Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Xã Nam Giang chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh ATTP

Ngày 12/01/2021 14:56:09

Thực hiện NQ 04 của BCH Đảng bộ tỉnh và các văn bản chỉ đạo của huyện về vệ sinh ATTP, thời gian qua, xã Nam Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Để thực hiện hiệu quả công tác này, xã Nam Giang đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch với mục tiêu và giải pháp cụ thể; Thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm xã, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Địa phương cũng đã thành lập Ban nông nghiệp, các Tổ giám sát cộng đồng để giám sát VSATTP tại thôn. Tổ chức ký cam kết về đảm bảo an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm với các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Theo đó, xã Nam Giang có 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ba ngành là ngành Nông nghiệp, ngành Công thương và ngành Y tế quản lý thực hiện ký cam kết đảm bảo ATTP. Cùng với đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, địa phương chú trọng tuyên truyền về tác hại, những quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh ATTP cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng biết về nguy cơ gây mất ATTP, phân biệt, lựa chọn sản phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP. Hình thức tuyên truyền tập trung là qua hệ thống truyền thanh của địa phương, lồng ghép trong các hội nghị, phát tờ rơi, treo băng zôn. Bên cạnh đó, xã Nam Giang quan tâm tới công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và nhân dân về vệ sinh ATTP. 100 % số hộ kinh doanh quán ăn, cửa hàng tạp hoá, cơ sở nấu rượu xay sát, các hộ giết mổ trên địa bàn được tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP; Tỷ lệ hộ tiêu dùng có kiến thức về vệ sinh ATTP 80%. Địa phương cũng đã thành lập 01 chuỗi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (Cơ sở xay sát chế biến lương thực Bà Lê Thị Ngần), với 38 hộ tham gia, quy mô diện tích 20ha. Rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng, hình thành các vùng sản xuất rau, quả an toàntập trung trên địa bàn thôn Phố Neo và thôn 4 với tổng diện tích 5.8 ha. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các ngành, cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát về VSATTP; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, giám sát của HĐND, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, các đơn vị được giao nhiệm vụ trong công tác đảm bảo VSATTP, v.v... Do thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên thời gian qua công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Nam Giang đã đạt hiệu quả rõ rệt, ý thức của người dân được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn xã Nam Giang cũng còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ một số sản phẩm sản xuất tại địa phương được bán ra thị trường còn gặp nhiều khó khăn; Một số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ quy mô không thường xuyên chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo ATTP.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn trong năm 2021 và những năm tiếp theo, trước mắt là trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, xã Nam Giang đã và đang tập trung một số giải pháp, cụ thể.

Có thể nói, với những kết quả đã đạt được trong công tác đảm bảo VSATTP cùng với những giải pháp thiết thực nêu trên, tin tưởng rằng xã Nam Giang sẽ tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Xã Nam Giang chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh ATTP

Đăng lúc: 12/01/2021 14:56:09 (GMT+7)

Thực hiện NQ 04 của BCH Đảng bộ tỉnh và các văn bản chỉ đạo của huyện về vệ sinh ATTP, thời gian qua, xã Nam Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Để thực hiện hiệu quả công tác này, xã Nam Giang đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch với mục tiêu và giải pháp cụ thể; Thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm xã, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Địa phương cũng đã thành lập Ban nông nghiệp, các Tổ giám sát cộng đồng để giám sát VSATTP tại thôn. Tổ chức ký cam kết về đảm bảo an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm với các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Theo đó, xã Nam Giang có 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ba ngành là ngành Nông nghiệp, ngành Công thương và ngành Y tế quản lý thực hiện ký cam kết đảm bảo ATTP. Cùng với đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, địa phương chú trọng tuyên truyền về tác hại, những quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh ATTP cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng biết về nguy cơ gây mất ATTP, phân biệt, lựa chọn sản phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP. Hình thức tuyên truyền tập trung là qua hệ thống truyền thanh của địa phương, lồng ghép trong các hội nghị, phát tờ rơi, treo băng zôn. Bên cạnh đó, xã Nam Giang quan tâm tới công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và nhân dân về vệ sinh ATTP. 100 % số hộ kinh doanh quán ăn, cửa hàng tạp hoá, cơ sở nấu rượu xay sát, các hộ giết mổ trên địa bàn được tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP; Tỷ lệ hộ tiêu dùng có kiến thức về vệ sinh ATTP 80%. Địa phương cũng đã thành lập 01 chuỗi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (Cơ sở xay sát chế biến lương thực Bà Lê Thị Ngần), với 38 hộ tham gia, quy mô diện tích 20ha. Rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng, hình thành các vùng sản xuất rau, quả an toàntập trung trên địa bàn thôn Phố Neo và thôn 4 với tổng diện tích 5.8 ha. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của các ngành, cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát về VSATTP; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, giám sát của HĐND, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, các đơn vị được giao nhiệm vụ trong công tác đảm bảo VSATTP, v.v... Do thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên thời gian qua công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Nam Giang đã đạt hiệu quả rõ rệt, ý thức của người dân được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn xã Nam Giang cũng còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Việc cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ một số sản phẩm sản xuất tại địa phương được bán ra thị trường còn gặp nhiều khó khăn; Một số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ quy mô không thường xuyên chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo ATTP.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn trong năm 2021 và những năm tiếp theo, trước mắt là trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, xã Nam Giang đã và đang tập trung một số giải pháp, cụ thể.

Có thể nói, với những kết quả đã đạt được trong công tác đảm bảo VSATTP cùng với những giải pháp thiết thực nêu trên, tin tưởng rằng xã Nam Giang sẽ tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân