Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Công tác sản xuất vụ chiêm Xuân ở Xuân Vinh

Ngày 15/02/2019 10:24:41

Theo kế hoạch vụ chiêm Xuân năm 2019, xã Xuân Vinh gieo cấy 350 ha. Các giống chủ yếu là Thiên ưu 8, Đài thơm, Q5, Nhị ưu 986.

Trên các cánh đồng của xã Xuân Vinh

Để phấn đấu đạt năng suất, sản lượng đề ra, Ban chỉ đạo sản xuất xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp chủ động xây dựng phương án phục vụ tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh hại, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và cung ứng đầy đủ, đảm bảo chất lượng các loại giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; Tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền cùng với tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến thời điểm này, nhân dân trong xã đã gieo cấy đạt 92% diện tích lúa xuân. BCĐ sản xuất xã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tích cực gieo cấy xong diện tích và chăm sóc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Công tác sản xuất vụ chiêm Xuân ở Xuân Vinh

Đăng lúc: 15/02/2019 10:24:41 (GMT+7)

Theo kế hoạch vụ chiêm Xuân năm 2019, xã Xuân Vinh gieo cấy 350 ha. Các giống chủ yếu là Thiên ưu 8, Đài thơm, Q5, Nhị ưu 986.

Trên các cánh đồng của xã Xuân Vinh

Để phấn đấu đạt năng suất, sản lượng đề ra, Ban chỉ đạo sản xuất xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp chủ động xây dựng phương án phục vụ tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh hại, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và cung ứng đầy đủ, đảm bảo chất lượng các loại giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; Tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền cùng với tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến thời điểm này, nhân dân trong xã đã gieo cấy đạt 92% diện tích lúa xuân. BCĐ sản xuất xã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tích cực gieo cấy xong diện tích và chăm sóc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân