Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện Thọ Xuân thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Đăng lúc: 11/09/2022 (GMT+7)
100%

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời thực hiện các văn bản của cáp trên, huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể.

 cchuyen doi so.jpg
          Trong đó, tập trung triển khai  thực hiện Chương trình số 24-CTr/HU ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng  bộ huyện về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cụm công nghiệp  trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 của HĐND huyện Thọ Xuân về việc thông qua Đề án phát triển công  nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn  2021-2025; Đề án số 3305/ĐA-UBND ngày 14/12/2021 về Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 02/4/2022 về Thực hiện Đề án phát triển  doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 81/KH-UBND  ngày 04/4/2022 về Thực hiện Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở,  ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 03/03/2022 về việc triển khai công tác  GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2022; Quyết định số 420/QĐ- UBND ngày 01/3/2022 về việc phân công các đồng chí Thường trực UBND huyện phụ trách chỉ đạo các dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương trên địa bàn  huyện,…
MAY.png
Cùng với đó, huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, xây dựng và quảng bá thương hiệu, tôn vinh doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật và đóng góp vào phát triển  kinh tế - xã hội của huyện. Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính như tập trung cải thiện mạnh mẽ, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp  huyện; thực hiện nghiêm quy định “4 tăng, 2 giảm, 3 không”, gắn với đẩy mạnh  cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục  hành chính cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; Niêm yết công khai quy trình, thủ tục hành chính, các văn bản pháp lý liên quan tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ. Thời gian qua, các thủ tục hành chính liên  quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân đã được rút ngắn 30% thời gian giải quyết so với quy định; qua đó đã tạo thuận lợi cho người  dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, giải quyết nhanh chóng các thủ tục;  đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết  TTHC. Triển khai thực hiện kế hoạch số 83-KH/HU ngày 02/12/2021 của BCH  Đảng bộ huyện về thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh huyện Thọ Xuân giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022. Tập  trung chỉ đạo các phòng, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện  tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Bên cạnh đó, huyện quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp, thường xuyên đối thoại, gặp gỡ các doanh nghiệp, qua đó nắm bắt tình  hình, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của  các doanh nghiệp; Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ 02 ngày/tháng vào ngày giữa tháng và ngày cuối tháng, nhiều khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp  phản ánh đã được tháo gỡ, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa  cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền, tạo niềm tin cho doanh nghiệp cởi mở hơn trong việc phản ánh khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Trên cơ sở phân công, các đồng chí Thường trực UBND huyện đã chủ động chỉ đạo, nắm bắt, tổ chức các hội nghị để hỗ trợ, giải quyết, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư; giải quyết khó khăn, vướng mắc  trong quá trình triển khai thực hiện dự án của doanh nghiệp. Ngoài các cơ chế hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, huyện ban hành cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển trên địa bàn huyện theo Đề án phát triển  công nghiệp-TTCN và các CCN trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, Đề án  phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị giai đoạn 2021 – 2025, Đề án phát triển du lịch huyện Thọ Xuân giai đoạn 2021-2025,  định hướng đến năm 2030. Chú trọng các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp như rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện so với quy định, giảm số lần đi lại; Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng phương thức  kinh doanh mới, thực hiện chuyển đổi số để phục hồi sản xuất, kinh doanh; tiết giảm chi phí cho sản xuất kinh doanh; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân. Chủ động, kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa. Quan tâm việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư, v.v... Năm 2021, huyện Thọ Xuân đứng top đầu tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh.
         GPMB.jpg
Phát huy kết quả đạt được và để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo niềm tin với người dân và doanh nghiệp, trong thời gian tới, huyện Thọ Xuân tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ  trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phục  hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư  kinh doanh; trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng  dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh  tranh của UBND huyện (DDCI). Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các  quy định của pháp luật trong thực thi công vụ gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát  và xử lý vi phạm trong các cơ quan, đơn vị. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh  nghiệp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu  tư trên địa bàn.  Triển khai có hiệu quả kế hoạch GPMB năm 2022 để thực hiện các dự án  đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện; thực hiện nghiêm việc ký cam kết tiến độ  bàn giao mặt bằng các dự án đầu tư giữa UBND huyện với các chủ đầu tư, đảm  bảo hoàn thành 100% yêu cầu tiến độ GPMB các dự án. Định kỳ hoặc đột xuất làm việc với các doanh nghiệp được UBND tỉnh  chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời hỗ trợ, giải  quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời những khó khăn vướng  mắc trong quá trình thực hiện, tập trung công công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn  vướng mắc về GPMB, hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng mục tiêu và nhiệm vụ của cải thiện  môi trường đầu tư kinh doanh để mỗi cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ và thực thi  nhiệm vụ có chất lượng; thực hiện nghiêm túc quy định trong việc giải quyết thủ tục  hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, chương trình để hỗ trợ doanh  nghiệp đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Thường xuyên chỉ đạo Hiệp hội doanh nghiệp huyện nắm bắt tình hình, tổng  hợp khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; tổ chức hội nghị đối thoại doanh  nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh  doanh. Nâng cao trách nhiệm của các phòng, ngành, các cấp trong công tác phối  hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động của chủ đầu tư và doanh  nghiệp. Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp  kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo kế hoạch trong năm 2022, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân