Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1102
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5182
Tháng này:
25997
Tất cả:
765928

Huyện Thọ Xuân triển khai Kế hoạch và phát động cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”

Ngày 27/12/2018 10:10:04

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai Kế hoạch và phát động cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương” trên địa bàn toàn huyện.

Đền thờ Đức vua Lê Hoàn tại xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân

Theo đó, Kế hoạch đã nêu rõ mục đích yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi cũng như những giá trị lịch sử và sự cần thiết đối với quá trình phát triển hiện nay. Do vậy việc phát động cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương” đến cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân là người Thọ Xuân đang sinh sống, làm việc trong và ngoài huyện, người huyện ngoài, tỉnh ngoài đang sinh sống, công tác tại Thọ Xuân, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện biết, có quyền tự hào về miền đất, con người và sự ra đời của 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Qua đó tạo nên động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền, mỗi người dân Thanh Hóa vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành “ Tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Nội dung cuộc thi “ Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương” đã được Ban Tổ chức biên soạn và hướng dẫn chi tiết. Hình thức thi của mỗi bài thi có 2 phần: thi trắc nghiệm có câu hỏi kèm theo và thi viết ở câu hỏi cuối, khuyến khích tính sáng tạo, khai thác tối đa các nguồn tư liệu để làm phong phú các tác phẩm dự thi, chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính rõ ràng, sạch sẽ, dễ đọc, dễ hiểu. Không hạn chế việc sử dụng hình ảnh để minh họa thêm bài dự thi viết.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo cuộc thi, các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn cần là tốt công tác triển khai, tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi và tham gia với tinh thần, trí tuệ cao nhất.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

HUYỆN ỦY THỌ XUÂN

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TÌM HIỂU 990 NĂM DANH XƯNG THANH HÓA VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

*

Số 01 - KH/BTC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thọ Xuân, ngày 27 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương"

-----

Thực hiện Kết luận số 399-KL/TU, ngày 07/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch tổ chức các hoạt động tiến tới Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa; Quyết định số 1092-QĐ/HU, ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương", Ban Tổ chức cuộc thi xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hiểu biết, tự hào về miền đất, con người và sự ra đời của 990 năm (1029 - 2019) Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, con người và vùng đất xứ Thanh sự xuất hiện của Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Qua đó, phát huy truyền thống tốt đẹp, lòng tự hào về vùng đất, con người xứ Thanh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương giàu đẹp, văn minh.

2. Yêu cầu

Cuộc thi cần được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực; tuyên truyền và quảng bá hình ảnh về miền đất và người xứ Thanh đến mọi tầng lớp nhân dân trong huyện, trong tỉnh, với bạn bè trong nước, ngoài nước. Qua đó, nhân lên niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

2. Nội dung: Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (có bộ câu hỏi gửi kèm theo).

3. Hình thức thi: Thi viết và thi trắc nghiệm (có Thể lệ cuộc thi kèm theo).

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Thời gian làm bài thi

Bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức cuộc thi công bố Thể lệ cuộc thi.

2. Cấp xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị

Ban Tổ chức cuộc thi cấp cơ sở thành lập Ban giám khảo, tổ chức chấm, lựa chọn tối đa 05 bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 28/02/2019).

3. Cấp huyện

- Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện thành lập Ban giám khảo, tổ chức chấm, lựa chọn tối đa 10 bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (trước ngày 15/3/2019).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Là cơ quan Thường trực cuộc thi cấp huyện, có nhiệm vụ thu nhận bài thi, tham mưu tổng hợp định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện ở cơ sở với Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền thanh huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, Hội khoa học Lịch sử Thọ Xuân - Yên Định triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi sâu rộng trong hệ thống và trong các tầng lớp nhân dân.

- Tham mưu cho Ban Tổ chức cuộc thi thành lập Ban giám khảo, tổ Thư ký để thực hiện các nhiệm vụ do Ban Tổ chức cuộc thi phân công.

- Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cuộc thi ở địa phương, đơn vị và thường xuyên thông tin, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và kết quả cuộc thi về bộ phận thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Tham mưu Tổng kết cuộc thi cấp huyện và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh theo đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Huyện ủy lập dự trù kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất báo cáo Thường trực Huyện ủy để tổ chức cuộc thi cấp huyện.

2. Đối với các phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện

Các phòng, ngành có liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện chỉ đạo các đầu mối trực thuộc triển khai cuộc thi nghiêm túc, đúng tiến độ.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện: Huy động toàn thể các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tích cực tham gia, tạo nên phong trào sâu rộng trong toàn hệ thống; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và chỉ đạo các nhà trường vận động đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tham gia cuộc thi.

3. Các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị

Ban tuyên giáo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức cuộc thi; xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp cơ sở, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các trường học trên địa bàn triển khai cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn. Cụ thể:

+ Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cuộc thi ở địa phương, đơn vị và thường xuyên thông tin, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và kết quả cuộc thi về bộ phận thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

+ Tổng kết cuộc thi cấp xã, thị trấn, đảng uỷ, chi ủy trực thuộc và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện theo đúng thời gian quy định.

4. Công tác tuyên truyền cho cuộc thi

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo Đài Truyền thanh, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, MTTQ và các đoàn thể huyện, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho cuộc thi.

- Đài Truyền thanh huyện hướng dẫn Đài truyền thanh cơ sở tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên mục Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương" trên Cổng thông tin điện tử huyện để thường xuyên tuyên truyền, cung cấp tài liệu, đề cương câu hỏi, phản ánh tình hình về tiến độ và kết quả cuộc thi trên địa bàn huyện; đưa tin và ghi hình trực tiếp chương trình tổng kết và trao giải thưởng của cuộc thi.

5. Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi

5.1. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Trưởng ban.

- Phụ trách chung các mặt công tác của Ban Tổ chức cuộc thi, chỉ đạo toàn diện công tác triển khai kế hoạch, xây dựng thể lệ, các mặt công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết cuộc thi ở các cấp, các ngành trong toàn huyện; phân công cán bộ giúp việc cho Ban Tổ chức cuộc thi; cử lãnh đạo, cán bộ tham gia Ban Giám khảo cuộc thi chung kết cấp huyện.

- Phân công cán bộ Ban Tuyên giáo, Trung tâm BDCT theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức triển khai cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

5.2. Đồng chí Lê Huy Nhị, Huyện ủy viên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Phó ban.

- Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ngành, đơn vị cùng cấp tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi khối trường học về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Xuân Bái, Thọ Xương, Thị trấn Lam Sơn, Xuân Lam, Thọ Lâm.

5.3. Đồng chí Lê Văn Bốn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Thành viên.

- Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, thể lệ tổ chức cuộc thi trong toàn huyện; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tham mưu cho cấp ủy triển khai cuộc thi; chỉ đạo công tác tuyên truyền cuộc thi; thu nhận bài thi; xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết cuộc thi cấp huyện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai cuộc thi và tiến độ, kết quả tổ chức cuộc thi trên Đài Truyền thanh, Cổng thông tin điện tử huyện.

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả tổ chức triển khai cuộc thi toàn huyện về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Thọ Diên, Thọ Hải, Xuân Hòa, Xuân Quang, Xuân Giang, Xuân Hưng.

5.4. Đồng chí Phan Thanh Dũng, Huyện ủy viên - Bí thư Huyện Đoàn - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên toàn huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo và các phòng, ngành liên quan tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống tổ chức Đoàn về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ Huyện đoàn theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Xuân Trường, Thị trấn Thọ Xuân, Hạnh Phúc, Xuân Thành, Thọ Nguyên, Xuân Khánh.

5.5. Đồng chí Nguyễn Thành Luân, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Thành viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Công đoàn cơ sở tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Liên đoàn Lao động về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ Liên đoàn Lao động huyện theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Xuân Phú, Xuân Thắng, thị trấn Sao Vàng, Xuân Sơn, Xuân Giang, Xuân Phong.

5.6. Đồng chí Mai Thị Mùi, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Thành viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Hội về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Xuân Thiên, Quảng Phú, Thọ Lộc, Tây Hồ, Nam Giang, Bắc Lương.

5.7. Đồng chí Trịnh Trung Tuyến, Phó trưởng Đài Truyền thanh huyện - Thành viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai cuộc thi và tiến độ, kết quả tổ chức cuộc thi trên sóng phát thanh từ huyện đến cơ sở theo các nội dung quy định tại mục 4.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch để đưa chuyên mục Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương" trên Cổng thông tin điện tử huyện; đưa tin và ghi hình trực tiếp chương trình tổng kết và trao giải thưởng của cuộc thi.

5.8. Đồng chí Đỗ Đình Tám, Huyện ủy viên - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin - Thành viên.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền về thể lệ, nội dung, tiến độ và kết quả cuộc thi.

- Phân công cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Xuân Châu, Thọ Thắng, Xuân Tín, Phú Yên, Xuân Lập, Thọ Lập.

5.9. Đồng chí Đỗ Văn Triệu, Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện - Thành viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ UB MTTQ huyện theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Xuân Yên, Xuân Lai, Xuân Minh, Xuân Vinh, Xuân Tân, Thọ Trường.

5.10. Đồng chí Lê Quốc Ẩm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Thành viên.

Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Hội cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện.

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

kiêm

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Nguyễn Xuân Hải

Huyện Thọ Xuân triển khai Kế hoạch và phát động cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”

Đăng lúc: 27/12/2018 10:10:04 (GMT+7)

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai Kế hoạch và phát động cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương” trên địa bàn toàn huyện.

Đền thờ Đức vua Lê Hoàn tại xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân

Theo đó, Kế hoạch đã nêu rõ mục đích yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi cũng như những giá trị lịch sử và sự cần thiết đối với quá trình phát triển hiện nay. Do vậy việc phát động cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương” đến cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân là người Thọ Xuân đang sinh sống, làm việc trong và ngoài huyện, người huyện ngoài, tỉnh ngoài đang sinh sống, công tác tại Thọ Xuân, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện biết, có quyền tự hào về miền đất, con người và sự ra đời của 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Qua đó tạo nên động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền, mỗi người dân Thanh Hóa vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành “ Tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Nội dung cuộc thi “ Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương” đã được Ban Tổ chức biên soạn và hướng dẫn chi tiết. Hình thức thi của mỗi bài thi có 2 phần: thi trắc nghiệm có câu hỏi kèm theo và thi viết ở câu hỏi cuối, khuyến khích tính sáng tạo, khai thác tối đa các nguồn tư liệu để làm phong phú các tác phẩm dự thi, chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính rõ ràng, sạch sẽ, dễ đọc, dễ hiểu. Không hạn chế việc sử dụng hình ảnh để minh họa thêm bài dự thi viết.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo cuộc thi, các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn cần là tốt công tác triển khai, tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi và tham gia với tinh thần, trí tuệ cao nhất.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

HUYỆN ỦY THỌ XUÂN

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TÌM HIỂU 990 NĂM DANH XƯNG THANH HÓA VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

*

Số 01 - KH/BTC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thọ Xuân, ngày 27 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương"

-----

Thực hiện Kết luận số 399-KL/TU, ngày 07/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch tổ chức các hoạt động tiến tới Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa; Quyết định số 1092-QĐ/HU, ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương", Ban Tổ chức cuộc thi xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hiểu biết, tự hào về miền đất, con người và sự ra đời của 990 năm (1029 - 2019) Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, con người và vùng đất xứ Thanh sự xuất hiện của Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Qua đó, phát huy truyền thống tốt đẹp, lòng tự hào về vùng đất, con người xứ Thanh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương giàu đẹp, văn minh.

2. Yêu cầu

Cuộc thi cần được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực; tuyên truyền và quảng bá hình ảnh về miền đất và người xứ Thanh đến mọi tầng lớp nhân dân trong huyện, trong tỉnh, với bạn bè trong nước, ngoài nước. Qua đó, nhân lên niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

2. Nội dung: Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (có bộ câu hỏi gửi kèm theo).

3. Hình thức thi: Thi viết và thi trắc nghiệm (có Thể lệ cuộc thi kèm theo).

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Thời gian làm bài thi

Bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức cuộc thi công bố Thể lệ cuộc thi.

2. Cấp xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị

Ban Tổ chức cuộc thi cấp cơ sở thành lập Ban giám khảo, tổ chức chấm, lựa chọn tối đa 05 bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 28/02/2019).

3. Cấp huyện

- Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện thành lập Ban giám khảo, tổ chức chấm, lựa chọn tối đa 10 bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (trước ngày 15/3/2019).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Là cơ quan Thường trực cuộc thi cấp huyện, có nhiệm vụ thu nhận bài thi, tham mưu tổng hợp định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện ở cơ sở với Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền thanh huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, Hội khoa học Lịch sử Thọ Xuân - Yên Định triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi sâu rộng trong hệ thống và trong các tầng lớp nhân dân.

- Tham mưu cho Ban Tổ chức cuộc thi thành lập Ban giám khảo, tổ Thư ký để thực hiện các nhiệm vụ do Ban Tổ chức cuộc thi phân công.

- Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cuộc thi ở địa phương, đơn vị và thường xuyên thông tin, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và kết quả cuộc thi về bộ phận thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Tham mưu Tổng kết cuộc thi cấp huyện và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh theo đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Huyện ủy lập dự trù kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất báo cáo Thường trực Huyện ủy để tổ chức cuộc thi cấp huyện.

2. Đối với các phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện

Các phòng, ngành có liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện chỉ đạo các đầu mối trực thuộc triển khai cuộc thi nghiêm túc, đúng tiến độ.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện: Huy động toàn thể các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tích cực tham gia, tạo nên phong trào sâu rộng trong toàn hệ thống; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và chỉ đạo các nhà trường vận động đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tham gia cuộc thi.

3. Các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị

Ban tuyên giáo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức cuộc thi; xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp cơ sở, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các trường học trên địa bàn triển khai cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn. Cụ thể:

+ Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cuộc thi ở địa phương, đơn vị và thường xuyên thông tin, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và kết quả cuộc thi về bộ phận thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

+ Tổng kết cuộc thi cấp xã, thị trấn, đảng uỷ, chi ủy trực thuộc và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện theo đúng thời gian quy định.

4. Công tác tuyên truyền cho cuộc thi

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo Đài Truyền thanh, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, MTTQ và các đoàn thể huyện, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho cuộc thi.

- Đài Truyền thanh huyện hướng dẫn Đài truyền thanh cơ sở tăng thời lượng phát sóng, xây dựng chuyên mục Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương" trên Cổng thông tin điện tử huyện để thường xuyên tuyên truyền, cung cấp tài liệu, đề cương câu hỏi, phản ánh tình hình về tiến độ và kết quả cuộc thi trên địa bàn huyện; đưa tin và ghi hình trực tiếp chương trình tổng kết và trao giải thưởng của cuộc thi.

5. Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi

5.1. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Trưởng ban.

- Phụ trách chung các mặt công tác của Ban Tổ chức cuộc thi, chỉ đạo toàn diện công tác triển khai kế hoạch, xây dựng thể lệ, các mặt công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết cuộc thi ở các cấp, các ngành trong toàn huyện; phân công cán bộ giúp việc cho Ban Tổ chức cuộc thi; cử lãnh đạo, cán bộ tham gia Ban Giám khảo cuộc thi chung kết cấp huyện.

- Phân công cán bộ Ban Tuyên giáo, Trung tâm BDCT theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức triển khai cuộc thi tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

5.2. Đồng chí Lê Huy Nhị, Huyện ủy viên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Phó ban.

- Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ngành, đơn vị cùng cấp tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi khối trường học về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Xuân Bái, Thọ Xương, Thị trấn Lam Sơn, Xuân Lam, Thọ Lâm.

5.3. Đồng chí Lê Văn Bốn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Thành viên.

- Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, thể lệ tổ chức cuộc thi trong toàn huyện; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tham mưu cho cấp ủy triển khai cuộc thi; chỉ đạo công tác tuyên truyền cuộc thi; thu nhận bài thi; xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết cuộc thi cấp huyện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai cuộc thi và tiến độ, kết quả tổ chức cuộc thi trên Đài Truyền thanh, Cổng thông tin điện tử huyện.

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả tổ chức triển khai cuộc thi toàn huyện về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Thọ Diên, Thọ Hải, Xuân Hòa, Xuân Quang, Xuân Giang, Xuân Hưng.

5.4. Đồng chí Phan Thanh Dũng, Huyện ủy viên - Bí thư Huyện Đoàn - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên toàn huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo và các phòng, ngành liên quan tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống tổ chức Đoàn về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ Huyện đoàn theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Xuân Trường, Thị trấn Thọ Xuân, Hạnh Phúc, Xuân Thành, Thọ Nguyên, Xuân Khánh.

5.5. Đồng chí Nguyễn Thành Luân, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Thành viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Công đoàn cơ sở tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Liên đoàn Lao động về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ Liên đoàn Lao động huyện theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Xuân Phú, Xuân Thắng, thị trấn Sao Vàng, Xuân Sơn, Xuân Giang, Xuân Phong.

5.6. Đồng chí Mai Thị Mùi, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Thành viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Hội về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Xuân Thiên, Quảng Phú, Thọ Lộc, Tây Hồ, Nam Giang, Bắc Lương.

5.7. Đồng chí Trịnh Trung Tuyến, Phó trưởng Đài Truyền thanh huyện - Thành viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai cuộc thi và tiến độ, kết quả tổ chức cuộc thi trên sóng phát thanh từ huyện đến cơ sở theo các nội dung quy định tại mục 4.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch để đưa chuyên mục Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương" trên Cổng thông tin điện tử huyện; đưa tin và ghi hình trực tiếp chương trình tổng kết và trao giải thưởng của cuộc thi.

5.8. Đồng chí Đỗ Đình Tám, Huyện ủy viên - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin - Thành viên.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền về thể lệ, nội dung, tiến độ và kết quả cuộc thi.

- Phân công cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Xuân Châu, Thọ Thắng, Xuân Tín, Phú Yên, Xuân Lập, Thọ Lập.

5.9. Đồng chí Đỗ Văn Triệu, Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện - Thành viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ UB MTTQ huyện theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Xuân Yên, Xuân Lai, Xuân Minh, Xuân Vinh, Xuân Tân, Thọ Trường.

5.10. Đồng chí Lê Quốc Ẩm - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Thành viên.

Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Hội cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện.

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

kiêm

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Nguyễn Xuân Hải