Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 07/05/2020 (GMT+7)
100%

          Ngày 7/5/2020 UBND huyện Thọ Xuân ra Thông báo số 111 /TB-UBND, về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thọ Xuân, toàn văn nội dung như sau:

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Thực hiện Công văn số 2949/UBND-THKH ngày 12/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Để tạo thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; UBND huyện Thọ Xuân tiến hành rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, cụ thể như sau:

1. Thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 182 TTHC, tại 41 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thọ Xuân.

(Có danh mục danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết kèm theo)

2. Thời gian thực hiện  rút ngắn thời gian giải quyết đối với 182 thủ tục hành chính bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 năm 2020.

UBND huyện Thọ Xuân thông báo để các phòng, ngành UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân được biết./.

Xem tệp đính kèm tại đây

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch