Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

UBND-VHTT

Đăng lúc: 18/02/2023 (GMT+7)
100%

V/v tổ chức triển khai thực hiện Luật Điện ảnh, Nghị định số 131/2022/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ trưởng BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh.