Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện Thọ Xuân xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh

Đăng lúc: 20/02/2023 (GMT+7)
100%

Xác định rõ nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Thọ Xuân thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

huyen doi 1.png
Để củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. Cùng với đó, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về mọi mặt, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; xây dựng Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Công an huyện trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.
Lực lượng vũ trang huyện thường xuyên được củng cố kiện toàn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm, tổ chức diễn tập, luyện tập các phương án chiến đấu, phương án phòng, chống khắc phục thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao; trong đó chú trọng chất lượng chính trị, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phối hợp xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh ở cơ sở. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ theo đúng luật, pháp lệnh về dự bị động viên; thường xuyên tăng cường các biện pháp tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; biên chế, sắp xếp đủ 100% quân số cho các đơn vị nhận nguồn. Công tác tuyển quân được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Trong nhiều năm qua toàn huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân bảo đảm đúng luật, có chất lượng; đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác tuyển sinh quân sự; đồng thời tổ chức chu đáo việc tiếp nhận quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương và giới thiệu học nghề tạo việc làm, góp phần ổn định cho quân nhân sau xuất ngũ.
Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên thuộc các đối tượng theo chương trình quy định. Phối hợp giáo dục quốc phòng học sinh THPT; chỉ đạo đẩy mạnh giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức, phương pháp khác.
ca4.png
Lực lượng công an luôn quan tâm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảng ủy Công an huyện làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất về nhận thức quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, từ đó nâng cao chất lượng chính trị, sức chiến đấu của lực lượng công an Nhân dân. Qua thực tiễn công tác, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng Công an huyện đã có bước trưởng thành về mọi mặt, kiên định vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, nêu cao ý chí tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, đề cao kỷ cương, kỷ luật, tận tụy với công việc, gắn bó mật thiết với Nhân dân, xây dựng hình ảnh người công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án phòng ngừa giải quyết khiếu kiện trên địa bàn. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống phản động, khủng bố trên địa bàn huyện không để các đối tượng thù địch trong và ngoài nước lợi dụng các vụ việc giải quyết chưa thỏa trên địa bàn huyện để xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước...
Với quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là một trong những yêu cầu bắt buộc để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, huyện Thọ Xuân ban hành các văn bản chỉ đạo, tập trung củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn vững chắc. Cùng với đó, huy động toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác quân sự, quốc phòng; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng xử lý tốt mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, tạo môi trường ổn định góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Thời gian tới sẽ huyện tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân