Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các đơn vị có liên quan, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Tuyên giáo năm 2023

Đăng lúc: 31/01/2023 (GMT+7)
100%

Chiều 31/01/2023, Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các đơn vị có liên quan để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Tuyên giáo năm 2023. Đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.


12.png 
( Toàn cảnh buổi làm việc)

Tham dự buổi làm việc có đại diện Thường trực UBND huyện; các đồng chí Trưởng các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; lãnh đạo, cán bộ chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng các phòng, ngành: Văn hóa & Thông tin, GD&ĐT, Tài Chính- Kế hoạch, Trung tâm VHTT-TT&DL huyện.
4.png
Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động, tích cực phối hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tương đối hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và lịch sử Đảng, nhất là trong công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai kịp thời, sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.
1.png

3.png

Tại buổi làm việc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, chỉ ra các thuận lợi, khó khăn và bàn các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác Tuyên giáo năm 2023.

14.png

( Đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận buổi làm việc)

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác Tuyên giáo của huyện thời gian qua, đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác Tuyên giáo. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác Tuyên giáo trong năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2023. Trong đó, Ban Tuyên giáo cần tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tham mưu xây dựng, triển khai các giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Kết luận số 01 trên địa bàn huyện; chú trọng xây dựng, nhân rộng, tuyên dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả về học tập và làm theo lời Bác trên các lĩnh vực, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. 

15.png

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các nội dung công việc được giao theo Kế hoạch số 91 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Rà soát, thực hiện hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch số 156 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trước mắt, khẩn trương tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng năm 2023 trong toàn Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 28, gắn với Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tham mưu xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tình hình thực tiễn của huyện để lựa chọn các nội dung, thời gian, hình thức tổ chức để xây dựng kế hoạch, đảm bảo sát đúng, hiệu quả và phù hợp với các đối tượng. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề mà Nhân dân quan tâm.

5.png

Trong năm 2023 và định kỳ hằng năm phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch, xác định rõ các nhiệm vụ cần phối hợp thực hiện. Nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương, của tỉnh và tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo sát, đúng thẩm quyền. Chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, tổng kết công tác tuyên giáo, đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền về những thành tựu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, triển vọng phát triển của huyện theo tinh thần Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 huyện; tiếp tục phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện tham mưu làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tập trung định hướng dư luận xã hội, lan tỏa các thông tin tích cực, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng; trước mắt, rà soát, tham mưu kiện toàn các thành viên BCĐ 35 huyện. Quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo đủ mạnh có kiến thức chuyên sâu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác phối hợp với UBND huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích, di sản văn hóa. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tập trung nâng cao chất lượng cuốn thông tin nội bộ; phối hợp với UBND huyện vận hành, khai thác hiệu quả Cổng thông tin điện tử của huyện; khẩn trương đôn đốc, hoàn hành và đưa vào khai thác, sử dụng Nhà truyền thống huyện. Đối với Trung tâm Chính trị huyện tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Thực hiện tốt việc phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nhất là các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng theo kế hoạch.

Ngay sau hội nghị này, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch chi tiết các nội dung công việc, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng người, từng đơn vị phụ trách góp phần thực hiện tốt công tác tuyên giáo năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Lê Thơ- Xuân Chất, Trung tâm VHTT  TT&DL huyện