Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở Đảng về đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Đăng lúc: 22/11/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện những nội dung của chỉ thị và các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thấy rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ thị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
ong-ha-duyen-son-o-thon-5-xa-xuan-lai-huyen-tho-xuan-4-16841489013171252237388.jpg

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 05 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm. Các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đều đạt từ 85% trở lên; một số đảng bộ, tỷ lệ đảng viên tham dự đạt 100%, như: Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ BCH Quân sự huyện. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai học tập, quán triệt chuyên đề với nhiều hình thức đa dạng phong phú.

Giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ chương trình trọng tâm, khâu đột phá và mục tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, hằng năm, mỗi đảng bộ đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy ít nhất 1 mô hình, 2 điển hình, mỗi chi bộ đăng ký 1 điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để thực hiện; mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập đăng ký nội dung học tập làm theo gương Bác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ theo lĩnh vực công tác. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên hàng năm. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kỳ sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị.

dang-bo-huyen-tho-xuan-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-1-16841485272921905101758.jpg

Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện bài bản, nghiêm túc. Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong 3 năm qua đã tạo động lực tinh thần to lớn, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các nhiệm vụ chính trị của huyện. Nổi bật là Kinh tế tăng trưởng thuộc tốp đầu của tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, năng lực sản xuất, quy mô nền ngày càng tăng.  Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ước đạt 10,79% , xểp thứ 3 toàn tỉnh. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 24,6% năm 2020 còn 19,86% năm 2023; công nghiệp - xây dựng tăng từ 44,5% năm 2020 lên 52,75% năm 2023; dịch vụ giảm từ 30,9% năm 2020 còn 27,4% năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 63,95 triệu đồng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị: Tốc độ tâng giá trị sản xuât bình quân hàng năm ước đạt 5,17%; tỷ lệ sàn xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 44,2% (mục tiêu đến năm 2025 là 51,5%), giá trị sản phẩm trên 1 ha diện tích đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đến hết năm 2023 ước đạt 145 triệu đồng. Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 118,8 nghìn tấn; đã tích tụ, tập trung 698,3 ha đất nông nghiệp.

ong-ha-duyen-son-o-thon-5-xa-xuan-lai-huyen-tho-xuan-11-16841494793491971788599.jpg

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn huyện được gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đã có nhiều phong trào, mô hình, điển hình và cách làm hay đem lại kết quả, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiêu biểu như: Phong trào “Dân vận khéo” đã tác động đến nhiều phong trào,  nhất là trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” với những mô hình trang trại chăn nuôi nuôi gà, lợn nạc, sản xuất tạo thương hiệu OCOP ; mô hình điểm về tích tụ đất đai, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp tại Thọ Lâm, Xuân Trường. Đặc biệt, có hội viên nông dân ông Trần Danh Châu, xóm 20 xã Xuân Tín đã hiến 200m2 đất để làm đường giao thông cho khu dân cư. Trong 3 năm, Trung tâm Chính trị huyện đã mở được 92 lớp, với 8.834 học viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, LLCT, chương trình giảng dạy các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới. Tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các bài giảng theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW; Qua đó, bổ sung, liên hệ những vấn đề cụ thể, những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân huyện Thọ Xuân. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

ong-ha-duyen-son-o-thon-5-xa-xuan-lai-huyen-tho-xuan-8-16841490376211475368254.jpg

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Thọ Xuân tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu; của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

 Lê Hà, Trung tâm VHTT-TT và DL huyện

                                                                                                                   

                                                                                                              

Bài v