Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân năm 2020

Đăng lúc: 29/04/2020 (GMT+7)
100%

            

 

Ngày 29/4/2020 UBND huyện Thọ Xuân ra Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân năm 2020. Sau đây là toàn văn Thông báo:    
Căn cứ  Phương án số 789/PA-UBND ngày 29/4/2020 của UBND huyện Thọ Xuân về việc về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân năm 2020.

UBND huyện Thọ Xuân Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân năm 2020, với các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 402 người.

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng

2.1. Giáo viên mầm non: 277 người.

2.2. Giáo viên tiểu học: 125 người, trong đó:

- Giáo viên tiểu học dạy văn hóa: 75 người;

- Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh: 10 người;

- Giáo viên tiểu học dạy Thể dục: 16 người;

- Giáo viên tiểu học dạy Mỹ thuật: 06 người;

- Giáo viên tiểu học dạy Tin học: 18 người.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển viên chức: Bảo đảm theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức.

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Yêu cầu cụ thể từng vị trí việc làm tuyển dụng viên chức

a) Đối với giáo viên mầm non:

Bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, trong đó:

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm mầm non, Cao đẳng Sư phạm mầm non, Đại học Sư phạm mầm non.

- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Đối với giáo viên tiểu học:

Bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập, trong đó:

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

+ Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa: có bằng tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm tiểu học, Cao đẳng Sư phạm tiểu học, Đại học Sư phạm tiểu học.

+ Giáo viên Tiểu học dạy Tiếng Anh: có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Sư phạm Tiếng Anh hoặc hoặc tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tiếng Anh và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

+ Giáo viên tiểu học dạy: Thể dục, Mỹ thuật và Tin học: Yêu cầu có bằng tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm, Đại học Sư phạm (các chuyên ngành: Thể dục, Mỹ thuật, Tin học) hoặc Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (các chuyên ngành Thể dục, Mỹ thuật, Tin học) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Riêng đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Đăng ký dự tuyển

4.1. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Riêng đối với thí sinh là giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện Thọ Xuân và giáo viên đã được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện trước ngày 27/7/2015 phải nộp kèm theo bản tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại theo quy định tại Mục 5 Thông báo này (Có mẫu kèm theo).

* Lưu ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký vào 01 vị trí tuyển dụng trong kỳ xét tuyển này; nếu vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc hủy kết quả dự xét tuyển;

- Việc kê khai thông tin đào tạo trong Phiếu đăng ký dự tuyển: nếu có nhiều văn bằng chuyên môn, chỉ lựa chọn và ghi 01 văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

(gửi kèm Phương án này mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển)

4.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 29/4/2020 đến hết ngày 29/5/2020, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

- Địa điểm thu Phiếu đăng ký dự tuyển: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thọ Xuân. Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại: 02373.533.868.

Lưu ý:

- Người dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, khi nộp có phiếu giao nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Phiếu đăng ký dự tuyển không trả lại và không được dùng để xét tuyển dụng lần sau.

4.3. Phí tuyển dụng: mức thu 400.000đ/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

5. Về hình thức tuyển dụng

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, trong đó:

5.1. Đối với giáo viên mầm non:

- Ưu tiên xét tuyển trước đối với giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ tại các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng; công tác được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên trong năm học 2018-2019, đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Sau khi thực hiện việc xét tuyển đối với các đối tượng nêu trên, nếu còn chỉ tiêu biên chế thì xét tuyển đến các đối tượng còn lại theo kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu cần tuyển.

5.2. Đối với giáo viên tiểu học:

- Ưu tiên xét tuyển trước đối với hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục công lập, đã được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện trước ngày 27/7/2015, trong chỉ tiêu biên chế; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu vị trí cần tuyển dụng, trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên được Thủ trưởng đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (năm học: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Sau khi thực hiện việc xét tuyển đối với các đối tượng nêu trên, nếu còn chỉ tiêu biên chế thì xét tuyển đến các đối tượng còn lại theo kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu cần tuyển.

6. Nội dung xét tuyển viên chức

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng, như sau:

6.1. Vòng 1: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

6.2. Vòng 2: phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút/thí sinh đăng ký dự tuyển (bao gồm cả thời gian chuẩn bị và trả lời).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

7. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

8. Xác định người trúng tuyển viên chức

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm; theo từng nhóm (nhóm ưu tiên xét tuyển trước và nhóm đối tượng còn lại).

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức lần này không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

9. Các thông tin khác liên quan đến quá trình tuyển dụng

- Thực hiện theo Phương án số 789/PA-UBND ngày 29/4/2020 của UBND huyện Thọ Xuân về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân năm 2020.

- UBND huyện Thọ Xuân thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển, cụ thể:

+ Báo Thanh Hóa;

+ Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân;

+ Trang Web của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thọ Xuân;

+ Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân;

+ UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân;

+ Niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Thọ Xuân.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về UBND huyện Thọ Xuân (qua Phòng Nội Vụ) để được xem xét, giải quyết./.             
 
Nội  dung chi tiết Phương án tại đây:     
Phương án 789