Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Ban pháp chế HĐND huyện Thọ Xuân: Giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại xã Xuân Hồng

Đăng lúc: 08/03/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 07/3/2023, Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại xã Xuân Hồng.

1.png
Tham gia Đoàn có các đồng chí là thành viên Ban pháp chế HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo Ban KTXH, HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng: Thanh tra, Tư pháp,, Văn phòng HĐND, UBND huyện. Về phía xã Xuân Hồng có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND; UBND, UBMTTQ, Trưởng Ban pháp chế HĐND xã và cán bộ, công chức có liên quan.
11.png
Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, UBND xã Xuân Hồng đã xây dựng triển khai các Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được quan tâm. UBND xã đã ban hành nội quy tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ, thường xuyên, đột xuất của Chủ tịch UBND xã và công chức chuyên môn. Bố trí phòng tiếp công dân riêng. Phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên  đảm bảo theo quy định. Trong năm 2021 và năm 2022, xã Xuân Hồng đã tiếp 31 cuộc, với 31 lượt công dân (trong đó, năm 2021 tiếp 16 lượt; năm 2022 tiếp 15 lượt). Tiếp nhận 14 đơn (năm 2021 là 8 đơn, năm 2022 là 6 đơn); Trong đó, 5 đơn kiến nghị, phản ánh cấp trên chuyển về và 9 đơn kiến nghị, phản ánh công dân trực tiếp gửi đến. Các nội dung kiến nghị, phản ánh đã được UBND xã Xuân Hồng thực hiện giải quyết. Đến nay, 100% các đơn thư đã được giải quyết xong. Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được UBND xã thực hiện nghiêm túc.
5.png
Tại buổi giám sát, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực tế hồ sơ và  tập trung thảo luận, phân tích những mặt đã làm được, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp cụ thể để việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Xuân Hồng trong thời gian tới có hiệu quả hơn.
 3.png
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị xã Xuân Hồng tiếp thu các ý kiến của thành viên trong Đoàn, phát huy những mặt đã làm được, có kế hoạch khắc phục tồn tại trong thời gian tới gửi về Ban pháp chế HĐND để theo dõi, đánh giá. Thường xuyên cập nhật, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; Phân công cán bộ công chức trực tiếp công dân hàng ngày. Đồng chí Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện đề nghị xã Xuân Hồng tiếp tục duy trì lịch tiếp công dân, giải quyết đơn thư đúng quy định của Luật khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, nhất là Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thường xuyên thực hiện rà soát, dự báo, nắm chắc tình hình đơn phát sinh, tăng cường công tác đối thoại, hoà giải, chủ động giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Chủ  động trong công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
13.png
Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị UBND xã chỉ đạo cán bộ công chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao và tăng cường phối hợp với các phòng, ngành cấp huyện. HĐND, MTTQ và các đoàn thể xã tăng cường công tác giám sát đối với UBND xã và cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đồng thời, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, góp phần ổn định tình hình ngay tại cơ sở, tạo tiền đề để xã Xuân Hồng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN tại địa phương./.
Lê Hải - Hồng Tăng, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân