Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo năm 2018, 2019

Đăng lúc: 18:27:34 11/12/2020 (GMT+7)

Chiều 11/12/2020, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo năm 2018, 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 chủ trì hội nghị.

 

Dự hội nghị, có các đồng chí thành viên BCĐ giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 huyện; Chánh Thanh tra huyện; Lãnh đạo, chuyên viên phòng LĐ, TB&XH.

 

Tại hội nghị, phòng Lao động,TB&XH huyện đã báo cáo về việc xác định trách nhiệm, biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu xót trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo năm 2018, 2019. Thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, những năm qua UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện chính sách  hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện theo quy định; thành lập kiện toàn BCĐ giảm nghèo cấp huyện; ban hành quy chế hoạt động của BCĐ giảm nghèo, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách giảm nghèo trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trên cổng thông tin điện tử của huyện; các cuộc họp, hội nghị, tổ chức hội thi truyền thông về giảm nghèo. Trong năm 2018, 2019 đã tổ chức mở 5 lớp tập huấn phổ biến các văn bản pháp luật về chính sách giảm nghèo; hướng dẫn quy trình, tiến độ rà soát, điều tra; hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ thuật và sử dụng các phiếu, biểu mẫu thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo với 150 lượt người là cán bộ xã, công tác viên cấp xã, thôn. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện theo quy định. Qua rà soát, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành các quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả từng năm. 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích kết quả đạt được cũng như chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu: Để thực hiện tốt  việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện và trên cơ sở chỉ ra những hạn chế, thiếu sót tại hội nghị, phòng Lao động- TB&XH huyện cần tập trung đánh giá cụ thể kết quả đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những nguyên nhân khách quan, chủ quan và có các giải pháp cụ thể thiết thực để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện, đồng thời bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo. Các thành viên BCĐ giảm nghèo huyện, bám sát cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, thị trấn đã được phân công phụ trách. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 đảm bảo theo quy định. 

Lê Thị Thơ, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân