Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
877
Hôm qua:
1159
Tuần này:
2036
Tháng này:
22851
Tất cả:
762782

Thị trấn Thọ Xuân thực hiện các giải pháp đảm bảo công tác vệ sinh môi trường

Ngày 14/09/2018 08:59:21

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, thời gian qua, thị trấn Thọ Xuân đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp và đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng thị trấn Thọ Xuân ngày càng xanh - sạch

Một đoạn đường của thị trấn Thọ Xuân

Qua trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Thọ Xuân Ngô Văn Hùng, chúng tôi được biết: Thực hiện CT 02 ngày 24/12/2015 của BTV HU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; NQ 05 ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, cũng như nhiều địa phương khác trong huyện, TT Thọ Xuân đã thành lập Ban BCĐ, xây dựng chương trình hành động cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, thị trấn Thọ Xuân đã tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, phát động phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp, duy trì thường xuyên việc thu gom rác thải trong khu dân cư và tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đặc biệt, địa phương đã đưa nội dung công tác VSMT vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và là một trong những tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. Với các giải pháp cụ thể trên, thời gian qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn TT Thọ Xuân đã có sự chuyển biến rõ nét, không có tụ điểm gây ô nhiễm môi trường; nhận thức của nhân dân về VSMT được nâng lên và đã tích tham gia việc giữ gìn vệ sinh chung, đóng phí vệ sinh môi trường đầy đủ

Người dân tự giác thu gom rác, đường phố phong quang, sạch đẹp

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân thời gian qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác VSMT ở một số tuyến đường, ngõ, cống rãnh thoát nước ở một số khu phố chưa được dọn dẹp, khơi thông thường xuyên; việc thực hiện phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; công tác quản lý nhà nước về VSMT còn yếu kém, chưa có biện pháp và chế tài cụ thể để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về VSMT; Việc phân loại rác thải trong nhân dân còn nhiều bất cập, ý thức về vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại trên, đặc biệt để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn ngày càng sạch, đẹp TT Thọ Xuân đã đề ra các giải pháp cụ thể, như tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả CT số 02 của BTV HU và NQ số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác VSMT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Tiếp tục duy trì có hiệu quả phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp"; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác BVMT. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những tập thể, các nhân có hành vi vi phạm về môi trường, từ đó xây dựng cảnh quan môi trường của địa phương ngày càng sạch - đẹp.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Thị trấn Thọ Xuân thực hiện các giải pháp đảm bảo công tác vệ sinh môi trường

Đăng lúc: 14/09/2018 08:59:21 (GMT+7)

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, thời gian qua, thị trấn Thọ Xuân đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp và đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng thị trấn Thọ Xuân ngày càng xanh - sạch

Một đoạn đường của thị trấn Thọ Xuân

Qua trao đổi với đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Thọ Xuân Ngô Văn Hùng, chúng tôi được biết: Thực hiện CT 02 ngày 24/12/2015 của BTV HU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; NQ 05 ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, cũng như nhiều địa phương khác trong huyện, TT Thọ Xuân đã thành lập Ban BCĐ, xây dựng chương trình hành động cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, thị trấn Thọ Xuân đã tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, phát động phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp, duy trì thường xuyên việc thu gom rác thải trong khu dân cư và tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đặc biệt, địa phương đã đưa nội dung công tác VSMT vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và là một trong những tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. Với các giải pháp cụ thể trên, thời gian qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn TT Thọ Xuân đã có sự chuyển biến rõ nét, không có tụ điểm gây ô nhiễm môi trường; nhận thức của nhân dân về VSMT được nâng lên và đã tích tham gia việc giữ gìn vệ sinh chung, đóng phí vệ sinh môi trường đầy đủ

Người dân tự giác thu gom rác, đường phố phong quang, sạch đẹp

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân thời gian qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác VSMT ở một số tuyến đường, ngõ, cống rãnh thoát nước ở một số khu phố chưa được dọn dẹp, khơi thông thường xuyên; việc thực hiện phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; công tác quản lý nhà nước về VSMT còn yếu kém, chưa có biện pháp và chế tài cụ thể để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về VSMT; Việc phân loại rác thải trong nhân dân còn nhiều bất cập, ý thức về vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại trên, đặc biệt để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn ngày càng sạch, đẹp TT Thọ Xuân đã đề ra các giải pháp cụ thể, như tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả CT số 02 của BTV HU và NQ số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác VSMT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Tiếp tục duy trì có hiệu quả phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp"; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác BVMT. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những tập thể, các nhân có hành vi vi phạm về môi trường, từ đó xây dựng cảnh quan môi trường của địa phương ngày càng sạch - đẹp.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân