Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Huyện Thọ Xuân đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đảm bảo ATTP năm 2021

Đăng lúc: 16:12:36 23/02/2021 (GMT+7)

Với mục tiêu trong năm 2021, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã ATTP đối với 30 xã, thị trấn đã được công nhận xã, thị trấn an toàn thực phẩm; Đảm bảo tổng khối lượng thực phẩm tiêu dùng thông qua các chuỗi, thực phẩm an toàn có xác nhận đạt 50% trở lên.

 

 

Huyện Thọ Xuân đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh giao. Xây dựng kế hoạch thựuc hiện cụ thể. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và nhân dân thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TU, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về ATTP; kiến thức về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành vi của toàn dân về ATTP. Tổ chức tập huấn kiến thức về ATTP cho Tổ giám sát cộng đồng thôn, đặc biệt các thôn sau khi sáp nhập kiện toàn lại; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Song song với đó, huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm về ATTP: Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác đảm bảo ATTP của của Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo về quản lý ATTP các cấp; của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết... về ATTP. Đặc biệt là hoạt động của tổ giám sát cộng đồng thôn, khu phố, chợ. Kiểm tra việc chấp hành an toàn thực phẩm của các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện, tập trung vào các đợt cao điểm như: Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân, tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chú trọng xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn và xã, thị trấn an toàn thực phẩm. Ưu tiên hỗ trợ kinh phí để triển khai công tác giám sát chất lượng VSATTP trên địa bàn từ nguồn ngân sách huyện; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Tổ giám sát cộng đồng thôn, khu phố, chợ; hỗ trợ xây dựng các mô hình chuỗi liên kết thực phẩm an toàn có giá trị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp MTTQ, các Tổ chức chính trị - xã hội trong công tác đảm bảo ATTP; thực hiện giám sát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, phát động các phong trào thi đua xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn do cán bộ, đoàn viên, hội viên làm chủ; tuyên truyền vận động thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP gắn với duy trì tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân