Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
778
Hôm qua:
991
Tuần này:
6370
Tháng này:
22158
Tất cả:
1013199

Huyện Thọ Xuân triển khai nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn

Ngày 14/02/2019 16:01:53

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Quyết định 1988 của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, huyện Thọ Xuân đã thực hiện nhiều giải pháp, ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn và phân công nhiệm vụ cụ thể đến các xã - thị trấn, các cơ quan, đơn vị, do vậy đến nay, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Đường hoa ở xã Xuân Quang

UBND các xã - thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, kế hoạch thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua quán triệt, triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nhận thức của nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Cùng với quán triệt, triển khai, huyện đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền những vấn đề về vệ sinh môi trường. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các xã - thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các xã - thị trấn triển khai thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM; Xây dựng các chương trình phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững v.v...

Thu gom rác thải ở Xuân Sơn

Do thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên đến nay, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. 100% làng nghề đạt yêu cầu về môi trường; 90% số cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 80% hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 89% hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đạt 90% trở lên; tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 95%.

Đường giao thông khu dân cư xã Xuân Giang

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện cũng còn một số tồn tại, đó là: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải nguy hại ở 1 số địa phương còn hạn chế; Việc phân loại rác thải tại nguồn chưa thực hiện được; các bãi chôn lấp rác thải tạm thời ở các xã đa số chưa được xử lý theo đúng quy trình; rác thải nguy hại đồng ruộng mới chỉ được thu gom chưa được xử lý đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý chưa kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; chưa có nhiều tập thể, nhân tố điển hình trong công tác bảo vệ môi trường để nêu gương và nhân rộng; nguồn kinh phí đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, nhất là đầu tư cho việc thu gom, xử lý rác thải nguy hại vẫn chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế; nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh về luật Baoe vệ môi trường còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các ngành, các đoàn thể và một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt trong việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Để công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện thực sự đạt hiệu quả, thời gian tới, huyện đề ra một số giải pháp trọng tâm, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi người dân về vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ môi trường; Tăng cường quản lý nhà nước trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể cấp huyện và UBND các xã - thị trấn trong việc thực hiện NQ số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh; QĐ 1988 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Chị thị số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân về công tác vệ sinh môi trường. Duy trì và tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào "vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân trong huyện không đổ rác, phế thải ra đường, nơi công cộng" trên địa bàn huyện. Song song với các giải pháp trên, huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Đài truyền thanh Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân triển khai nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn

Đăng lúc: 14/02/2019 16:01:53 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Quyết định 1988 của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, huyện Thọ Xuân đã thực hiện nhiều giải pháp, ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn và phân công nhiệm vụ cụ thể đến các xã - thị trấn, các cơ quan, đơn vị, do vậy đến nay, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Đường hoa ở xã Xuân Quang

UBND các xã - thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, kế hoạch thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua quán triệt, triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nhận thức của nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Cùng với quán triệt, triển khai, huyện đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền những vấn đề về vệ sinh môi trường. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các xã - thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các xã - thị trấn triển khai thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM; Xây dựng các chương trình phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững v.v...

Thu gom rác thải ở Xuân Sơn

Do thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên đến nay, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. 100% làng nghề đạt yêu cầu về môi trường; 90% số cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 80% hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 89% hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đạt 90% trở lên; tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 95%.

Đường giao thông khu dân cư xã Xuân Giang

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện cũng còn một số tồn tại, đó là: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải nguy hại ở 1 số địa phương còn hạn chế; Việc phân loại rác thải tại nguồn chưa thực hiện được; các bãi chôn lấp rác thải tạm thời ở các xã đa số chưa được xử lý theo đúng quy trình; rác thải nguy hại đồng ruộng mới chỉ được thu gom chưa được xử lý đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý chưa kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; chưa có nhiều tập thể, nhân tố điển hình trong công tác bảo vệ môi trường để nêu gương và nhân rộng; nguồn kinh phí đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, nhất là đầu tư cho việc thu gom, xử lý rác thải nguy hại vẫn chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế; nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh về luật Baoe vệ môi trường còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các ngành, các đoàn thể và một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt trong việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Để công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện thực sự đạt hiệu quả, thời gian tới, huyện đề ra một số giải pháp trọng tâm, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi người dân về vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ môi trường; Tăng cường quản lý nhà nước trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể cấp huyện và UBND các xã - thị trấn trong việc thực hiện NQ số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh; QĐ 1988 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Chị thị số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân về công tác vệ sinh môi trường. Duy trì và tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào "vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân trong huyện không đổ rác, phế thải ra đường, nơi công cộng" trên địa bàn huyện. Song song với các giải pháp trên, huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Đài truyền thanh Thọ Xuân