Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Tiếp tục chấn chỉnh việc huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn toàn huyện Thọ Xuân

Ngày 19/05/2020 10:43:52

Ngày 19/5/2020, UBND huyện Thọ Xuân ra Công văn số 884 /UBND – TCKH về việc tiếp tục chấn chỉnh việc huy động đóng góp của nhân dân gửi Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Toàn văn nội dung như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12/9/2016 của UBND huyện Thọ Xuân về tăng cường quản lý các khoản huy động đóng góp ở các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện;

Trên cơ sở báo cáo đánh giá tồn tại trong công tác quyết toán ngân sách năm 2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch và thực trạng thu việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân tại các xã, thị trấn; để khắc phục hạn chế, thiếu sót, tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc huy động đóng góp trên địa bàn huyện theo đúng quy định của Pháp luật. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, UBND xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

1. UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát lại các khoản thu tại đơn vị theo đúng Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12/9/2016 về việc tăng cường công tác quản lý các khoản huy động đóng góp ở các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

2. Thực hiện tốt công tác thu tại đơn vị, chỉ thực hiện thu các khoản thu theo đúng quy định của nhà nước; triển khai thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý thu cấp xã, mọi khoản thu của xã phải được cập nhật đầy đủ trên phần mềm thu.

- Đối với các khoản thu của UBND xã, thành lập hội đồng xây dựng phương án thu, thông báo thu các khoản thu của xã quản lý: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Hoa lợi công sản từ quỹ đất công; Quỹ phòng chống thiên tai; Huy động đóng góp xây dựng công trình phúc lợi, hạ tầng tại xã, thị trấn.

- Các khoản thu của thôn, làng, khu phố: Lập kế hoạch, dự toán thu - quản lý sử dụng xin chủ trương của UBND xã, tổ chức họp xin ý kiến nhân dân. UBND xã giúp lập phương án thu hộ, thông báo thu hộ các khoản thu của thôn, làng, khu phố, gồm 2 loại quỹ: Quỹ xây dựng hạ tầng của thôn, làng, khu phố và Quỹ hoạt động xã hội của thôn, làng, khu phố. Trưởng thôn, làng, khu phố ký phương án thu và thông báo thu.

- Đối với các khoản huy động của nhân dân phải theo kế hoạch, đề án xin ý kiến nhân dân theo đúng quy định của Pháp lệnh dân chủ số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12/9/2016, hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 06/05/2016 của UBND huyện. Chỉ thực hiện huy động đóng góp khi được nhân dân bàn thống nhất trên 50% cử chi hoặc đại diện hộ gia đình tán thành. Việc huy động thu đóng góp phải công khai phương án thu, mức thu, đối tượng miễn giảm để nhân dân được biết; thực hiện sử dụng đúng mục đích và quyết toán công khai, đúng quy định, không chia đều theo số khẩu đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người già cả, neo đơn và các đối tượng chính sách.

3. UBND các xã, thị trấn rà soát, bãi bỏ ngay các khoản thu không đúng quy định như: quỹ đắp đất dự trữ, bổ sung vật tư PCLB, tiêm phòng gia súc, lúa giống, chỉ đạo sản xuất, quản trang, phạt họp chậm, vệ sinh nội đồng…, dừng ngay việc huy động các quỹ đã được bãi bỏ.

- Đối với các khoản huy động mang tính chất xã hội, từ thiện như: Quỹ quốc phòng – An ninh, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học, Quỹ phụng dưỡng người cao tuổi, Quỹ vì nạn nhân chất động da cam, quỹ ủng hộ người nghèo, Quỹ ủng hộ đồng bào bị bão lụt…phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, không được giao thu bắt buộc (Các khoản thu theo hình thức vận động không thu qua phương án thu của xã, của thôn, làng, khu phố). Các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp tự nguyện trực tiếp cho quỹ. Số tiền thu được mở sổ theo dõi thu – chi, lưu trữ báo cáo Tài chính và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra trực tiếp UBND xã, các ngành các cấp theo qui định hiện hành. Công khai kết quả thu - chi tại cuộc họp cụm dân cư gần nhất.

- Đối với các khoản thu mang tính chất dịch vụ như: Thu bảo vệ đồng điền; quỹ dịch vụ sản xuất nông nghiệp, thủy lợi nội đồng, khuyến nông; Quỹ phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm…do cá nhân cung ứng dịch vụ trực tiếp thu, không tổ chức thu qua chính quyền xã, thôn trên nguyên tắc mức thu tương ứng với lợi ích cung ứng dịch vụ mà người dân được hưởng và phải đảm bảo công khai dân chủ trong dân.

Phụ biểu kèm theo: Danh mục các khoản xã, thôn, làng được huy động đóng góp từ nhân dân; Các khoản thu vận động và các khoản không được thu

4. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật nếu sảy ra tình trạng huy động đóng góp nhân dân sai quy định, gây bức xúc trong nhân dân.

5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại văn bản này; đề xuất xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân còn để sảy ra việc huy động đóng góp của nhân dân sai quy định.
xem chi tiet tai đay

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Thọ Xuân

Tiếp tục chấn chỉnh việc huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn toàn huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 19/05/2020 10:43:52 (GMT+7)

Ngày 19/5/2020, UBND huyện Thọ Xuân ra Công văn số 884 /UBND – TCKH về việc tiếp tục chấn chỉnh việc huy động đóng góp của nhân dân gửi Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Toàn văn nội dung như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12/9/2016 của UBND huyện Thọ Xuân về tăng cường quản lý các khoản huy động đóng góp ở các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện;

Trên cơ sở báo cáo đánh giá tồn tại trong công tác quyết toán ngân sách năm 2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch và thực trạng thu việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân tại các xã, thị trấn; để khắc phục hạn chế, thiếu sót, tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc huy động đóng góp trên địa bàn huyện theo đúng quy định của Pháp luật. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, UBND xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

1. UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát lại các khoản thu tại đơn vị theo đúng Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12/9/2016 về việc tăng cường công tác quản lý các khoản huy động đóng góp ở các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

2. Thực hiện tốt công tác thu tại đơn vị, chỉ thực hiện thu các khoản thu theo đúng quy định của nhà nước; triển khai thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý thu cấp xã, mọi khoản thu của xã phải được cập nhật đầy đủ trên phần mềm thu.

- Đối với các khoản thu của UBND xã, thành lập hội đồng xây dựng phương án thu, thông báo thu các khoản thu của xã quản lý: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Hoa lợi công sản từ quỹ đất công; Quỹ phòng chống thiên tai; Huy động đóng góp xây dựng công trình phúc lợi, hạ tầng tại xã, thị trấn.

- Các khoản thu của thôn, làng, khu phố: Lập kế hoạch, dự toán thu - quản lý sử dụng xin chủ trương của UBND xã, tổ chức họp xin ý kiến nhân dân. UBND xã giúp lập phương án thu hộ, thông báo thu hộ các khoản thu của thôn, làng, khu phố, gồm 2 loại quỹ: Quỹ xây dựng hạ tầng của thôn, làng, khu phố và Quỹ hoạt động xã hội của thôn, làng, khu phố. Trưởng thôn, làng, khu phố ký phương án thu và thông báo thu.

- Đối với các khoản huy động của nhân dân phải theo kế hoạch, đề án xin ý kiến nhân dân theo đúng quy định của Pháp lệnh dân chủ số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12/9/2016, hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 06/05/2016 của UBND huyện. Chỉ thực hiện huy động đóng góp khi được nhân dân bàn thống nhất trên 50% cử chi hoặc đại diện hộ gia đình tán thành. Việc huy động thu đóng góp phải công khai phương án thu, mức thu, đối tượng miễn giảm để nhân dân được biết; thực hiện sử dụng đúng mục đích và quyết toán công khai, đúng quy định, không chia đều theo số khẩu đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người già cả, neo đơn và các đối tượng chính sách.

3. UBND các xã, thị trấn rà soát, bãi bỏ ngay các khoản thu không đúng quy định như: quỹ đắp đất dự trữ, bổ sung vật tư PCLB, tiêm phòng gia súc, lúa giống, chỉ đạo sản xuất, quản trang, phạt họp chậm, vệ sinh nội đồng…, dừng ngay việc huy động các quỹ đã được bãi bỏ.

- Đối với các khoản huy động mang tính chất xã hội, từ thiện như: Quỹ quốc phòng – An ninh, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học, Quỹ phụng dưỡng người cao tuổi, Quỹ vì nạn nhân chất động da cam, quỹ ủng hộ người nghèo, Quỹ ủng hộ đồng bào bị bão lụt…phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, không được giao thu bắt buộc (Các khoản thu theo hình thức vận động không thu qua phương án thu của xã, của thôn, làng, khu phố). Các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp tự nguyện trực tiếp cho quỹ. Số tiền thu được mở sổ theo dõi thu – chi, lưu trữ báo cáo Tài chính và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra trực tiếp UBND xã, các ngành các cấp theo qui định hiện hành. Công khai kết quả thu - chi tại cuộc họp cụm dân cư gần nhất.

- Đối với các khoản thu mang tính chất dịch vụ như: Thu bảo vệ đồng điền; quỹ dịch vụ sản xuất nông nghiệp, thủy lợi nội đồng, khuyến nông; Quỹ phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm…do cá nhân cung ứng dịch vụ trực tiếp thu, không tổ chức thu qua chính quyền xã, thôn trên nguyên tắc mức thu tương ứng với lợi ích cung ứng dịch vụ mà người dân được hưởng và phải đảm bảo công khai dân chủ trong dân.

Phụ biểu kèm theo: Danh mục các khoản xã, thôn, làng được huy động đóng góp từ nhân dân; Các khoản thu vận động và các khoản không được thu

4. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật nếu sảy ra tình trạng huy động đóng góp nhân dân sai quy định, gây bức xúc trong nhân dân.

5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại văn bản này; đề xuất xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân còn để sảy ra việc huy động đóng góp của nhân dân sai quy định.
xem chi tiet tai đay

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Thọ Xuân