Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên địa bàn Thọ Xuân

Ngày 07/12/2020 16:13:00

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân và cấp ủy cơ sở đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Kịp thời đưa nghị quyết của đảng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần quan trọng và quyết định việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Ban Thường vụ, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã nhận thức sâu sắc và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Theo đó công tác chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết cho cho hội nghị triển khai, học tập nghị quyết được các cấp ủy coi trọng, đồng thời phân công báo cáo viên chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung quán triệt. Các cấp ủy đều chủ động triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết; hình thức tổ chức đã có sự đổi mới, phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Về cơ bản, các hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng từ huyện đến cơ sở được thực hiện theo đúng thời gian kế hoạch đề ra. Tỷ lệ tham gia học tập, quán triệt tại hội nghị dành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện luôn đạt trên 97%; tại cấp ủy cơ sở đạt tỷ lệ trên 94%; lớp cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đạt tỷ lệ 95%; MTTQ và các đoàn thể xã, thị trấn đạt tỷ lệ 80%. Các đối tượng khác giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm triển khai như: Khối các Trường THPT được tổ chức thành lớp học tập trung tại Trung tâm hội nghị huyện với trên 300 cán bộ, giáo viên tham gia; tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết, định kỳ 6 tháng/1 lần cập nhật kiến thức mới đến đội ngũ cán bộ quản lý các trường học trên toàn huyện; tổ chức triển khai đến đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, đạt tỷ lệ 100%.

Qua theo dõi, tổng hợp kết quả và chất lượng học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng, đặc biệt là triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết các hội nghị trung ương khóa XII; nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cho thấy: Phần lớn các báo cáo viên đều có sự trăn trở, tìm tòi, nghiên cứu, chuẩn bị khá tốt nội dung của Nghị quyết để truyền đạt, quá trình truyền đạt đã nêu bật được nội dung, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết; đối với cán bộ, đảng viên, đa số đều thực hiện nghiêm túc, tập trung chú ý lắng nghe, phần lớn cán bộ, đảng viên đều nhận thức được tính cấp bách của việc học tập và triển khai thực hiện nghị quyết; nhiều đồng chí đã ghi chép cẩn thận làm cơ sở để viết bài thu hoạch. Đa số các xã, thị trấn có đảng viên tham gia học tập đạt trên 80%. Tiêu biểu có một số đơn vị đạt tỷ lệ cao trên 95%...

Tuy nhiên, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên địa bàn thời gian qua vẫn còn tồn tại hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc tổ chức học tập, tuyên truyền, thực hiện nghị quyết, chỉ thị; vai trò lãnh đạo của một số tổ chức Đảng trong tổ chức thực hiện nghị quyết chưa cao. Báo cáo viên chưa coi trọng đến việc quán triệt nhiệm vụ giải pháp chương trình hành động, liên hệ lý luận, thực tiễn, giải đáp thắc mắc còn hạn chế, cách thức tổ chức thực hiện, ít thảo luận, đối thoại, không sinh động…

Xuất phát từ nhận thức và yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy Đảng, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, tạo tiền đề cho sự thành công trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống. Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt; kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Nội dung kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết phải sát thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chuẩn bị và tổ chức thật tốt quy trình học tập, các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức hội nghị. Đối với báo cáo viên chủ động nghiên cứu kỹ nội dung, chuẩn bị đề cương triển khai đúng tinh thần, nội dung nghị quyết và liên hệ thực tiễn sát với tình hình địa phương, đơn vị. Trong quá trình triển khai phải làm rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết, những vấn đề cơ bản, chủ yếu và mới trong nghị quyết, hạn chế đến mức thấp nhất cách truyền đạt theo kiểu đọc văn bản, ít liên hệ thực tiễn. Tại các hội nghị triển khai nghị quyết, giành thời gian để đại biểu thảo luận chương trình, kế hoạch hành động; phải chuẩn bị kỹ nội dung gợi ý, định hướng các vấn đề cần tập trung thảo luận tại hội nghị cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Chương trình, kế hoạch phải xác định rõ nội dung, thời gian thực hiện, phân công công tác cụ thể để thực hiện nghị quyết nhằm tạo được sự chuyển biến rõ rệt, có bước đột phá về một lĩnh vực, một mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo dõi quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập nghị quyết. Đối với các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức do điều kiện công tác hoặc lý do khác chưa tham gia học tập thì tổ chức học bù tại một lớp khác. Tùy theo nội dung, tính chất của từng nghị quyết, chỉ thị…và yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên để lựa chọn hình thức quán triệt, học tập phù hợp, linh hoạt. Công tác này còn được lồng ghép với các hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như trang thông tin điện tử huyện, hệ thống đài truyền thanh tạo hiệu ứng, sức lan tỏa sâu rộng; các TCCS Đảng có thể soạn thảo nội dung riêng dưới dạng hỏi - đáp phù hợp với trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở, như thế, cán bộ, đảng viên mới nắm bắt, nhận thức tốt và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể ở địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc viết bài thu hoạch sau khi học tập nghị quyết. Nội dung bài thu hoạch ngắn, gọn, trọng tâm, có liên hệ thực tiễn tình hình địa phương, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời tổ chức chấm, nhận xét, đánh giá và thông báo kết quả đến cấp ủy, chi bộ và đảng viên; kết quả bài thu hoạch là tiêu chí xếp loại đảng viên cuối năm.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên địa bàn Thọ Xuân

Đăng lúc: 07/12/2020 16:13:00 (GMT+7)

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân và cấp ủy cơ sở đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Kịp thời đưa nghị quyết của đảng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần quan trọng và quyết định việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Ban Thường vụ, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã nhận thức sâu sắc và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Theo đó công tác chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết cho cho hội nghị triển khai, học tập nghị quyết được các cấp ủy coi trọng, đồng thời phân công báo cáo viên chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung quán triệt. Các cấp ủy đều chủ động triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết; hình thức tổ chức đã có sự đổi mới, phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Về cơ bản, các hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng từ huyện đến cơ sở được thực hiện theo đúng thời gian kế hoạch đề ra. Tỷ lệ tham gia học tập, quán triệt tại hội nghị dành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện luôn đạt trên 97%; tại cấp ủy cơ sở đạt tỷ lệ trên 94%; lớp cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đạt tỷ lệ 95%; MTTQ và các đoàn thể xã, thị trấn đạt tỷ lệ 80%. Các đối tượng khác giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm triển khai như: Khối các Trường THPT được tổ chức thành lớp học tập trung tại Trung tâm hội nghị huyện với trên 300 cán bộ, giáo viên tham gia; tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết, định kỳ 6 tháng/1 lần cập nhật kiến thức mới đến đội ngũ cán bộ quản lý các trường học trên toàn huyện; tổ chức triển khai đến đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, đạt tỷ lệ 100%.

Qua theo dõi, tổng hợp kết quả và chất lượng học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng, đặc biệt là triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết các hội nghị trung ương khóa XII; nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cho thấy: Phần lớn các báo cáo viên đều có sự trăn trở, tìm tòi, nghiên cứu, chuẩn bị khá tốt nội dung của Nghị quyết để truyền đạt, quá trình truyền đạt đã nêu bật được nội dung, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết; đối với cán bộ, đảng viên, đa số đều thực hiện nghiêm túc, tập trung chú ý lắng nghe, phần lớn cán bộ, đảng viên đều nhận thức được tính cấp bách của việc học tập và triển khai thực hiện nghị quyết; nhiều đồng chí đã ghi chép cẩn thận làm cơ sở để viết bài thu hoạch. Đa số các xã, thị trấn có đảng viên tham gia học tập đạt trên 80%. Tiêu biểu có một số đơn vị đạt tỷ lệ cao trên 95%...

Tuy nhiên, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên địa bàn thời gian qua vẫn còn tồn tại hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc tổ chức học tập, tuyên truyền, thực hiện nghị quyết, chỉ thị; vai trò lãnh đạo của một số tổ chức Đảng trong tổ chức thực hiện nghị quyết chưa cao. Báo cáo viên chưa coi trọng đến việc quán triệt nhiệm vụ giải pháp chương trình hành động, liên hệ lý luận, thực tiễn, giải đáp thắc mắc còn hạn chế, cách thức tổ chức thực hiện, ít thảo luận, đối thoại, không sinh động…

Xuất phát từ nhận thức và yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy Đảng, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, tạo tiền đề cho sự thành công trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống. Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt; kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Nội dung kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết phải sát thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chuẩn bị và tổ chức thật tốt quy trình học tập, các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức hội nghị. Đối với báo cáo viên chủ động nghiên cứu kỹ nội dung, chuẩn bị đề cương triển khai đúng tinh thần, nội dung nghị quyết và liên hệ thực tiễn sát với tình hình địa phương, đơn vị. Trong quá trình triển khai phải làm rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết, những vấn đề cơ bản, chủ yếu và mới trong nghị quyết, hạn chế đến mức thấp nhất cách truyền đạt theo kiểu đọc văn bản, ít liên hệ thực tiễn. Tại các hội nghị triển khai nghị quyết, giành thời gian để đại biểu thảo luận chương trình, kế hoạch hành động; phải chuẩn bị kỹ nội dung gợi ý, định hướng các vấn đề cần tập trung thảo luận tại hội nghị cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Chương trình, kế hoạch phải xác định rõ nội dung, thời gian thực hiện, phân công công tác cụ thể để thực hiện nghị quyết nhằm tạo được sự chuyển biến rõ rệt, có bước đột phá về một lĩnh vực, một mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo dõi quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập nghị quyết. Đối với các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức do điều kiện công tác hoặc lý do khác chưa tham gia học tập thì tổ chức học bù tại một lớp khác. Tùy theo nội dung, tính chất của từng nghị quyết, chỉ thị…và yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên để lựa chọn hình thức quán triệt, học tập phù hợp, linh hoạt. Công tác này còn được lồng ghép với các hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như trang thông tin điện tử huyện, hệ thống đài truyền thanh tạo hiệu ứng, sức lan tỏa sâu rộng; các TCCS Đảng có thể soạn thảo nội dung riêng dưới dạng hỏi - đáp phù hợp với trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở, như thế, cán bộ, đảng viên mới nắm bắt, nhận thức tốt và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể ở địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc viết bài thu hoạch sau khi học tập nghị quyết. Nội dung bài thu hoạch ngắn, gọn, trọng tâm, có liên hệ thực tiễn tình hình địa phương, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời tổ chức chấm, nhận xét, đánh giá và thông báo kết quả đến cấp ủy, chi bộ và đảng viên; kết quả bài thu hoạch là tiêu chí xếp loại đảng viên cuối năm.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân