phát triển, hướng tới toàn huyện trở thành đô thị trực thuộc tỉnh.

- Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: Cùng với hình thành và phát triển Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, tập trung đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án công nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, không chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư các dự án công nghiệp ở ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Giai đoạn 2022- 2025,tập trung đầu tư hoàn thành hạ tầng, đưa 6 cụm công nghiệp vào hoạt động, gồm: CCN Xuân Lai 19ha, CCN Thọ Minh 18ha, CCN Thọ Nguyên 20ha, CCN Xuân Tín-Phú Xuân 30ha, CCN Thọ Hải-Xuân Hòa 30ha và CCN Xuân Phú 50ha; tỷ lệ lấp đầy các CCN năm 2025 đạt 60% trở lên. Giai đoạn 2026-2030, thành lập, đầu tư hạ tầng và đưa vào hoạt động thêm 2 CCN, gồm: CCN Nam Giang 75ha, CCN Trường Xuân 75ha; tỷ lệ lấp đầy các CCN năm 2030 đạt 80% trở lên. Ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, vật liệu xây dựng, chế biến nông sản và các ngành công nghiệp phụ trợ cho Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, khôi phục các làng nghề truyền thống, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đặc trưng của huyện gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Phát triển ngành xây dựng đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh đô thị hóa; tập trung phát triển các lĩnh vực thiết kế, xây dựng công trình, phát triển đô thị và nhà ở.

- Về dịch vụ: Mở rộng các loại hình dịch vụ thương mại gắn với phát triển công nghiệp và đô thị. Phát triển mạnh hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối cấp vùng tại khu vực Lam Sơn - Sao Vàng.

Phát huy giá trị các di sản văn hóa để hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch về nguồn, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch lễ hội; trọng tâm là khai thác và phát huy giá trị Quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lê Hoàn,...; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể. Thu hút đầu tư các khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí kết hợp với phát huy giá trị các di tích lịch sử và cảnh quan sinh thái. Chú trọng liên kết các khu, điểm du lịch của huyệnvới các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

Phát huy lợi thế của Cảng hàng không Thọ Xuân và các tuyến đường giao thông quốc gia, đường tỉnh qua địa bàn huyện để phát triển dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa. Nghiên cứu xây dựng trung tâm logistics tại khu vực Lam Sơn - Sao Vàng.

2.4. Tăng cường liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội

Đẩy mạnh liên kết với các huyện trong vùng, trong tỉnh và các tỉnh lân cận trong phát triển nông nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, văn hóa, cung ứng nguồn lao động, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp

- Cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính của huyện đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được số hóa kết quả giải quyết; 95% tổ chức, người dân, doanh nghiệp hài lòng với sự phục vụ của cơ quan UBND huyện và UBND cấp xã. Thực hiện tốt các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương như: giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh - trật tự, hỗ trợ nhà đầu tư trong tìm kiếm nguồn nhân lực; trước mắt, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và các dự án khác đang triển khai trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, các ngành chức năng thực hiện tốt công tác vận động, xúc tiến đầu tư vào địa bàn huyện, trọng tâm là thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, khu dịch vụ Cảng hàng không Thọ Xuân, các cụm công nghiệp và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: nông nghiệp, du lịch, thương mại, đô thị… Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiệnhệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Chú trọng phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng; thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách hàng năm vượt dự toán được giao 15% trở lên.

 1. 4. Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống đô thị, kết cấu hạ tầng, bảo đảm tiêu chí để huyện Thọ Xuân trở thành thị xã; xây dựng trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân tại đô thị Lam Sơn - Sao Vàng

4.1. Về phát triển đô thị: Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị huyện Thọ Xuân đến năm 2030. Giai đoạn 2022-2025, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thị trấn dự kiến trở thành phường, bảo đảm tối thiểu 15 đơn vị đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng của phường theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giai đoạn 2026 - 2030, tập trung hoàn thiện các tiêu chí, thực hiện các thủ tục để cấp có thẩm quyền công nhận các xã, thị trấn là phường, nâng tỷ lệ đô thị hóa đạt tối thiểu 50%, huyện Thọ Xuân được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Cùng với xây dựng các xã, thị trấn trở thành phường, phải tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đô thị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; phối hợp với các ngành chức năng lập quy hoạch và thu hút đầu tư các dự án đô thị mới ở những khu vực có điều kiện.

4.2. Về phát triển kết cấu hạ tầng: Xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi với thành phố Thanh Hóa, khu kinh tế Nghi Sơn, các địa phương lân cận; giai đoạn 2022-2025, tập trung đầu tư hoàn thành tuyến đường từ thành phố Thanh Hóa đi Cảng hàng không Thọ Xuân, Đường giao thông nối quốc lộ 217 với quốc lộ 45 và quốc lộ 47, đường từ thị trấn Thọ Xuân đi đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; hoàn chỉnh thủ tục để khởi công xây dựng tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi trung tâm hành chính mới của huyện...

Đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình thủy lợi đầu mối trên địa bàn huyện theo quy hoạch thủy lợi vùng Nam Sông Mã - Bắc Sông Chu và vùng Nam Sông Chu để phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp; hệ thống thoát nước cho các đô thị. Đầu tư nâng cấp đê tả, đê hữu sông Cầu Chày; xử lý chống sạt lở bờ sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên. Đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các nhà máy nước sạch tại khu vực Lam Sơn - Sao Vàng, thị trấn Thọ Xuân; khảo sát khu vực dọc tuyến sông Chu để đầu tư nhà máy cấp nước cho các đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phối hợp với ngành Điện lực đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện truyền tải, các trạm biến áp và đường dây trung thế, bảo đảm nguồn điện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sử dụng của Nhân dân. Huy động đa dạng các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để đầu tư nâng cấp, xây dựng mới hạ tầng y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa - thể thao cấp huyện, cấp vùng.

4.3. Di chuyển, xây dựng trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân tại đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; trước mắt, di chuyển, xây dựng mới Trụ sở làm việc của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và một số cơ quan hành chính cấp huyện. Huyện Thọ Xuân phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định để di chuyển trung tâm hành chính của huyện Thọ Xuân về đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; đồng thời, lập dự án đầu tư và hoàn chỉnh các thủ tục để khởi công xây dựng trung tâm hành chính mới trước năm 2025 với thiết kế kiến trúc hiện đại, quy mô phù hợp với yêu cầu, mô hình hoạt động của cấp ủy, chính quyền đô thị cấp huyện.

 1. 5. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

- Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ ở tất cả các lĩnh vực, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là khảo nghiệm, tuyển chọn đưa các loại giống mới, có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường vào sản xuất; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác trong nhà kính, nhà lưới gắn với thâm canh công nghệ cao; ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm đối với vùng sản xuất mía thâm canh, rau an toàn, cây ăn quả. Phát huy vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp khoa học - công nghệ trên địa bàn trong việc ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ.

- Huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng và tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số. Từng bước xây dựng, hình thành và phát triển kinh tế số, xã hội số; trước mắt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong một số lĩnh vực như: sản xuất nông nghiệp, công nghiệp,du lịch, giáo dục, y tế, quản lý môi trường.

 1. 6. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội

- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn huyện, trong đó xác định rõ những công trình cần trùng tu, tôn tạo; các lễ hội truyền thống, trò diễn dân gian cần khôi phục, gìn giữ, gắn với phát triển du lịch. Xây dựng và phát triển con người Thọ Xuân mang đậm bản sắc, tiêu biểu cho các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban hành các tiêu chí mới về xây dựng gia đình, khu phố văn hóa phù hợp với định hướng Thọ Xuân trở thành thị xã. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư phát triển văn hóa, thể thao.

- Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, phấn đấu trong nhóm 5 huyện dẫn đầu toàn tỉnh. Rà soát, sắp xếp mạng lưới trường học theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế, gắn với quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư. Đẩy mạnh xã hội hóagiáo dục; ưu tiên thu hút đầu tư các trường phổ thông ngoài công lập chất lượng cao. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế của huyện; phát triển các cơ sở đào tạo, dạy nghề chất lượng cao theo hướng xã hội hóa.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế tuyến xã; tăng cường ứng dụng kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong điều trị bệnh. Thu hút đầu tư xây dựng các bệnh viện, phòng khám tư nhân chất lượng cao tại đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, thị trấn Thọ Xuân. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực dự báo và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

- Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Đổi mới công tác đào tạo nghề, gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp; chú trọng dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động trở về từ các tỉnh, thành phố do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lao động bị thu hồi đất sản xuất để phục vụ triển khai các dự án. Chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động, tăng tỷ lệ lao động trong các ngành công nghiệp, dịch vụ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

 1. 7. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai

Quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản. Triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm và hàng năm, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung giải quyết những vướng mắc về đất đai, nhất là về nguồn gốc đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, kiến nghị thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ, vi phạm pháp luật. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh đất, cát trái phép.

Lập quy hoạch và kêu gọi đầu tư xây dựng Trung tâm xử lý rác thải của tỉnh tại xã Xuân Phú; tăng cường bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, làng nghề. Đầu tư củng cố, nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai, nhất là hệ thống đê sông trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực để chủ động ứng phó và khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai, lũ lụt gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

 1. 8. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển

Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng và sức mạnh của lực lượng quân sự, công an địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an xã vững mạnh.

Chủ động nắm chắc tình hình và triển khai các phương án bảo đảm an ninh - trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh hàng không, tuyệt đối không để hình thành “điểm nóng”. Đẩy mạnh đấu tranh, kiềm chế, giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài và các vụ việc mới phát sinh.

 1. 9. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, cụ thể, quyết liệt, sâu sát thực tiễn; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém,kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức chuyên sâu trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm theo định hướng phát triểncủa huyện. Kiên quyết bố trí lại cán bộ, công chức, viên chức năng lực làm việc yếu kém, thiếu trách nhiệm, trì trệ, quan liêu, gây phiền hà trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy đầy đủ vai trò làm chủ của Nhân dân; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu, giải trình ý kiến phản ánh của Nhân dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 1. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 2. 1. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; phân công công việc cụ thể cho các sở, ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của tỉnh; xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho huyện Thọ Xuân thực hiện các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết.

 3. 2. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho huyện Thọ Xuân phát triển, đạt được các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết, sớm trở thành trung tâm động lực phía Tây của tỉnh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định.

 4. 3. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết; phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 5. 4. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tập trung đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch. Phối hợp với các ngành liên quan vàhuyện Thọ Xuân tham mưu cho UBND tỉnh ban hành danh mục cácloại dự án khuyến khíchthu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; trên cơ sở đó,tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp.

 6. 5. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho huyện Thọ Xuân phát triển.

 7. 6. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết.

 8. Theo baothanhhoa.vn