Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hiệu quả từ việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở Đảng bộ xã Tây Hồ

Ngày 03/12/2020 08:19:24

Những năm qua, kinh tế- xã hội của xã Tây Hồ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Xã đã được huyện thẩm định hoàn thành xã NTM nâng cao năm 2020 và hiện nay đang được các Sở, ngành cấp tỉnh thẩm định. Đó chính là kết quả của việc đoàn kết, cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương. Trong đó, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" luôn được chú trọng. Việc làm đó, đã tác động tích cực đến toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn, thể hiện cụ thể ở tác phong, lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Qua trao đổi với đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tây Hồ, chúng tôi được biết: Sau khi tiếp thu tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM", các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể; Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai học tập chỉ thị, nội dung các chuyên đề theo hàng năm. Các tập thể và mỗi cán bộ đảng viên đều đăng ký nội dung học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân. Cùng với đó, để việc học và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã; tổ chức hội nghị chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lồng ghép trong các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể; tại các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở và sinh hoạt định kỳ của các tổ chức, đoàn thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua khác. Các đơn vị, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào thi đua để đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân tham gia học tập và làm theo Bác, gắn với công việc chuyên môn và các hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Các trường học phát động phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. MTTQ và các đoàn thể xây dựng các mô hình, phong trào hưởng ứng học tập và làm theo lời Bác như: MTTQ xã gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với phong trào thực hành tiết kiệm, quyên góp tiền để hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo. Hội CCB với phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”. Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu". v.v....Song song với đó, Tây Hồ đã chú trọng việc sơ kết, tổng kết, biểu dương. Cụ thể, hàng năm, Đảng ủy tổ chức sơ kết và biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. Tiêu biểu như chi bộ thôn Nam Thượng; cá nhân chị Lê Thị Thắm, thôn Nam Thượng; anh Phùng Xuân Nhân, thôn Hội Hiền ....

Có thể nói, từ việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã đoàn kết thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, ATTP trên địa bàn; tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đến nay đạt 99,5%; Tổng thu ngân sách hằng năm đạt trên 13,6 tỷ đồng; bình quân thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt 46 triệu đồng/người/năm.Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,65% năm 2020. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được tăng cường; QP - AN được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt địa phương đã được huyện thẩm định đạt xã NTM nâng cao năm 2020 và hiện nay đã được 15/19 Sở ngành cấp tỉnh thẩm định và đánh giá đạt.

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Tây Hồ cũng còn một số hạn chế, đó là: Việc cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên nội dung đăng ký còn chung chung; một số chi bộ đưa nội dung học tập các chuyên đề về đạo đức HCM vào sinh hoạt thường kỳ chưa thường xuyên; Công tác tuyên truyền của MTTQ, các đoàn thể chưa được đổi mới, chưa đi vào chiều sâu, từ đó mô hình trong đoàn viên, hội viên và nhân dân còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thời gian tới, Đảng bộ xã Tây Hồ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và lồng ghép việc học tập, làm theo Bác trong các phong trào thi đua, hoạt động chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập Chỉ thị ở các chi bộ, của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Từ những kết quả đã đạt được, cùng với giải pháp nêu trên, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Tây Hồ sẽ đạt nhiều kết quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng tại địa phương./

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Hiệu quả từ việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở Đảng bộ xã Tây Hồ

Đăng lúc: 03/12/2020 08:19:24 (GMT+7)

Những năm qua, kinh tế- xã hội của xã Tây Hồ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Xã đã được huyện thẩm định hoàn thành xã NTM nâng cao năm 2020 và hiện nay đang được các Sở, ngành cấp tỉnh thẩm định. Đó chính là kết quả của việc đoàn kết, cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương. Trong đó, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" luôn được chú trọng. Việc làm đó, đã tác động tích cực đến toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn, thể hiện cụ thể ở tác phong, lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Qua trao đổi với đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tây Hồ, chúng tôi được biết: Sau khi tiếp thu tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM", các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể; Đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai học tập chỉ thị, nội dung các chuyên đề theo hàng năm. Các tập thể và mỗi cán bộ đảng viên đều đăng ký nội dung học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân. Cùng với đó, để việc học và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã; tổ chức hội nghị chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lồng ghép trong các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể; tại các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở và sinh hoạt định kỳ của các tổ chức, đoàn thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua khác. Các đơn vị, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào thi đua để đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân tham gia học tập và làm theo Bác, gắn với công việc chuyên môn và các hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Các trường học phát động phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. MTTQ và các đoàn thể xây dựng các mô hình, phong trào hưởng ứng học tập và làm theo lời Bác như: MTTQ xã gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với phong trào thực hành tiết kiệm, quyên góp tiền để hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo. Hội CCB với phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”. Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu". v.v....Song song với đó, Tây Hồ đã chú trọng việc sơ kết, tổng kết, biểu dương. Cụ thể, hàng năm, Đảng ủy tổ chức sơ kết và biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. Tiêu biểu như chi bộ thôn Nam Thượng; cá nhân chị Lê Thị Thắm, thôn Nam Thượng; anh Phùng Xuân Nhân, thôn Hội Hiền ....

Có thể nói, từ việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã đoàn kết thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, ATTP trên địa bàn; tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đến nay đạt 99,5%; Tổng thu ngân sách hằng năm đạt trên 13,6 tỷ đồng; bình quân thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt 46 triệu đồng/người/năm.Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,65% năm 2020. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được tăng cường; QP - AN được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt địa phương đã được huyện thẩm định đạt xã NTM nâng cao năm 2020 và hiện nay đã được 15/19 Sở ngành cấp tỉnh thẩm định và đánh giá đạt.

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Tây Hồ cũng còn một số hạn chế, đó là: Việc cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên nội dung đăng ký còn chung chung; một số chi bộ đưa nội dung học tập các chuyên đề về đạo đức HCM vào sinh hoạt thường kỳ chưa thường xuyên; Công tác tuyên truyền của MTTQ, các đoàn thể chưa được đổi mới, chưa đi vào chiều sâu, từ đó mô hình trong đoàn viên, hội viên và nhân dân còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thời gian tới, Đảng bộ xã Tây Hồ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và lồng ghép việc học tập, làm theo Bác trong các phong trào thi đua, hoạt động chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập Chỉ thị ở các chi bộ, của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Từ những kết quả đã đạt được, cùng với giải pháp nêu trên, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Tây Hồ sẽ đạt nhiều kết quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng tại địa phương./

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân