Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 05/07/2019 (GMT+7)
100%

 THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân

          Căn cứ  Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý;

          Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

          Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân; Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Thọ Xuân;

          Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân thông báo 51 người có tên trong danh sách đã trúng  tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân, cụ thể như sau:

- Giáo viên mầm non: 47 người.

- Nhân viên hành chính kiêm kế toán các trường mầm non: 04 người.

          (Có danh sách kèm theo)

          Nội dung tệp đính kèm:      Thong bao 119_signed.pdf

          Đề nghị 51 người có tên trên, đúng 08 giờ 00 phút, ngày 10/7/2019 có mặt tại phòng họp tầng 3, nhà B - UBND huyện Thọ Xuân để nhận quyết định và hướng dẫn lập hồ sơ để ký hợp đồng làm việc theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kết quả trúng tuyển nếu người trúng tuyển  viên chức không đến ký hợp đồng làm việc, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân sẽ xem xét hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.

          Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân thông báo để 51 người trúng tuyển viên chức được biết và thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xét giải quyết./.