Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 24/12/2020 15:02:07

Sáng 24/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có đại diện UBKT Tỉnh uỷ; đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Thanh tra huyện; Bí thư Đảng uỷ, Bí thư các chi bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ trực thuộc; các tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2020.

Năm 2020, cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBKT Huyện uỷ đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình. Phương thức tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên; việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT cơ sở đi vào nề nếp hơn, một số đơn vị thực hiện tốt như: Trường Xuân, Thọ Hải, Xuân Sinh, Xuân Hoà, Chi bộ Toà án, Chi bộ BHXH huyện...

Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ từ huyện đến cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2025; việc chấp hành quy chế làm việc; sửa chữa, khắc phục hạn chế, yếu kém đã chỉ ra; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Công tác nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm, phát hiện và chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn cho cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tiếp nhận, chỉ đạo, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem xét, kết luận và xử lý đúng mức các trường hợp vi phạm. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm đã góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững ổn định tình hình và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và toàn huyện năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh: Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện; là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ chính trị đặt ra cho các cấp ủy, tổ chức đảng rất lớn, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, vừa phải chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần phải tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác chấp hành; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng đều về chất lượng kiểm tra, giám sát giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, điển hình tốt, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường chỉ đạo cơ sở, chủ động bám, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết những đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nghiêm túc thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự ứng cử Đại biểu HĐND các cấp. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy triển khai, tổ chức thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện, giai đoạn 2021 - 2025" và Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nêu rõ: Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp phải được triển khai thực hiện toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng, theo nhiệm vụ cấp ủy giao. Chủ động, tiến hành thường xuyên, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với đột xuất, theo chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; kịp thời phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng kiểm tra các cấp. Trên cơ sở Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và của cấp ủy cấp mình, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, UBKT xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp năm 2021 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp có hiệu quả giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT với các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng, của MTTQ và các đoàn thể cấp huyện và cơ sở trong năm 2021. Cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh và sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, cập nhật kiến thức, quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, đảm bảo tiến độ và chất lượng, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cấp trên.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 5 tập thể và 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đăng lúc: 24/12/2020 15:02:07 (GMT+7)

Sáng 24/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có đại diện UBKT Tỉnh uỷ; đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Thanh tra huyện; Bí thư Đảng uỷ, Bí thư các chi bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ trực thuộc; các tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2020.

Năm 2020, cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBKT Huyện uỷ đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình. Phương thức tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên; việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT cơ sở đi vào nề nếp hơn, một số đơn vị thực hiện tốt như: Trường Xuân, Thọ Hải, Xuân Sinh, Xuân Hoà, Chi bộ Toà án, Chi bộ BHXH huyện...

Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ từ huyện đến cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2025; việc chấp hành quy chế làm việc; sửa chữa, khắc phục hạn chế, yếu kém đã chỉ ra; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Công tác nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm, phát hiện và chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn cho cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tiếp nhận, chỉ đạo, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem xét, kết luận và xử lý đúng mức các trường hợp vi phạm. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm đã góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững ổn định tình hình và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và toàn huyện năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh: Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện; là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ chính trị đặt ra cho các cấp ủy, tổ chức đảng rất lớn, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, vừa phải chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần phải tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác chấp hành; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng đều về chất lượng kiểm tra, giám sát giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, điển hình tốt, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường chỉ đạo cơ sở, chủ động bám, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết những đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nghiêm túc thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự ứng cử Đại biểu HĐND các cấp. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy triển khai, tổ chức thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện, giai đoạn 2021 - 2025" và Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nêu rõ: Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp phải được triển khai thực hiện toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng, theo nhiệm vụ cấp ủy giao. Chủ động, tiến hành thường xuyên, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với đột xuất, theo chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; kịp thời phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng kiểm tra các cấp. Trên cơ sở Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và của cấp ủy cấp mình, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, UBKT xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp năm 2021 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp có hiệu quả giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT với các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng, của MTTQ và các đoàn thể cấp huyện và cơ sở trong năm 2021. Cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh và sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, cập nhật kiến thức, quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, đảm bảo tiến độ và chất lượng, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cấp trên.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 5 tập thể và 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân