Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Ban Chỉ đạo 35 huyện Thọ Xuân: Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Đăng lúc: 08:35:02 14/01/2021 (GMT+7)

Chiều 13/1/2021, Ban chỉ đạo 35 huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện, thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 huyện.

                

          Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 35 huyện đã báo cáo kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, Ban chỉ đạo 35 của huyện đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 53 của Ban Bí thư được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được tập trung chú trọng thực hiện; Công tác thông tin, tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện có hiệu quả. Đài truyền thanh huyện và cơ sở tăng thời lượng phát sóng, mở các chuyên mục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, nhất là việc triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng được tăng cường. Công tác đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch được thực hiện hiệu quả. Tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

         

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua, đồng thời thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

         

          Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu một thập kỷ mới và một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước; năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với xu thế phát triển chung của tỉnh, của đất nước, huyện có những thời cơ thuận lợi mới, song vẫn còn không ít những khó khăn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Cơ quan Thường trực BCĐ 35 huyện làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động thực sự có hiệu quả. Chủ động, tích cực, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đặc biệt là trên không gian mạng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú bằng những nội dung cụ thể, sát thực. Tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Kết luận số 53 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 211 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên. Chủ động nắm tình hình cơ sở, tình hình nhân dân. UBMTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối, của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện. Thành viên Ban chỉ đạo 35 huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, ổn định tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân