Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Ngày 19/05/2020 10:38:02

Ngày 18/5/2020 UBND huyện Thọ Xuân ban hành Công văn số 880/UBND – LĐTBXH V/v tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện gửi các phòng, ngành chuyên môn; thành viên tổ công tác huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Toàn văn nội dung như sau:

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBXH, ngày 04/5/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện; tuy nhiên, quá trình theo dõi, chỉ đạo cho thấy việc triển khai, thực hiện ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, việc phân công nhiệm vụ chưa cụ thể; để việc thực hiện các bước quy trình theo Hướng dẫn 04 đảm bảo quy định, không xảy ra tình vi phạm hoặc không đúng đối tượng hoặc bỏ sót đối tượng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. UBND các xã, thị trấn

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung tại Hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBXH ngày 04/5/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông báo kết luận số 117/KL-UBND ngày 14/5/2020 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã về nguyên tắc, đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ để người dân hiểu, thực hiện kê khai, giám sát quá trình thực hiện theo đúng quy định.

- Rà soát, tổng hợp, lập danh sách theo từng nhóm đối tượng, tiến hành công khai tại Công sở xã, thị trấn, tại các nhà văn hóa thôn, khu phố; đồng thời thông tin rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn, khu phố để mọi người dân, đối tượng được biết; không để xảy ra tình trạng bỏ sót, sai đối tượng.

- Bố trí cán bộ trực, tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, đối tượng tại các điểm công khai; chỉ đạo các thôn, khu phố kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh, báo cáo những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền; kết thúc công khai phải lập biên bản, chốt danh sách theo từng nhóm đối tượng có sự tham gia của Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong thôn. Xác định cụ thể từng trường hợp đủ điều kiện hưởng hay không.

- Trên cơ sở biên bản chốt các nhóm đối tượng ở các thôn, khu phố sau khi kết thúc niêm yết công khai (có đầy đủ chữ ký xác nhận của các thành phần có liên quan), Chủ tịch UBND xã, thị trấn rà soát, tổng hợp, lập danh sách các nhóm đối tượng với sự tham gia của Đảng ủy, HĐND, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể, Trưởng thôn, Bí thư các thôn, khu phố; báo cáo UBND huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục thuế khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân) để tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

- Thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo Chủ tịch UBND huyện (qua phòng LD,TB&XH) trước 16h00 hàng ngày và báo cáo kịp thời những vấn đề đột xuất phát sinh.

- Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra các sai phạm trong quá trình triển khai, thực hiện; để sai, sót đối tượng và đảm bảo công tác thông tin báo cáo hàng ngày.

2. Các phòng, ngành cấp huyện

Theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ, danh sách của doanh nghiệp và UBND các xã, thị trấn gửi đến theo đúng Hướng dẫn 04/HD-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thông binh và Xã hội; Thành lập Hội đồng thẩm định của ngành để tổ chức thẩm định đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời và chính xác.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ động phân công cán bộ, công chức theo dõi tình hình thực hiện của các đơn vị trên địa bàn và tổng hợp báo kết quả thực hiện hàng ngày với Chủ tịch UBND huyện; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ của các đơn vị, tham mưu Chủ tịch UBND huyện phê duyệt danh sách và báo cáo tỉnh chính xác, đúng tiến độ.

3. Các Tổ công tác của huyện

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn được phân công khẩn trương hoàn thành hồ sơ, danh sách đúng thời gian quy định. Phân công các thành viên trong tổ trực tiếp phụ trách các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Từng thành viên trong tổ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả rà soát, lập danh sách các đối tượng tại đơn vị được phân công phụ trách.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng các phòng, ngành, thành viên Tổ công tác của huyện nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Thọ Xuân

Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 19/05/2020 10:38:02 (GMT+7)

Ngày 18/5/2020 UBND huyện Thọ Xuân ban hành Công văn số 880/UBND – LĐTBXH V/v tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện gửi các phòng, ngành chuyên môn; thành viên tổ công tác huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Toàn văn nội dung như sau:

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBXH, ngày 04/5/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện; tuy nhiên, quá trình theo dõi, chỉ đạo cho thấy việc triển khai, thực hiện ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, việc phân công nhiệm vụ chưa cụ thể; để việc thực hiện các bước quy trình theo Hướng dẫn 04 đảm bảo quy định, không xảy ra tình vi phạm hoặc không đúng đối tượng hoặc bỏ sót đối tượng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. UBND các xã, thị trấn

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung tại Hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBXH ngày 04/5/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông báo kết luận số 117/KL-UBND ngày 14/5/2020 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã về nguyên tắc, đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ để người dân hiểu, thực hiện kê khai, giám sát quá trình thực hiện theo đúng quy định.

- Rà soát, tổng hợp, lập danh sách theo từng nhóm đối tượng, tiến hành công khai tại Công sở xã, thị trấn, tại các nhà văn hóa thôn, khu phố; đồng thời thông tin rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn, khu phố để mọi người dân, đối tượng được biết; không để xảy ra tình trạng bỏ sót, sai đối tượng.

- Bố trí cán bộ trực, tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, đối tượng tại các điểm công khai; chỉ đạo các thôn, khu phố kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh, báo cáo những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền; kết thúc công khai phải lập biên bản, chốt danh sách theo từng nhóm đối tượng có sự tham gia của Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong thôn. Xác định cụ thể từng trường hợp đủ điều kiện hưởng hay không.

- Trên cơ sở biên bản chốt các nhóm đối tượng ở các thôn, khu phố sau khi kết thúc niêm yết công khai (có đầy đủ chữ ký xác nhận của các thành phần có liên quan), Chủ tịch UBND xã, thị trấn rà soát, tổng hợp, lập danh sách các nhóm đối tượng với sự tham gia của Đảng ủy, HĐND, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể, Trưởng thôn, Bí thư các thôn, khu phố; báo cáo UBND huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục thuế khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân) để tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

- Thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo Chủ tịch UBND huyện (qua phòng LD,TB&XH) trước 16h00 hàng ngày và báo cáo kịp thời những vấn đề đột xuất phát sinh.

- Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra các sai phạm trong quá trình triển khai, thực hiện; để sai, sót đối tượng và đảm bảo công tác thông tin báo cáo hàng ngày.

2. Các phòng, ngành cấp huyện

Theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ, danh sách của doanh nghiệp và UBND các xã, thị trấn gửi đến theo đúng Hướng dẫn 04/HD-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thông binh và Xã hội; Thành lập Hội đồng thẩm định của ngành để tổ chức thẩm định đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời và chính xác.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ động phân công cán bộ, công chức theo dõi tình hình thực hiện của các đơn vị trên địa bàn và tổng hợp báo kết quả thực hiện hàng ngày với Chủ tịch UBND huyện; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ của các đơn vị, tham mưu Chủ tịch UBND huyện phê duyệt danh sách và báo cáo tỉnh chính xác, đúng tiến độ.

3. Các Tổ công tác của huyện

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn được phân công khẩn trương hoàn thành hồ sơ, danh sách đúng thời gian quy định. Phân công các thành viên trong tổ trực tiếp phụ trách các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Từng thành viên trong tổ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả rà soát, lập danh sách các đối tượng tại đơn vị được phân công phụ trách.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Trưởng các phòng, ngành, thành viên Tổ công tác của huyện nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Thọ Xuân